Osobný bankrot

Konanie o oddlžení môže nastať až po skončení konkurzného konania (malého konkurzu). Aktívne legitimovaným na podanie návrhu je dlžník - fyzická osoba, ktorá podáva návrh, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu, musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov. Súd oddlženie dlžníka povolí, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom, inak jeho návrh na oddlženie zamietne. O povolení oddlženia rozhodne súd bezodkladne po zrušení konkurzu.

V odborných príspevkoch budeme prinášať komplexne vypracovanú problematiku z pohľadu:

  • právneho a daňového,
  • možnej náhrady škody,
  • priradenia k možnému trestnému činu/priestupku,
  • ako aj sumárnu možnú právnu ochranu.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (5)

Nová právna úprava osobného bankrotu II.

30.1.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Prinášame Vám druhú časť odborného článku o novej právnej úprave oddlženia fyzických osôb.  

Nová právna úprava osobného bankrotu I.

23.1.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Prinášame Vám prvú časť odborného článku venujúcemu sa problematike osobného bankrotu.

Osobný bankrot časť III.

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Pokračovanie odborného článku na tému Osobný bankrot.

Osobný bankrot časť II.

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku nadviažeme na úvodný proces osobného bankrotu a budeme sa ďalej venovať jednotlivým etapám, ktoré nasledujú ďalej počas osobného bankrotu.

Osobný bankrot časť I.

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku sa budeme venovať inštitútu, ktorým je osobný bankrot. Priblížime Vám celý proces a podmienky, ktoré je potrebné spĺňať na to, aby v konečnom dôsledku došlo k oddĺženiu fyzickej osoby nepodnikateľa. 
Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (4)

Zánik daňových nedoplatkov pri osobnom bankrote

26.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Daňový subjekt požiada obec ako správcu dane o vydanie potvrdenia, že obec voči nemu neeviduje daňové nedoplatky. Daňový subjekt má daňové nedoplatky, avšak bol oddlžený v osobnom bankrote. Ako má obec postupovať? Môže takéto potvrdenie vydať alebo má vykonanie úkonu odmietnuť?

Má osobný bankrot vplyv na zastavenie trestného stíhania?

8.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Zastaví sa trestné stíhanie pre trestný čin neodvedenia dane a poistného vyhlásením bankrotu fyzickej osoby?

Vyhlásenie osobného bankrotu fyzickou osobou

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Som fyzická osoba – nepodnikateľ a v dôsledku nesplácania úverov z bánk mi narastajú dlhy voči veriteľom. Moje dlhy sú vo výške cca 70 000 Eur. Mám stály mesačný príjem a som vlastníkom osobného motorového vozidla v hodnote 15 000 Eur. Môžem svoju situáciu riešiť cestou osobného bankrotu? Ako prebieha celý postup?

Vyhlásenie osobného bankrotu jedného z manželov a zánik BSM

8.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Sme manželia a máme 3 deti. Manžel podľahol hazardným hrám v dôsledku čoho prišiel o prácu. Manželove dlhy rastú, momentálne nemá žiaden príjem a môj príjem už nepostačuje na zaobstaranie potrieb pre domácnosť a platenie pôžičiek. Vlastníme spoločne 3 izbový byt a motorové vozidlo, takisto každý z nás ma majetok, ktorý sme nadobudli ešte pred uzavretím manželstva. Bolo by pre nás vhodným riešením, ak by manžel podal návrh na vyhlásenie osobného bankrotu?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (6)

Nezaradenie do evidencie o zamestnanie a „aktívna živnosť“ kvôli neukončenému konkurzu

16.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ústavný súd ČR z 8.11.2018 - Umelé oplodnenie po smrti manžela

25.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd ČR z 25.7.2007 - Možnosť vyhlásenia konkurzu na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom

9.10.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd ČR z 16.4.2015 - Oddlženie fyzickej osoby plnením splátkového kalendára

9.10.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 21.9.2010 - K miere a povahe zodpovednosti konkurzného súdu za postup správcu konkurznej podstaty vo vzťahu na samotnú povahu a dĺžku konkurzného konania

8.10.2015

Bc. Monika Širilová

Krajský súd v Bratislave z 11.4.2013 - Zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku

8.10.2015

Bc. Monika Širilová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (4)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (29)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.