Vlastnícke vzťahy

Vlastnícke práva sú základom každého spoločenského usporiadania. Právo vlastniť veci má každý z nás, či už ide o hnuteľné alebo nehnuteľné veci bez obmedzenia a aj napriek tomu, mnohí ľudia majú nedostatočné znalosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich z tohto práva.

Vlastníctvo ako najdôležitejšie a základné vecné právo je upravené v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Toto právo je realizáciou jedného zo základných ľudských práv zabezpečených a chránených Ústavou SR.

Obsahom tohto práva je právo vlastniť majetok alebo inak povedané „neobmedzené panstvo nad vecou“. Vlastnícke právo pôsobí voči všetkým, čo znamená že ostatní jedinci sú povinný zdržať sa konania, ktoré by rušilo vlastníka pri výkone jeho vlastníckeho práva. Na druhej strane vlastnícke právo je obmedzené jednak tým, že vlastník veci nesmie narušiť pokojné využívanie vlastníckeho práva inému ale taktiež výkonom takéhoto práva musí rešpektovať nielen záujmy iných, ale aj verejný záujem.

V právnom inštitúte Násilie v rodine budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce sa nadobúdania vlastníctva, vydržania, bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (12)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (4)

Ako sa brániť voči vyhrážkam o odpojeniu od energií

23.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

V praxi sa veľakrát stáva, že dodávateľ energií využíva svoje nadradené postavenie voči odberateľom a vyhráža sa odpojeniu od energií napr. v dôsledku nesplnenia si povinnosti zo strany odberateľa.

Vady novonadobudnutého nebytového priestoru

30.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ako môže postupovať vlastník v prípade, že v nedávno zakúpenom nebytovom priestore sú mokré steny a opadáva omietka?

Daňová povinnosť pri prevode nehnuteľností

2.3.2015

Mgr. Róbert Tomanovič

Prevod nehnuteľnosti, napr. domu, pozemku, či garáže automaticky nezakladá daňovú povinnosť. Povinnosť zaradenia príjmu z prevodu nehnuteľnosti do daňového priznania daňovníka závisí od viacerých skutočností.

Nájomná zmluva pri krátkodobom nájme bytu

20.1.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Právna úprava nájomnej zmluvy je bližšie vymedzená v ustanovení §3 Zákona o krátkodobom nájme bytu, pričom každá nájomná zmluva musí spĺňať zákonom vymedzené formálne ako aj obsahové náležitosti. 

Odborné stanoviská (1)

Stanovisko k vyhotovovaniu geometrických plánov

30.11.2015

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vypracoval stanovisko k otázkam a podnetom týkajúcich sa vyhotovovania geometrických plánov.  


Prípadové štúdie (22)

„Vzdanie sa“ vlastníckeho podielu v BSM?

3.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Byt je v BSM, manželia dlhodobo spolu nežijú. Všetky náklady spojené s bytom znáša manžel. Je možné, aby sa manžel vzdal svojho vlastníckeho práva? Aké iné spôsoby vyporiadania vlastníckych vzťahov prichádzajú do úvahy?

Vyporiadanie sa s domom po poručiteľovi

6.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zomrel manžel, ktorý vlastnil dom so svojou postihnutou sestrou v podiele ½ on a ½ sestra. O chorú sestru sa dlhodobo stará manželka zosnulého, ktorá je oficiálne jej opatrovateľkou. Zosnulý manžel má dcéru z prvého manželstva, ktorá je jediná príbuzná manžela aj postihnutej sestry. Chceme predísť tomu, aby ½ domu, ktorú vlastni postihnutá sestra, pripadla v budúcnosti dcére manžela. Je to možné riešiť hneď po dedičskom konaní napr. darovaním manželke alebo v rámci neho?

Zabezpečenie vstupu k nehnuteľnosti cez pozemok neznámeho vlastníka

4.11.2021

JUDr. Veronika Gvušč

V niektorých prípadoch sa stáva, že vlastník nehnuteľnosti nemá k svojmu pozemku zabezpečený prístup. Za týchto okolností je potrebné kontaktovať vlastníka susednej nehnuteľnosti a dohodnúť sa s ním na spôsobe zabezpečenia prístupu k svojej nehnuteľnosti. Ako postupovať v prípade, že vlastníkom susednej osoby je nezistený vlastník, ktorého zastupuje Slovenský pozemkový fond?

Rozdiel v postavení ručiteľa vs. spoludlžníka v hypotekárnej zmluve

4.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Syn potrebuje spoludlžníka k hypotéke. Aké záväzky budem mať ako spoludlžník a v čom je iné postavenie ručiteľa? Môžem od záväzku spoludlžníctva odstúpiť po nejakej dobe, ako sa to robí?

Nevôľa podielových spoluvlastníkov o vyporiadanie

26.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Po rodičoch sme traja súrodenci zdedili byt. Počas života matky začala v byte bývať sestra a po smrti matky sme sa dohodli, že jeden rok nebudeme byt predávať. Momentálne už obdobie jedného roka prešlo, avšak sestra byt predať nechce a brat je nečinný. Sestra nemá financie, aby nás z bytu vyplatila. Ako mám v danej situácii postupovať? Je možné založiť sestrin podiel bytu, aby ma mohla následne vyplatiť?

Príbuzenstvo ako dôvod nemožnosti vysťahovania z domu?

9.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Môžem vyhodiť z domu rodinného príslušníka ak dom vlastním z polovice ja a z polovice môj priateľ? Už sme mu u nás zrušili aj trvalý pobyt, no neustále ma fyzicky či slovne napáda. Musíme mu nájsť náhradné ubytovanie aj pokiaľ má dospelé dieťa s bytom? 

Zánik vecného bremena zo zákona

14.8.2017

Lenka Michalovicova

Na katastri nehnuteľností som zistil, že na pozemku, ktorý chceme kupovať je vecné bremeno- umožnenie vstupu na parcelu po vodu do studne. Studňa tam síce je ale je zasypaná. Je možné, že by toto vecné bremeno automaticky zaniklo ak tam studňa nie je a teda dôvod pominul ? 

Uzatvorenie darovacej zmluvy nevidiacou osobou

15.5.2017

g_Henrieta Pregova

Ak chce fyzická osoba – nevidiaci, darovať byt, je potrebné pri podpisovaní darovacej zmluvy dodržať nejaké osobitné podmienky?

Veci na chodbe bytového domu

13.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže nám správca bytového domu prikázať, aby sme z chodby na schodisko odstránili našu skrinku na topánky?

Výber dodávateľa služby pre bytový dom v kompetencii správcu?

7.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

V bytovom dome sa hlasuje o ponuke dodávateľa služby. Je aj výber dodávateľa spomedzi viacerých uchádzačov podmienený hlasovaním vlastníkov bytov alebo ho môže určiť správca bytového domu?

Zber hlasov v písomnom hlasovaní v bytovom dome

7.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Kto môže zbierať hlasy vlastníkov bytov v rámci písomného hlasovania v bytovom dome?

Zriadenie práva doživotného užívania bytu

27.1.2017

g_Henrieta Pregova

Ako máme postupovať, ak sme byt prepísali do vlastníctva syna a my tam nefigurujeme ako spoluvlastníci, aby sme mali právo na doživotné užívanie a syn nás z bytu nemohol vyhodiť?

Exekúcia na spoluvlastnícky podiel a zriadenie závetu

21.10.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže si podielový spoluvlastník spísať závet, ak na druhú polovicu nehnuteľnosti je vedené exekučné konanie?

Predaj veci ako stojí a leží

19.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Rozhodol som sa kúpiť staršiu nehnuteľnosť. Predávajúci do kúpnej zmluvy dal ustanovenie, že ja ako kupujúci vec kupujem ako stojí a leží. Čo to znamená? Aké to má pre mňa dôsledky?

 

Vydržanie spoluvlastníckeho podielu neznámych dedičov

22.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Zistili sme, že na liste vlastníctva lesných pozemkov, ktorých som vlastník, sú uvedené ďalšie osoby, ktoré však už zomreli a zomreli už aj ich deti. Pozemky som zdedil po dedovi, ktorý ich ako jediný užíval a doteraz ide už o dlhšiu dobu ako 10 rokov. Ako mám postupovať, ak chcem pozemky prepísať na seba; dá sa uplatniť vydržanie?

 

Správa budovy s nebytovými priestormi

22.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Zaujímam sa o kúpu apartmánu, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako nebytový priestor. Celá budova, v ktorej sa tento nebytový priestor nachádza je klasifikovaná v katastri nehnuteľnosti ako iná budova, ktorá pozostáva z nebytových priestorov. Zriaďuje sa v takejto budove spoločenstvo vlastníkov alebo sa postupuje podľa zmluvy o výkone správy?

 

Predseda spoločenstva vlastníkov bytov a potrebná odborná kvalifikácia?

2.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Súčasný predseda spoločenstva vlastníkov bytov je zamestnaný ako robotník a túto činnosť vykonáva popri svojom zamestnaní. Je jeho povinnosťou vzhľadom na nový Zákon o správcoch bytových domov absolvovať potrebné odborné vzdelanie a založiť si živnosť?

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

22.1.2016

Mgr. Matej Trnavský

Akým spôsobom je možné vyporiadať podielové spoluvlastníctvo ak vlastním 11/12 nehnuteľnosti, uskutočnil som široké rekonštrukčné práce na veci, pričom menšinový spoluvlastník má len 1/12 veci a odmieta sa dohodnúť?


Predmet nájmu užívaný inou osobou ako nájomcom

9.9.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Čo robiť v prípade, ak predmet nájmu užíva predošlý nájomca, ktorý sa súdi s prenajímateľom o platnosť nájomnej zmluvy a odmieta priestory vypratať ? Máme účinnú nájomnú zmluvu, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. Aké ma možnosti a ako sa môže brániť? Kto zodpovedá za škodu? 

Prevod vlastníckeho práva k poľnohospodárskemu pozemku

3.9.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Moja matka prenajala pozemky na poľnohospodárske účely. Pozemky som od nej odkúpil, pričom zatiaľ nedošlo k zrušeniu, resp. výpovedi pôvodnej zmluvy. Mám nárok na nájomné z prenajatých pozemkov ? 

Užívanie záhrady bez právneho titulu a možnosti jej uvoľnenia

20.8.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Záhradu užívajú manželia, ktorí tvrdia, že sa s majiteľom obchodnou spoločnosťou dohodli o užívaní pozemku. Žiadna písomná zmluva však neexistuje. Na pozemku majú nasadené rôzne plodiny. Ako môžeme postupovať ak chceme, aby záhradu uvoľnili?

Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť

9.7.2015

Mgr. Ivana Gumanová

K mojej stavbe vedie prístupová cesta iba cez pozemok, ktorý patrí inému vlastníkovi. Ten však nesúhlasí, aby som cez jeho pozemok prechádzal. Existuje nejaká možnosť ako donútiť vlastníka pozemku, aby som mohol naďalej využívať prechod cez jeho pozemok?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (36)

Najvyšší súd SR z 5.12.2017 - Lodžia ako spoločná časť k bytovému domu

19.10.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 24.4.2017 - Oprávnený držiteľ

30.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Banská Bystrica z 14.2.2018 - Pes ako predmet zmluvy o úschove

12.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd v Prešove z 7.11.2017 - K vymáhaniu úrokov z omeškania z dojednaných úrokov

8.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd v Prešove z 2.4.2014 - K obmedzeniu vlastníckeho práva v prípade násilného chovania

20.11.2017

Bc. Štefánia Čubáková

Najvyšší súd SR z 28.6.2017 - K možnosti nadobudnúť vlastnícke právo v dobrej viere

14.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 6.2.2008 - Nadobúdanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

24.7.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd ČR z 3.5.2016 - Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa pri zmene predmetu zmluvy o dielo

20.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Nitre z 30.6.2016 - K posudzovaniu majetkovej situácie na účely oslobodenia od súdnych poplatkov

14.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Ústavný súd SR z 28.4.2015 - Právny omyl pri vydržaní je ospravedlniteľný len výnimočne, najmä ak znenie dotknutého zákonného ustanovenia je nejasné a pripúšťa rôzny výklad

7.11.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 11.6.2013 - Ústavné limity výkladu aplikovanej právnej normy týkajúcej sa formy darovacej zmluvy

25.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 28.3.2012 - Zodpovednosť za vady veci určenej súhrnom podľa § 501 Občianskeho zákonníka

14.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 24.3.2009 - Povaha veci ako príslušenstva sa mení v dôsledku prejavu vôle vlastníka hlavnej veci

23.9.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 26.1.2016 - Skúmanie dobromyseľnosti oprávneného držiteľa

10.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 16.3.2016 - Ochrana vlastníckeho práva dobromyseľného nadobúdateľa

9.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 20.7.2011 - Právne dôsledky odstúpenia od zmluvy o prevode nehnuteľnosti

21.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 6.6.2016 - Nedoplatky súvisiace so správou bytového domu sú oprávnení vymáhať aj samotní vlastníci a nielen správca bytového domu

14.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 31.3.2016 - Pasivita zmluvnej strany pri uzatvorení zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru

4.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 25.2.2015 - Nespristúpnenie bytu nájomcom prenajímateľovi za účelom vyhotovenia znaleckého posudku nie je hrubým porušením povinnosti

9.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 2.2.2016 - Zriadenie vecného bremena k spoluvlastníckemu podielu

6.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 14.4.2016 - Náhrada za obmedzovanie vlastníckeho práva zriadením vecného bremena

9.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 31.3.2016 - Kritéria prikázania veci podielovému spoluvlastníkovi pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva súdom

9.5.2016

Mgr. Matej Trnavsky

Najvyšší súd SR z 28.5.2014 - Právna úprava predkupného práva oprávnených spoluvlastníkov na odkúpenie spoluvlastníckych podielov nehnuteľnosti iného spoluvlastníka podľa § 140 OZ

12.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 11.11.2015 - Uplatnenie úrokov z omeškania pri bezdôvodnom obohatení

9.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 10.12.2015 - Právo darcu domáhať sa vrátenia daru

25.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 27.10.2010 - Dobromyseľnosť držby vlastníckeho práva

18.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 13.8.2012 - K aktívnej legitimácii pri porušení zákonného predkupného práva

15.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 20.10.2015 - Prekluzívna lehota pri práve nájomcu dovolať sa neplatnosti výpovede

15.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 14.11.2013 - Dôvodom hodným osobitného zreteľa, pre ktorý súd nezruší a nevyporiada podielové spoluvlastníctvo môže byť aj skutočnosť, že v nehnuteľnosti spoluvlastníkov má ich maloleté dieťa vytvorený svoj domov

15.1.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Najvyšší súd SR z 22.11.2012 - K možnosti subjektu domáhať sa právnej ochrany na súde v súvislosti s právom prechodu k jeho nehnuteľnosti

9.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 3.12.2014 - K prečinu podvodu

5.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 24.9.2014 - K podstate a súhlasu s dobrovoľnou dražbou

19.12.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 30.11.2009 - Ochrana vlastníctva - Neoprávnené odvedenie vody

18.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Možnosť odstúpenia od zmluvy pre prípad neplatenia nájomného zakotvená v zmluve o nájme

17.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 20.12.2011 - Právne účinky dovolania sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu po prevode vlastníctva veci

17.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 30.3.2011 - Predĺženie výpovednej lehoty o ochrannú lehotu v zmysle § 710 ods. 4 Občianskeho zákonníka

17.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (11)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.