Aktuálne

SNSĽP sa vyjadrilo k diskriminácii vdov s jedným dieťaťom - viac nájdete v odbornom stanovisku

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE ĽUDÍ A RODINY

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Upozornenia

Upozorňovanie na dôležité zmeny zákonov

Odborná pomoc

Odborná pomoc v spleti práva pre rodiny a občana

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre občana, rodinu pod garanciou právnika

Významné rozhodnutia

Významné rozhodnutia súdov z oblasti práv občana, rodiny

Prečo

sa registrovať na iservispreludi.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Upozornenia

Upozorňovanie na dôležité zmeny zákonov

Odborná pomoc

Odborná pomoc v spleti práva pre rodiny a občana

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre občana, rodinu pod garanciou právnika

Významné rozhodnutia

Významné rozhodnutia súdov z oblasti práv občana, rodiny

Prečo

sa registrovať na iservispreludi.sk
Zistiť viac

* iservispreludi * poradca obce *

Zakúpením licencie iservispreludi.sk obcou, poradíte aj svojím obyvateľom

Moderná obec

informácie online po ruke

Pomoc obyvateľom obce

buďte poradcom obyvateľom vašej obce
Moderná obec

* iservispreludi * poradca obce *

Zakúpením licencie iservispreludi.sk obcou, poradíte aj svojím obyvateľom

Moderná obec

informácie online po ruke

Pomoc obyvateľom obce

buďte poradcom obyvateľom vašej obce
Moderná obec
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY REÁLNY A VIRTUÁLNY SVET

Všetky

Spor vo veci samej sa týka otázky, či je Rakúska republika povinná na účely priznania starobného dôchodku zohľadniť doby starostlivosti o dieťa dosiahnuté žalobkyňou v iných členských štátoch (v Maďarsku a Spojenom kráľovstve).

Žalobkyňa – rakúska štátna príslušníčka vykonávala samostatnú zárobkovú činnosť v Rakúsku a neskôr sa usadila v Belgicku. Následne sa zdržiavala aj v Maďarsku a Spojenom kráľovstve, kde vychovávala svoje deti, pričom nepracovala, nedosiahla dobu poistenia a nepoberala dávky z titulu starostlivosti o svoje deti. V roku 1993 sa vrátila do Rakúska a vykonávala tam činnosť ako SZČO.

13 mesiacov sa venovala starostlivosti o deti v Rakúsku, pričom bola povinne poistená a odvádzala príspevky do rakúskeho systému sociálneho zabezpečenia. V tomto členskom štáte pracovala a odvádzala príspevky až do svojho odchodu do dôchodku.

Rozhodnutím jej Dôchodkový úrad priznal nárok na starobný dôchodok na základe 366 mesiacov poistenia dosiahnutých v Rakúsku, vrátane dôb starostlivosti o dieťa, ktoré sa považujú za doby poistenia.

26.07.2022

 

Daňový subjekt požiada obec ako správcu dane o vydanie potvrdenia, že obec voči nemu neeviduje daňové nedoplatky. Daňový subjekt má daňové nedoplatky, avšak bol oddlžený v osobnom bankrote. Ako má obec postupovať? Môže takéto potvrdenie vydať alebo má vykonanie úkonu odmietnuť?

26.07.2022

 

Dňa 28.06.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, ktorého cieľom je rozšírenie možnosti voľby poštou zo zahraničia aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky.

30.06.2022

 

AKTUALITY ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Všetky

Dňa 03.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, ktorého cieľom je ochrániť záujem dieťaťa a eliminovať osobitne psychickú ujmu dieťaťa, ktorú môže dieťa utrpieť pri zatknutí alebo pri zadržaní jeho rodiča alebo jemu blízkej osoby. K rovnakej ochrane má dôjsť aj pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, kde sa nachádza dieťa.

09.08.2022

 

Dňa 26.04.2022 bol v MPK zverejnený akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 – 2023. Materiál reaguje na čoraz intenzívnejšiu prítomnosť detí v online priestore, podmienenú aj pandémiou COVID-19, v ktorej dôsledku deti trávili oveľa viac času pred obrazovkami počítačov a displejmi smartfónov.

27.04.2022

 

Uznesenie vlády SR č. 99/2022 Z.z. upravuje obligatórne obsahové náležitosti Zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi. V zmysle ust. § 2 ods. 1 Nariadenia, Zmluva obsahuje najmä (nie však výlučne):

12.04.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 09.08.2022 bola v MPK zverejnená Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2021. Správa podáva informáciu o stave v poľnohospodárstve a potravinárstve  a informáciu o efektívnosti poskytovania podpôr a dotácií podľa zákona č. 280/2017 Z. z. za kalendárny rok 2021.

10.08.2022

 

Dňa 05.08.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje nové prerozdelenie špeciálnych dráh.

08.08.2022

 

Dňa 27.07.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Cieľom návrhu zákona je ustanoviť komplexný právny základ pre poskytovanie dotácií a iných foriem pomoci v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva.

27.07.2022

 

AKTUALITY REÁLNY A VIRTUÁLNY SVET

Všetky

Spor vo veci samej sa týka otázky, či je Rakúska republika povinná na účely priznania starobného dôchodku zohľadniť doby starostlivosti o dieťa dosiahnuté žalobkyňou v iných členských štátoch (v Maďarsku a Spojenom kráľovstve).

Žalobkyňa – rakúska štátna príslušníčka vykonávala samostatnú zárobkovú činnosť v Rakúsku a neskôr sa usadila v Belgicku. Následne sa zdržiavala aj v Maďarsku a Spojenom kráľovstve, kde vychovávala svoje deti, pričom nepracovala, nedosiahla dobu poistenia a nepoberala dávky z titulu starostlivosti o svoje deti. V roku 1993 sa vrátila do Rakúska a vykonávala tam činnosť ako SZČO.

13 mesiacov sa venovala starostlivosti o deti v Rakúsku, pričom bola povinne poistená a odvádzala príspevky do rakúskeho systému sociálneho zabezpečenia. V tomto členskom štáte pracovala a odvádzala príspevky až do svojho odchodu do dôchodku.

Rozhodnutím jej Dôchodkový úrad priznal nárok na starobný dôchodok na základe 366 mesiacov poistenia dosiahnutých v Rakúsku, vrátane dôb starostlivosti o dieťa, ktoré sa považujú za doby poistenia.

26.07.2022

 

Daňový subjekt požiada obec ako správcu dane o vydanie potvrdenia, že obec voči nemu neeviduje daňové nedoplatky. Daňový subjekt má daňové nedoplatky, avšak bol oddlžený v osobnom bankrote. Ako má obec postupovať? Môže takéto potvrdenie vydať alebo má vykonanie úkonu odmietnuť?

26.07.2022

 

Dňa 28.06.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, ktorého cieľom je rozšírenie možnosti voľby poštou zo zahraničia aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky.

30.06.2022

 

AKTUALITY ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Všetky

Dňa 03.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, ktorého cieľom je ochrániť záujem dieťaťa a eliminovať osobitne psychickú ujmu dieťaťa, ktorú môže dieťa utrpieť pri zatknutí alebo pri zadržaní jeho rodiča alebo jemu blízkej osoby. K rovnakej ochrane má dôjsť aj pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, kde sa nachádza dieťa.

09.08.2022

 

Dňa 26.04.2022 bol v MPK zverejnený akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 – 2023. Materiál reaguje na čoraz intenzívnejšiu prítomnosť detí v online priestore, podmienenú aj pandémiou COVID-19, v ktorej dôsledku deti trávili oveľa viac času pred obrazovkami počítačov a displejmi smartfónov.

27.04.2022

 

Uznesenie vlády SR č. 99/2022 Z.z. upravuje obligatórne obsahové náležitosti Zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi. V zmysle ust. § 2 ods. 1 Nariadenia, Zmluva obsahuje najmä (nie však výlučne):

12.04.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 09.08.2022 bola v MPK zverejnená Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2021. Správa podáva informáciu o stave v poľnohospodárstve a potravinárstve  a informáciu o efektívnosti poskytovania podpôr a dotácií podľa zákona č. 280/2017 Z. z. za kalendárny rok 2021.

10.08.2022

 

Dňa 05.08.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje nové prerozdelenie špeciálnych dráh.

08.08.2022

 

Dňa 27.07.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Cieľom návrhu zákona je ustanoviť komplexný právny základ pre poskytovanie dotácií a iných foriem pomoci v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva.

27.07.2022