Majetok

Podľa článku 1 Dodatkového protokolu č.1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv má každá fyzická alebo právnická osoba právo pokojne užívať svoj majetok, súčasťou tohto práva sú však aj napríklad vecné bremená poprípade aj pohľadávky (zaraďujeme sem aj pohľadávky voči štátnej pokladnici, poprípade tiež zaplatenie ceny práce vykonanej na základe verejnej zákazky, alebo osobitný charakter majú pohľadávky, voči štátu , ktoré vznikli na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci). Štrasburské orgány ochrany práva sem zaraďujú aj autorské práva a súd konštatoval, že pod článok 1 Dodatkového protokolu nepopierateľné patrí aj duševné vlastníctvo.

Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd chráni vlastnícke právo a to tak, že zabezpečuje :

-jedincovi jeho pokojné užívanie

-právo nebyť zbavený majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok, ktoré ustanovuje zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva

-právo štátov prijímať zákony, ktoré štáty považujú za nevyhnutné, aby upravili užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom

V právnom inštitúte Majetok budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetvia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce sa najmä:

  • predmanželských zmlúv,
  • zániku BSM počas trvania manželstva ako aj
  • zrušeniu a vyporiadaniu BSM po rozvode. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (12)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (4)

Novinka zamestnávania v jednoosobových spoločnostiach s ručením obmedzeným

17.3.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Spoločnostiam s ručením obmedzeným, ktoré majú maximálne jedného spoločníka, môžu od 1. januára 2020 pomáhať rodinní príslušníci. Túto zmenu priniesol so sebou Zákon č. 320/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (ďalej ako „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Doteraz mohli rodinní príslušníci pracovať len pre podnikateľov, ktorí boli fyzické osoby. Výnimka sa teda zaviedla aj pre právnickú osobu spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má najviac jedného spoločníka fyzickú osobu.

Bližšie k zavedeniu dane z poistenia

8.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V odbornom článku je podrobne rozobraná novozavedená daň z poistenia a jej možný dopad na výšku poistného.

Dobrovoľná dražba voči vlastníkovi bytu

5.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Prinášame Vám odborný článok zaoberajúci sa dobrovoľnou dražbou bytu a podmienkami jej navrhnutia.

K pojmu majetok vo svetle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

16.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, aké všetky nároky je možné považovať za majetok, tak aby požíval ochranu podľa čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (14)

Zabezpečenie vstupu k nehnuteľnosti cez pozemok neznámeho vlastníka

4.11.2021

JUDr. Veronika Gvušč

V niektorých prípadoch sa stáva, že vlastník nehnuteľnosti nemá k svojmu pozemku zabezpečený prístup. Za týchto okolností je potrebné kontaktovať vlastníka susednej nehnuteľnosti a dohodnúť sa s ním na spôsobe zabezpečenia prístupu k svojej nehnuteľnosti. Ako postupovať v prípade, že vlastníkom susednej osoby je nezistený vlastník, ktorého zastupuje Slovenský pozemkový fond?

Poistné a poškodenie čelného skla motorového vozidla

24.6.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Majetok: Poistné a poškodenie čelného skla motorového vozidla

Predaj auta „na súčiastky“

14.8.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Predávame ojazdené auto, ktoré je riadne evidované a má EČV. Záujemca má záujem ho kúpiť na súčiastky. Je možné tak predať auto?

K nároku vlastníka poľovného revíra na menný zoznam poľovníkov

3.4.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Som vlastník lesných pozemkov, ktoré tvoria poľovný revír. Mám nárok na menný zoznam poľovníkov pôsobiacich v poľovníckom združení, ktoré hospodári na mojom pozemku? Kde tento zoznam žiadať?

K právam „dedičov“ hrobového miesta

12.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Má obec povinnosť pri uzatváraní nájomnej zmluvy na hrobové miesto, v ktorom už je niekto pochovaný, zisťovať a následne oslovovať ďalších blízkych príbuzných? Môže obec uzatvoriť aj ďalšiu nájomnú zmluvu s ostatnými súrodencami ak už je uzatvorená zmluva s iným súrodencom? Môžu ostatní súrodenci písomne vyhlásiť, že si ako spoluvlastníci pomníka pochovaných rodičov neželajú, aby tam bol pochovaná ich sestra - súčasná nájomníčka? 

Ochrana kupujúceho bytu pre prípad smrti predávajúceho

17.7.2017

g_Lenka Michalovicova

Kupujeme byt, pričom čakáme na schválenie úveru. Kúpnu zmluvu sme už podpísali. Je potrebné / možné sa nejak chrániť, ak predávajúci umrie pred zápisom prevodu vlastníctva bytu do katastra?

Určenie dediča pre spoluvlastnícky podiel na byte

17.7.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Sme partneri a kupujeme spoločný byt ako podieloví spoluvlastníci. Je možné medzi nami ošetriť, že pre prípad úmrtia jedného z nás, získa tú druhu polovicu druhý z nás a nie rodina spoluvlastníka?

Uzatvorenie darovacej zmluvy nevidiacou osobou

15.5.2017

g_Henrieta Pregova

Ak chce fyzická osoba – nevidiaci, darovať byt, je potrebné pri podpisovaní darovacej zmluvy dodržať nejaké osobitné podmienky?

Vedenie optickej siete internetu cez cudziu nehnuteľnosť

9.5.2017

g_Henrieta Pregova

Vlastním pozemok mimo zastavaného územia obce. Za účelom zabezpečenia internetového pripojenia v obci poskytovateľ internetových služieb plánuje viesť optické káble aj po mojom pozemku. Môže to urobiť, ak s tým nesúhlasím? Ak áno, mám právo na nejakú finančnú kompenzáciu? Aké sú moje práva a aké sú povinnosti poskytovateľa internetových služieb? 

Prenájom bytu v BSM po rozvode manželstva

13.3.2017

g_Henrieta Pregova

Po rozvode manželstva zostal prázdny byt, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré ešte nebolo vyporiadané. Splátky hypotéky bytu uhrádza iba manžel. Ak manžel byt prenajme, kto bude mať právo na zisk z prenájmu

Zriadenie práva doživotného užívania bytu

27.1.2017

g_Henrieta Pregova

Ako máme postupovať, ak sme byt prepísali do vlastníctva syna a my tam nefigurujeme ako spoluvlastníci, aby sme mali právo na doživotné užívanie a syn nás z bytu nemohol vyhodiť?

Dôsledky zrušenia BSM počas trvania manželstva

21.11.2016

g_Henrieta Pregova

Manžel podniká a navrhol mi z dôvodu ochrany nášho majetku zrušenie BSM. Čo to znamená pre manželku a manžela do budúcna?

Vedenie domácich zvierat po cestnej komunikácii

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Som chovateľ domácich zvierat – koní. Potreboval som previesť dva kone a jeden kôň sa vyvliekol z vôdzky a ušiel na cestnú komunikáciu. Na cestne komunikácii sa nachádzal motocyklista, ktorý nespomalil a zrazil sa s mojim koňom. Teraz si žiada náhradu škody avšak podľa môjho názoru sa mohol zrážke vyhnúť, keby prispôsobil svoju jazdu, pretože videl už z diaľky, že na ceste sa pohybuje kôň. Som povinný mu túto škodu nahradiť?

Opomenutie úradu konať so splnomocnenou osobou pri sceľovaní pozemkov

20.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Pri scelovaní pozemkov môjho otca sme pozemkovému úradu odovzdali plnú moc, na základe ktorej som otca zastupovala. Úrad však odvtedy neposielal žiadnu poštu a rozhodli o scelení pozemkov bez nášho zúčastnenia. Otec medzičasom zomrel. Aké máme možnosti?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (18)

Podmienka občianstva na prenájom bytu vs. zákaz diskriminácie

22.9.2023

Simon Čačaný

Počúvanie hlasnej hudby vs. zásah do práva užívať majetok

20.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nemajetnosť občana ako dôvod ochrany pred vyradením z evidencie uchádzačov o zamestnanie

29.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Náhrada nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia pri autohavárii

6.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Obmedzenie vlastníka pozemku držiteľom poľovníckeho revíru

6.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ochrana vlastníckeho práva v susedských sporoch pri chove zvierat

6.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Ušlý zisk a jeho výpočet pri zadržaní oprávneného odpočtu DPH

25.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Výška úroku pri predčasnom splatení úveru

25.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vznik poistnej zmluvy inak ako akceptáciou návrhu zmluvy

20.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 28.9.2016 - K zániku nájmu hrobového miesta

12.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 20.11.2014 - K možnosti odvrátenia hroziacej škody

10.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 14.4.2017 - Majetok slúžiaci na výkon podnikateľskej činnosti jedného z manželov ako súčasť BSM

4.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Prípustnosť zániku nájomného vzťahu z dôvodov upravených v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve

24.7.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd v Nitre z 21.3.2013 - K otázke vydržania práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a to právu prechodu peši a právu prechodu motorovými vozidlami cez parcelu vlastníka

10.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd ČR z 29.6.2016 - K podmienkam vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov

28.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Európsky súd pre ľudské práva z 28.9.2004 - Kopecký proti Slovenskej republike - k pojmu legitímna nádej na užívanie majetku

13.12.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 29.11.2011 - Anna Michnicová proti Slovenskej republike - pohľadávka na odmenu vs. ochrana majetku

13.12.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 18.10.2011 - Tibor Šafárik proti Slovenskej republike - k existencii majetku

13.12.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (116)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.