Podnikanie

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (28)

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v platnom znení Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení Zákon č. 533 Z. z. o obchodnom registri v platnom znení Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku v platnom znení Zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev v platnom znení Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v platnom znení Zákon č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti v platnom znení Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku v platnom znení Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) v platnom znení Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení Nariadenie vlády SR 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka Vyhláška č. 25/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť Vyhláška č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra Vyhláška č. 389/2023 Z. z. o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom Vyhláška č. 24/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri Vyhláška č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Nariadenie vlády SR č. 45/2017 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Vyhláška č. 195/2022 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku Vyhláška č. 197/2022 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti, medzere krytia a hroziacej platobnej neschopnosti Vyhláška č. 42/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb Vyhláška č. 93/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (1)

Zodpovednosť členov dozornej rady súkromnej akciovej spoločnosti pri kapitálových fondoch

11.3.2024

JUDr. Diana Horňáková

Akciová spoločnosť môže v súlade s ust. § 217a Obchodného zákonníka vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Kapitálový fond z príspevkov je možné vytvoriť pri vzniku spoločnosti alebo za jej trvania, v závislosti od čoho Obchodný zákonník rozlišuje aj dva rôzne spôsoby schválenia kapitálového fondu z hľadiska subjektov, ktoré kapitálový fond schvaľujú, a to pri vzniku zakladatelia akciovej spoločnosti, za trvania spoločnosti valné zhromaždenie. Z ust. § 217a ods. 2 Obchodného zákonníka vyplýva, že kapitálový fond možno použiť trojako: na prerozdelenie medzi akcionárov (spoločnosť však nesmie byť v kríze a nesmie hroziť, že by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu dostala do krízy) alebo na zvýšenie základného imania, ak tak ustanovuje zakladateľská zmluva alebo stanovy, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Kapitálový fond môže spoločnosť použiť aj na splatenie neuhradenej straty minulých rokov bez potreby dodatočných vkladov akcionárov.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (2)

Daň z príjmu právnických osôb a neobvyklé ceny pri závislých osobách

22.5.2024

Alexandra Močárová

Prevádzka bitúnkov s kapacitou presahujúcou 50 ton tiel za deň

11.3.2024

Simon Čačaný

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.