Aktuálne

SNSĽP sa vyjadrilo k diskriminácii vdov s jedným dieťaťom - viac nájdete v odbornom stanovisku

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE ĽUDÍ A RODINY

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Upozornenia

Upozorňovanie na dôležité zmeny zákonov

Odborná pomoc

Odborná pomoc v spleti práva pre rodiny a občana

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre občana, rodinu pod garanciou právnika

Významné rozhodnutia

Významné rozhodnutia súdov z oblasti práv občana, rodiny

Prečo

sa registrovať na iservispreludi.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Upozornenia

Upozorňovanie na dôležité zmeny zákonov

Odborná pomoc

Odborná pomoc v spleti práva pre rodiny a občana

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre občana, rodinu pod garanciou právnika

Významné rozhodnutia

Významné rozhodnutia súdov z oblasti práv občana, rodiny

Prečo

sa registrovať na iservispreludi.sk
Zistiť viac

* iservispreludi * poradca obce *

Zakúpením licencie iservispreludi.sk obcou, poradíte aj svojím obyvateľom

Moderná obec

informácie online po ruke

Pomoc obyvateľom obce

buďte poradcom obyvateľom vašej obce
Moderná obec

* iservispreludi * poradca obce *

Zakúpením licencie iservispreludi.sk obcou, poradíte aj svojím obyvateľom

Moderná obec

informácie online po ruke

Pomoc obyvateľom obce

buďte poradcom obyvateľom vašej obce
Moderná obec
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY REÁLNY A VIRTUÁLNY SVET

Všetky

SNSĽP posudzovalo zámer zamestnávateľa k poskytnutiu materiálnych benefitov očkovaným zamestnancom. Zamestnávateľ uvažoval nad priamo finančným benefitom a poskytnutím telefonických služieb, napr. paušál preplácaný zamestnávateľom.

20.01.2022

 

Dňa 20.12.2021 boli zverejnené predbežné informácie k vyhláškam Ministerstva spravodlivosti SR. Účelom vyhlášok je reagovať na právnu úpravu obsiahnutú vo vládnom návrhu zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorý bol schválený na rokovaní Vlády SR dňa 14. decembra 2021.

23.12.2021

 

Navrhovateľka sa dopustila zrejmého zásahu do pokojného stavu púšťaním reprodukovanej elektronicky zosilňovanej hudby z lodžie svojho rodinného domu. Navrhovateľka v správnom konaní skutočnosti tvrdené oznamovateľmi nespochybňovala, svoj postoj odvodzovala od jej práva vlastniť a užívať svoj majetok a práva počúvať hudbu, ktorú ma rada v priestore svojho rodinného domu. Tvrdila, že napadnuté rozhodnutie obmedzuje jej právo vlastniť a užívať svoj majetok, čo je v rozpore v článkom 20 Ústavy SR.

Hudba podľa navrhovateľky slúžila na to, aby nepočula tak silne štekot v susedstve, z čoho ju bolela hlava a kvôli neustálemu štekotu mala aj zdravotné problémy. Hudba nebola zneužitím práva, ale slúžila na ochranu jej zdravia a života, na ktoré má právo.

20.12.2021

 

AKTUALITY ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Všetky

Dňa 12.01.2022 vláda SR schválila Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027, ktorý definuje smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej zmeny v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách. Predstavuje realizačný dokument rozpracúvajúci štyri prioritné oblasti (Ochrana žien zažívajúcich násilie a ich detí, Prevencia násilia na ženách, Integrované politiky a zber údajov a Efektívne postihovania násilia na ženách) Akčného plánu do konkrétnych úloh.

13.01.2022

 

SNSĽP posudzovalo súčasné znenie zákona o sociálnom poistení, ktoré neobsahuje úpravu ohľadom nároku žien, ktoré sú matkami jedného dieťaťa na vdovský dôchodok.

04.01.2022

 

Dňa 10.12.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Účelom schválenej novely je vytvorenie možnosti, aby škola mohla vytvoriť podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom. V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom.

16.12.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 14.12.2021 NRSR schválila novelu, ktorou sa mení zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Novelou sa zabezpečuje správne fungovanie Modernizačného fondu vrátane tokov financií, ktoré z tohto fondu budú prichádzať na Slovensko. Novela sa týka len technického zabezpečenia fungovania Modernizačného fondu a netýka sa iných častí zákona o obchodovaní s emisnými kvótami alebo zákona o Environmentálnom fonde.

23.12.2021

 

Dňa 08.12.2021 vláda schválila nariadenie, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 102/2020 Z.z. o niektorých opatreniach oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len ako „nariadenie“).

13.12.2021

 

Dňa 30.11.2021 bola zverejnená predbežná informácia k zmenám v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel. Cieľom je pripraviť právnu úpravu na neustále napredujúci technický a technologický pokrok v oblasti inteligentnej mobility, využívajúcej automatizované systémy a inteligentné systémy, a tým podporiť zavádzanie inteligentnej mobility v podmienkach Slovenskej republiky.

06.12.2021

 

AKTUALITY REÁLNY A VIRTUÁLNY SVET

Všetky

SNSĽP posudzovalo zámer zamestnávateľa k poskytnutiu materiálnych benefitov očkovaným zamestnancom. Zamestnávateľ uvažoval nad priamo finančným benefitom a poskytnutím telefonických služieb, napr. paušál preplácaný zamestnávateľom.

20.01.2022

 

Dňa 20.12.2021 boli zverejnené predbežné informácie k vyhláškam Ministerstva spravodlivosti SR. Účelom vyhlášok je reagovať na právnu úpravu obsiahnutú vo vládnom návrhu zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorý bol schválený na rokovaní Vlády SR dňa 14. decembra 2021.

23.12.2021

 

Navrhovateľka sa dopustila zrejmého zásahu do pokojného stavu púšťaním reprodukovanej elektronicky zosilňovanej hudby z lodžie svojho rodinného domu. Navrhovateľka v správnom konaní skutočnosti tvrdené oznamovateľmi nespochybňovala, svoj postoj odvodzovala od jej práva vlastniť a užívať svoj majetok a práva počúvať hudbu, ktorú ma rada v priestore svojho rodinného domu. Tvrdila, že napadnuté rozhodnutie obmedzuje jej právo vlastniť a užívať svoj majetok, čo je v rozpore v článkom 20 Ústavy SR.

Hudba podľa navrhovateľky slúžila na to, aby nepočula tak silne štekot v susedstve, z čoho ju bolela hlava a kvôli neustálemu štekotu mala aj zdravotné problémy. Hudba nebola zneužitím práva, ale slúžila na ochranu jej zdravia a života, na ktoré má právo.

20.12.2021

 

AKTUALITY ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Všetky

Dňa 12.01.2022 vláda SR schválila Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027, ktorý definuje smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej zmeny v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách. Predstavuje realizačný dokument rozpracúvajúci štyri prioritné oblasti (Ochrana žien zažívajúcich násilie a ich detí, Prevencia násilia na ženách, Integrované politiky a zber údajov a Efektívne postihovania násilia na ženách) Akčného plánu do konkrétnych úloh.

13.01.2022

 

SNSĽP posudzovalo súčasné znenie zákona o sociálnom poistení, ktoré neobsahuje úpravu ohľadom nároku žien, ktoré sú matkami jedného dieťaťa na vdovský dôchodok.

04.01.2022

 

Dňa 10.12.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Účelom schválenej novely je vytvorenie možnosti, aby škola mohla vytvoriť podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom. V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom.

16.12.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 14.12.2021 NRSR schválila novelu, ktorou sa mení zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Novelou sa zabezpečuje správne fungovanie Modernizačného fondu vrátane tokov financií, ktoré z tohto fondu budú prichádzať na Slovensko. Novela sa týka len technického zabezpečenia fungovania Modernizačného fondu a netýka sa iných častí zákona o obchodovaní s emisnými kvótami alebo zákona o Environmentálnom fonde.

23.12.2021

 

Dňa 08.12.2021 vláda schválila nariadenie, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 102/2020 Z.z. o niektorých opatreniach oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len ako „nariadenie“).

13.12.2021

 

Dňa 30.11.2021 bola zverejnená predbežná informácia k zmenám v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel. Cieľom je pripraviť právnu úpravu na neustále napredujúci technický a technologický pokrok v oblasti inteligentnej mobility, využívajúcej automatizované systémy a inteligentné systémy, a tým podporiť zavádzanie inteligentnej mobility v podmienkach Slovenskej republiky.

06.12.2021