Aktuálne

** iservispreludi.sk pre rodiny a občanov pre bežné životné situácie - partner vašej rodiny **

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE ĽUDÍ A RODINY

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Upozornenia

Upozorňovanie na dôležité zmeny zákonov

Odborná pomoc

Odborná pomoc v spleti práva pre rodiny a občana

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre občana, rodinu pod garanciou právnika

Významné rozhodnutia

Významné rozhodnutia súdov z oblasti práv občana, rodiny

Prečo

sa registrovať na iservispreludi.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Upozornenia

Upozorňovanie na dôležité zmeny zákonov

Odborná pomoc

Odborná pomoc v spleti práva pre rodiny a občana

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre občana, rodinu pod garanciou právnika

Významné rozhodnutia

Významné rozhodnutia súdov z oblasti práv občana, rodiny

Prečo

sa registrovať na iservispreludi.sk
Zistiť viac

* iservispreludi * poradca obce *

Zakúpením licencie iservispreludi.sk obcou, poradíte aj svojím obyvateľom

Moderná obec

informácie online po ruke

Pomoc obyvateľom obce

buďte poradcom obyvateľom vašej obce
Moderná obec

* iservispreludi * poradca obce *

Zakúpením licencie iservispreludi.sk obcou, poradíte aj svojím obyvateľom

Moderná obec

informácie online po ruke

Pomoc obyvateľom obce

buďte poradcom obyvateľom vašej obce
Moderná obec
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY REÁLNY A VIRTUÁLNY SVET

Všetky

Dňa 17.06.2021 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorou sa zavádza bezplatné dlhové poradenstvo a bezplatné poradenstvo (vrátane psychologického) jednotlivcovi a rodine zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch.

24.06.2021

Dňa 08.06.2021 bola do MPK zaradená predbežná informácia k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok pri výkone rozhodnutia.

09.06.2021

AKTUALITY ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Všetky

SNSLP vydalo správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2020. Táto správa sa člení na nasledovné sekcie:

1) Osobná sloboda a sloboda pohybu a pobytu

   - Karantenizácia rómskych osád
   - Povinná štátna izolácia
   - Zákaz vychádzania v kontexte celoplošného testovania

2) Legislatívna implementácia ľudskoprávnych štandardov a záruk ochrany osobných údajov počas pandémie “Covid-19“

   - K oprávnenosti „štátnej dispozície“ s telekomunikačnými osobnými údajmi
   - Ochrana osobných údajov spracovávaných mobilnými aplikáciami v kontexte dodržiavania opatrení
   - K oprávnenosti „spracovávania“ dokladov o absolvovaní „COVID testu
   - K oprávnenosti spracovávania údajov o telesnej teplote fyzických osôb
   - Determinant oprávnenosti spracovávania osobných údajov - implementácia základných princípov a bezpečnostných záruk

3) Výkon práva na vzdelanie v kontexte opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

   - Protiústavnosť opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v oblasti prístupu k vzdelaniu

4) Výkon práva na zdravie v kontexte prístupu k zdravotnej starostlivosti

   - Všeobecné východiská v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
   - Protiústavnosť opatrení v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v prvej vlne pandémie

5) Prehľad vybraných tém rezonujúcich v slovenskej spoločnosti v roku 2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

   - Vplyv pandémie na legislatívny proces v pracovnoprávnej oblasti
   - Opatrenia v súvislosti s COVID-19 v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnych služieb
   - Ochrana pred stratou bývania prostredníctvom prijatých právnych predpisov.

02.06.2021

Sťažovateľ s ďalšími rodičmi podali sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), v ktorej sťažovatelia tvrdili, že boli porušené ich základné ľudské práva a slobody tým, že im bola uložená pokuta za nesplnenie povinnosti dať zaočkovať dieťa a v dôsledku uvedeného nebolo nezaočkované dieťa prijaté do materskej školy. V Českej republike povinné očkovanie vyplýva zo zákona. Sťažovatelia poukazovali na právnu úpravu iných členských štátov EÚ, ktoré majú menej prísnu politiku povinného očkovania.

ESĽP v danom prípade vykonal test proporcionality týkajúci sa legitimného cieľa sledovaného povinným očkovaním a zásahom do ľudských práv a slobôd jednotlivca.

30.04.2021

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

01.03.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 21.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k pripravovanému zákonu o profesionálnych náhradných rodičov. Profesionálna náhradná rodina je organizačná súčasť zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej ako „zariadenie“) a špecifikum tejto organizačnej súčasti je, že profesionálni náhradní rodiča - zamestnanci zariadenia, zabezpečujú starostlivosť o určený počet detí vo svojej vlastnej domácnosti.

21.05.2021

Dňa 19.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Hlavným dôvodom je transpozícia dvoch smerníc EÚ.[1] Nová smernica rozširuje okruhy informácii, ktoré zamestnanec musí dostať a rieši napr. aj otázku spôsobu ich poskytovania – tlačená forma, ale aj za splnenia určitých podmienok elektronická forma.

20.05.2021

Dňa 04.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej ako „Návrh zákona“), ktorou sa pripravujú viaceré koncepčné zmeny dôchodkového systému v SR.

12.05.2021

AKTUALITY REÁLNY A VIRTUÁLNY SVET

Všetky

Dňa 17.06.2021 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorou sa zavádza bezplatné dlhové poradenstvo a bezplatné poradenstvo (vrátane psychologického) jednotlivcovi a rodine zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch.

24.06.2021

Dňa 08.06.2021 bola do MPK zaradená predbežná informácia k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok pri výkone rozhodnutia.

09.06.2021

AKTUALITY ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Všetky

SNSLP vydalo správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2020. Táto správa sa člení na nasledovné sekcie:

1) Osobná sloboda a sloboda pohybu a pobytu

   - Karantenizácia rómskych osád
   - Povinná štátna izolácia
   - Zákaz vychádzania v kontexte celoplošného testovania

2) Legislatívna implementácia ľudskoprávnych štandardov a záruk ochrany osobných údajov počas pandémie “Covid-19“

   - K oprávnenosti „štátnej dispozície“ s telekomunikačnými osobnými údajmi
   - Ochrana osobných údajov spracovávaných mobilnými aplikáciami v kontexte dodržiavania opatrení
   - K oprávnenosti „spracovávania“ dokladov o absolvovaní „COVID testu
   - K oprávnenosti spracovávania údajov o telesnej teplote fyzických osôb
   - Determinant oprávnenosti spracovávania osobných údajov - implementácia základných princípov a bezpečnostných záruk

3) Výkon práva na vzdelanie v kontexte opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

   - Protiústavnosť opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v oblasti prístupu k vzdelaniu

4) Výkon práva na zdravie v kontexte prístupu k zdravotnej starostlivosti

   - Všeobecné východiská v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
   - Protiústavnosť opatrení v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v prvej vlne pandémie

5) Prehľad vybraných tém rezonujúcich v slovenskej spoločnosti v roku 2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

   - Vplyv pandémie na legislatívny proces v pracovnoprávnej oblasti
   - Opatrenia v súvislosti s COVID-19 v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnych služieb
   - Ochrana pred stratou bývania prostredníctvom prijatých právnych predpisov.

02.06.2021

Sťažovateľ s ďalšími rodičmi podali sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), v ktorej sťažovatelia tvrdili, že boli porušené ich základné ľudské práva a slobody tým, že im bola uložená pokuta za nesplnenie povinnosti dať zaočkovať dieťa a v dôsledku uvedeného nebolo nezaočkované dieťa prijaté do materskej školy. V Českej republike povinné očkovanie vyplýva zo zákona. Sťažovatelia poukazovali na právnu úpravu iných členských štátov EÚ, ktoré majú menej prísnu politiku povinného očkovania.

ESĽP v danom prípade vykonal test proporcionality týkajúci sa legitimného cieľa sledovaného povinným očkovaním a zásahom do ľudských práv a slobôd jednotlivca.

30.04.2021

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

01.03.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 21.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k pripravovanému zákonu o profesionálnych náhradných rodičov. Profesionálna náhradná rodina je organizačná súčasť zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej ako „zariadenie“) a špecifikum tejto organizačnej súčasti je, že profesionálni náhradní rodiča - zamestnanci zariadenia, zabezpečujú starostlivosť o určený počet detí vo svojej vlastnej domácnosti.

21.05.2021

Dňa 19.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Hlavným dôvodom je transpozícia dvoch smerníc EÚ.[1] Nová smernica rozširuje okruhy informácii, ktoré zamestnanec musí dostať a rieši napr. aj otázku spôsobu ich poskytovania – tlačená forma, ale aj za splnenia určitých podmienok elektronická forma.

20.05.2021

Dňa 04.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej ako „Návrh zákona“), ktorou sa pripravujú viaceré koncepčné zmeny dôchodkového systému v SR.

12.05.2021