Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Poskytovanie podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

21.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 16.08.2023 bolo v MPK zverejnené nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Cieľom je najmä zosúladenie pojmov v opatrení na založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu a údržbu drevín založeného agrolesníckeho systému a v opatrení na založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku, ďalej úprava koeficientov prepočtu hospodárskych zvierat na dobytčie jednotky uvedených v prílohe č. 3, úprava  limitnej hodnoty rizikového prvku vo vzorke ovocia uvedenej v prílohe  č. 11, ako aj formálna úprava textu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.

Poskytovanie podpory v poľnohospodárstve (1)

14.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 08.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov.

Zdaňovanie alkoholických nápojov

7.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 03.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Cieľom návrhu zákona je prehodnotenie systému zdaňovania alkoholických nápojov a zosúladenie úrovne jednotlivých sadzieb spotrebnej dane, preskúmanie opodstatnenosti zavedených fakultatívnych inštitútov smernice Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje do zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov poslaneckými návrhmi a vykonanie legislatívno-technických úprav vybraných ustanovení zákona vyplývajúcich z poznatkov a potrieb aplikačnej praxe.

Dotácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

29.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.06.2023 NRSR schválila zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Cieľom je nahradiť doterajšiu právnu úpravu, ktorá je ustanovená v § 12 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, novým samostatným zákonom.

Novelizácia zákona o cenách z dôvodu zvyšovania cien potravín

12.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 08.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorého cieľom je obnovenie právneho rámca do stavu pred novelizáciou zákonom č. 198/2020 Z.z., ktorý s modifikáciami trval prakticky po celú dobu účinnosti zákona o cenách, t.j. od 01.04.1996 a stanoviť povinnosť cenovému regulačnému orgánu určiť opatrenia na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja na vybraný okruh potravín na časovo obmedzenú dobu.