E-komunikácia

Elektronická komunikácia je veľmi efektívny a rýchly prostriedok komunikácie medzi účastníkmi na celom svete. Elektronická komunikácia sa už neobmedzuje iba na komunikáciu medzi súkromnými osobami, ale postupne sa zavádza aj elektronická komunikácia s orgánmi verejnej správy, ktorá ma uľahčiť a zjednodušiť každodenný život bežných občanov, preto sa v tomto inštitúte budeme venovať obidvom formám elektronickej komunikácie.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (13)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/EC zo dňa 15.3.2006 o uchovávaní údajov vytváraných alebo spracovávaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných služieb elektronických komunikácií alebo verejných komunikačných sietí a o zmene smernice 2002/58/ES Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/58/ES o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. Zákon č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách v platnom znení Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v platnom znení Zákon č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v platnom znení Zákon č. 305/2013 Z. z.o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v platnom znení Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku v platnom znení Etický kódex reklamnej praxe

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (9)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (5)

Recenzia vs. Hate speech

12.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

V odbornom článku sa venujeme problematike vyjadrenia vlastného názoru formou recenzie na internete a jej následnému možnému postihu zo strany recenzovanej osoby. 

Elektronické schránky

1.7.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Prinášame Vám odborný článok o elektronických schránkach a o dokladoch požadovaných k ich zriadeniu a aktivácii.

Evidencia motorových vozidiel - Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu elektronicky

15.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku prinášame informácie k elektronickým službám evidencie motorových vozidiel. Rozoberáme postup, ako elektronicky vykonať zmenu vlastníka vozidla v evidencii vozidiel. Klasickým a najčastejším prípadom zmeny vlastníctva vozidla je ukončenie dlhodobého prenájmu vozidla (leasing), kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla.

Integrované obslužné miesto občana

30.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa budeme venovať integrovaným obslužným miestam občana, ktoré slúžia na uľahčenie vybavovania úradných záležitostí.


Elektronický občiansky preukaz a jeho využitie

27.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku chceme priblížiť elektronický občiansky preukaz a možné spôsoby jeho využitia.


Odborné stanoviská (5)

Spracúvanie osobných údajov v e-shope/Metodické usmernenie č. 1/2016

19.4.2016

Úrad na ochranu osobných údajov

 Prinášame Vám metodické usmernenie, ktoré vydal Úrad na ochranu osobných údajov k problematike spracúvania osobných údajov v e-shope. 

Metodické usmernenie č. 1/2013 k pojmu osobné údaje

24.11.2015

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Metodické usmernenia sú vydané v zmysle § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Účelom tohto metodického usmernenia je výklad pojmu osobné údaje.

Najčastejšie otázky k problematike Integrovaných obslužných miest

24.11.2015

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo odpovede na najčastejšie otázky kladené k problematike Integrovaných obslužných miest.

Metodický pokyn na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti

16.11.2015

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri výklade pojmov v oblasti informatizácie vydalo metodický pokyn  na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti. 

Elektronická identifikačná karta (eID) - Odpovede na často kladené otázky

20.7.2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V prílohe si môžete stiahnuť odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde sú odpovede na najčastejšie kladené otázky súvisiace s elektronickým občianskym preukazom, ktorý sa ďalej nazýva aj elektronická identifikačná karta (eID).

Prípadové štúdie (7)

Zasielanie reklamy SPAM bez súhlasu príjemcu

20.8.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Môžu firmy zasielať na moju e-mailovú adresu svoju reklamu aj keď som od danej firmy nikdy nič nekupoval alebo som nedal na to súhlas? Ako sa voči tomu brániť?

Povinné čipovanie zvierat

19.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme povinní mať začipovaného psa?

Pravidlá reklamačnej lehoty v e-shope

9.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Kedy začína plynúť lehota reklamácie výrobku zakúpeného v internetovom obchode a následne zaslaného na reklamáciu poštou? Aká dlhá je reklamačná lehota?

Povinnosť e-shopu pri odstúpení od zmluvy alebo pri výmene tovaru

12.10.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Je e-shop povinný pri vrátení tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy zákazníkom preplatiť mu poštovné? Je to niekde zakotvené alebo si to môže e-shop určiť sám? Musí sa zákazníkovi pri výmene tovaru (ďalšia veľkosť, nepáči sa mu farba – jeho chyba) vrátiť poštovné?

Právo jednostrannej zmeny všeobecných obchodných podmienok

5.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

V súvislosti s registráciou na webovom portáli som mal vyjadriť súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami tohto portálu, kde bolo uvedené: „Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, zmeniť a dopĺňať tieto VOP vždy, keď si to prevádzkové a legislatívne zmeny vyžiadajú a to , na internetovej stránke www. ... .sk a budú nedeliteľnou súčasťou pôvodného znenia. Vyjadrením súhlasu užívateľa s týmito VOP vyjadruje užívateľ aj výslovný súhlas s uvedeným právom prevádzkovateľa na zmenu a doplnenie VOP.“ Je takéto znenie všeobecných obchodných podmienok v súlade so zákonom?

Ako sa brániť proti nevyžiadanej pošte „SPAMU“?

3.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Denne dostávam do mojej mailovej schránky veľké množstvo nevyžiadanej pošty. Ako sa možno efektívne brániť proti nevyžiadanej pošte „SPAMU“?

Elektronické podanie odvolania na súd

1.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Podal som voči rozsudku okresného súdu odvolanie elektronickou formou. Odvolací súd uznesením moje odvolanie odmietol. Odmietnutie odvolania odôvodnil jeho oneskoreným podaním, keďže rozsudok súdu prvého stupňa som prevzal 13. novembra 2015 a podľa odvolacieho súdu som odvolanie podal až 29. novembra 2015, hoci odvolacia lehota uplynula 28. novembra 2015. Nesúhlasím s názorom súdu, pretože odvolanie som odoslal elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom dňa 28. novembra 2015. Túto skutočnosť môžem doložiť aj protokolom o elektronickom podaní. Ako mám postupovať?


Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (6)

Spracovávanie údajov o prenose dát a polohe osôb

21.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Rozsah a obmedzenia poskytovania údajov z komunikačných sietí

21.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Súdny dvor Európskej únie z 15.9.2016 - K zodpovednosti majiteľa wifi prostredníctvom ktorej dôjde k porušeniu zákona

14.5.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 15.9.2016 -

14.5.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 18.8.2010 - Pojem elektronický podpis

18.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 25.11.2013 - Lehoda na podanie odvolania - okamih doručenia e-mailovej správy súdu

18.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (28)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.