Aktuálne

Pripravujeme novú tému "Podnikanie" pre SZČO aj právnické osoby podnikateľov

Portál pre rodinu a ľudí - pomoc v každej situácii - online odborník po ruke 24h denne

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE ĽUDÍ A RODINY

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Upozornenia

Upozorňovanie na dôležité zmeny zákonov

Odborná pomoc

Odborná pomoc v spleti práva pre rodiny a občana

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre občana, rodinu pod garanciou právnika

Významné rozhodnutia

Významné rozhodnutia súdov z oblasti práv občana, rodiny

Prečo

sa registrovať na iservispreludi.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Upozornenia

Upozorňovanie na dôležité zmeny zákonov

Odborná pomoc

Odborná pomoc v spleti práva pre rodiny a občana

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre občana, rodinu pod garanciou právnika

Významné rozhodnutia

Významné rozhodnutia súdov z oblasti práv občana, rodiny

Prečo

sa registrovať na iservispreludi.sk
Zistiť viac

* iservispreludi * poradca obce *

Zakúpením licencie iservispreludi.sk obcou, poradíte aj svojím obyvateľom

Moderná obec

informácie online po ruke

Pomoc obyvateľom obce

buďte poradcom obyvateľom vašej obce
Moderná obec

* iservispreludi * poradca obce *

Zakúpením licencie iservispreludi.sk obcou, poradíte aj svojím obyvateľom

Moderná obec

informácie online po ruke

Pomoc obyvateľom obce

buďte poradcom obyvateľom vašej obce
Moderná obec
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY REÁLNY A VIRTUÁLNY SVET

Všetky

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Neoddeliteľnou súčasťou trestného konania je získavanie, zhromažďovanie a rovnako aj uchovávanie citlivých informácií o osobách právoplatne odsúdených. Zákonný rámec nakladania s takýmito informáciami máme v Slovenskej republike upravený zákonom č. 192/2023 Z. z. Zákon o registri trestov (ďalej len „Zákon o registri trestov“). Daný zákon upravuje, že dokumentáciu a informácie týkajúce sa citlivých údajov o právoplatne odsúdených osobách vedie generálna prokuratúra v registri trestov.

26.02.2024

 

AKTUALITY ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Všetky

Dňa 27.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je zakotviť právnu úpravu elektronického hlasovania do zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

28.02.2024

 

Dňa 13.11.2023 vláda SR schválila návrh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím Detstvo bez násilia pre všetky deti (2023-2029) a Akčného plánu vychádzajúceho z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím Detstvo bez násilia pre všetky deti (2023 – 2026). Cieľom je podpora ochrany detí pred násilím.

20.11.2023

 

Obec schválila zásady prenájmu bytov, kde stanovila, že každý žiadateľ musí byť občanom Českej republiky.

22.09.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 26.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie a Colný orgán Európskej únie a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 952/2013. S cieľom priniesť skokovú zmenu colnej únie, ktorá obstojí v skúške času v nadchádzajúcich desaťročiach, návrh najambicióznejšej a najkomplexnejšej reformy colnej únie od jej zrodu v roku 1968 stojí na týchto troch základných zásadách:

1. efektívna colná únia so zjednodušenými a modernizovanými colnými režimami, aby mohli legitímne podniky využívať obchodné príležitosti a mať pritom istotu, že ich konkurenti takisto dodržiavajú širokú škálu pravidiel presadzovaných a zastrešovaných colnými orgánmi, bez ohľadu na to, kde tovar vstupuje do EÚ;

2. geopolitická colná únia, schopná lepšie chrániť finančné záujmy EÚ a jej členských štátov, ako aj záujmy a hodnoty v oblasti bezpečnosti, ochrany, zdravia, hospodárstva alebo životného prostredia, koordinovať obchodné obmedzenia a formovať medzinárodnú colnú spoluprácu združovaním kompetencií a odborných znalostí na ústrednej úrovni v rámci Colného orgánu EÚ;

3. agilná a nadčasová colná únia, ktorá sa flexibilne prispôsobuje zmenám v dodávateľských reťazcoch, či už ide o zelenú a digitálnu transformáciu v tomto desaťročí, alebo budúci vývoj v riadení dodávateľských reťazcov. Toto bude podporené novým Colným dátovým centrom EÚ, ktoré je navrhnuté tak, aby sa priebežne vyvíjalo na základe nových požiadaviek v oblasti colných operácií, na rozdiel od tradičných IT systémov, ktoré sú budované len na konkrétne procesy a účely.

27.02.2024

 

Dňa 13.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024, ktorou sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2024.

 

14.02.2024

 

Dňa 13.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rastlinách získaných určitými novými genómovými technikami a potravinách a krmivách z nich a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/625. Návrh nariadenia zavádza pre rastliny získané cielenými novými gnómovými technikami dve kategórie rastlín a produktov z nich (vrátane potravín a krmív).

14.02.2024

 

AKTUALITY REÁLNY A VIRTUÁLNY SVET

Všetky

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Neoddeliteľnou súčasťou trestného konania je získavanie, zhromažďovanie a rovnako aj uchovávanie citlivých informácií o osobách právoplatne odsúdených. Zákonný rámec nakladania s takýmito informáciami máme v Slovenskej republike upravený zákonom č. 192/2023 Z. z. Zákon o registri trestov (ďalej len „Zákon o registri trestov“). Daný zákon upravuje, že dokumentáciu a informácie týkajúce sa citlivých údajov o právoplatne odsúdených osobách vedie generálna prokuratúra v registri trestov.

26.02.2024

 

AKTUALITY ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Všetky

Dňa 27.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je zakotviť právnu úpravu elektronického hlasovania do zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

28.02.2024

 

Dňa 13.11.2023 vláda SR schválila návrh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím Detstvo bez násilia pre všetky deti (2023-2029) a Akčného plánu vychádzajúceho z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím Detstvo bez násilia pre všetky deti (2023 – 2026). Cieľom je podpora ochrany detí pred násilím.

20.11.2023

 

Obec schválila zásady prenájmu bytov, kde stanovila, že každý žiadateľ musí byť občanom Českej republiky.

22.09.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 26.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie a Colný orgán Európskej únie a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 952/2013. S cieľom priniesť skokovú zmenu colnej únie, ktorá obstojí v skúške času v nadchádzajúcich desaťročiach, návrh najambicióznejšej a najkomplexnejšej reformy colnej únie od jej zrodu v roku 1968 stojí na týchto troch základných zásadách:

1. efektívna colná únia so zjednodušenými a modernizovanými colnými režimami, aby mohli legitímne podniky využívať obchodné príležitosti a mať pritom istotu, že ich konkurenti takisto dodržiavajú širokú škálu pravidiel presadzovaných a zastrešovaných colnými orgánmi, bez ohľadu na to, kde tovar vstupuje do EÚ;

2. geopolitická colná únia, schopná lepšie chrániť finančné záujmy EÚ a jej členských štátov, ako aj záujmy a hodnoty v oblasti bezpečnosti, ochrany, zdravia, hospodárstva alebo životného prostredia, koordinovať obchodné obmedzenia a formovať medzinárodnú colnú spoluprácu združovaním kompetencií a odborných znalostí na ústrednej úrovni v rámci Colného orgánu EÚ;

3. agilná a nadčasová colná únia, ktorá sa flexibilne prispôsobuje zmenám v dodávateľských reťazcoch, či už ide o zelenú a digitálnu transformáciu v tomto desaťročí, alebo budúci vývoj v riadení dodávateľských reťazcov. Toto bude podporené novým Colným dátovým centrom EÚ, ktoré je navrhnuté tak, aby sa priebežne vyvíjalo na základe nových požiadaviek v oblasti colných operácií, na rozdiel od tradičných IT systémov, ktoré sú budované len na konkrétne procesy a účely.

27.02.2024

 

Dňa 13.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024, ktorou sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2024.

 

14.02.2024

 

Dňa 13.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rastlinách získaných určitými novými genómovými technikami a potravinách a krmivách z nich a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/625. Návrh nariadenia zavádza pre rastliny získané cielenými novými gnómovými technikami dve kategórie rastlín a produktov z nich (vrátane potravín a krmív).

14.02.2024