Sociálne služby

Sociálne služby tvoria významnú súčasť života každého občana, ktorý sa či už z dôvodu zdravotných ťažkostí alebo pokročilejšieho veku dostane k skupine obyvateľstva, žiadajúcej pomoc štátu alebo iných organizácií v oblasti sociálnych služieb. Jedná sa o širokú agendu práv a povinností, preto budeme radi pomocníkom pri potrebách bežných ľudí a rodín aj v týchto situáciách. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (20)

Všeobecná deklarácia ľudských práv Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (Vyhláška č. 120/1976 Zb.) Dohovor o právach dieťaťa (Oznámenie č. 104/1991 Zb.) Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie Charta základných ľudských práv Európskej únie Európska sociálna charta Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v platnom znení Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodinev platnom znení Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení v platnom znení Zákon č. 557/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v platnom znení Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 244/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyč. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (7)

Poskytnutie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa

17.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V odbornom článku sa bližšie zameriame na postup, ktorý musí občan absolvovať, ak má záujem o poskytnutie niektorého druhu sociálnej služby neverejným poskytovateľom. 

Nemajetnosť klienta a doplatok za domov sociálnych služieb

1.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

V našej spoločnosti je stále veľká skupiny ľudí, ktorí sú sociálne slabší a nedokážu sami uspokojovať svoje sociálne potreby. Ako postupovať, ak takáto osoba nemá dostatočný príjem na úhradu za sociálnu službu prinášame v článku. 

Podmienky pre získanie preukazu ZŤP pre dieťa alebo dospelú osobu

9.9.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Zmyslom tohto odborného článku je priblížiť spôsob získania preukazu ZŤP pre osoby a deti s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Poskytovanie sociálnych služieb obcou ľuďom bez domova

7.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa zaoberáme otázkou, do akej miery je obec alebo mesto povinné postarať sa o občana bez domova (bezdomovca), ktorý má trvalý pobyt v obci/meste a poskytnúť mu sociálnu službu. V obsahu sa ďalej venujeme problematike, či má obec povinnosť sa o bezdomovca postarať, ak má veľmi malý príjem (napr. dôchodok) alebo žiadny príjem, nemá žiadnych príbuzných a ani žiadny majetok, ktorý bude v dedičskom konaní.

Postup v prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby

29.1.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Fyzická osoba má za podmienok, ktoré ustanovuje zákon o sociálnych službách, právo vybrať si sociálnu službu a formu jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. Tiež má právo na zabezpečenie dostupnosti informácií v zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná.

Úhrada zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb zo zdravotného poistenia

7.7.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V tomto odbornom článku Vám prinášame informácie o novele zákona o sociálnych službách.

Vymedzenie sociálnych služieb od 1. januára 2014

28.4.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Novela zákona o sociálnych službách sa dotkla aj vymedzenia sociálnych služieb.

Odborné stanoviská (2)

Národne priority rozvoja sociálnych služieb

19.11.2015

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 predstavujú nástroj štátnej politiky na smerovanie a prezentovanie východiskových systémových záujmov, úloh a podporných opatrení vlády Slovenskej republiky v oblasti sociálnych služieb sú vypracované v súlade s pôsobnosťou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych služieb ustanovenou § 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike (2011). Národné priority reagujú na aktuálne výzvy sociálnej pomoci občanom, ku ktorým patrí predovšetkým rozvoj rôznorodých služieb starostlivosti na komunitnej úrovni, vrátane potreby modernizácie sociálnych služieb. Potvrdzuje sa nimi zároveň hlavné poslanie sociálnych služieb, ktorým je podpora začleňovania ľudí do spoločnosti, sociálna súdržnosť, smerovanie k službám poskytovaným na komunitnej úrovni a rozvinutie ich potenciálu v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti. Sociálne služby sa tak stávajú neoddeliteľnou súčasťou plnenia cieľov Stratégie Európa 2020. 

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb

3.6.2015

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zámerom deinštitucionalizácie je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí komunity. Docieli sa to prostredníctvom komplexu kvalitných alternatívnych služieb vo verejnom záujme, ktoré im umožnia slobodný a nezávislý spôsob života s podporou komunity, odborníkov, členov rodiny a dobrovoľníkov. Dôležité bude aj rozširovanie alternatívnych možností uspokojovania potrieb detí, ktoré boli odňaté zo starostlivosti rodičov.

Slovenská republika sa pripojila k celosvetovému trendu systematického odstraňovania dôsledkov modelu inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí vyžadujúcich dlhodobú pomoc a starostlivosť v špecializovaných zariadeniach koncom roka 2011. Takáto zmena modelu je jedným z cieľov súčasnej politiky Európskej únie v oblasti sociálnej inklúzie a zdravotného postihnutia a je súčasťou záväzkov Slovenskej republiky v medzinárodnej ľudsko-právnej agende.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválilo 14. decembra 2011 Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015.

Prípadové štúdie (9)

Zákonné zastúpenie postihnutého dieťaťa a konanie v jeho mene

3.12.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Mám postihnutú dcéru, ktorá nie je plnoletá. Konám ako matka v jej mene, napr. pri žiadaní o zdravotné pomôcky. V niektorých prípadoch žiadajú úrady splnomocnenie od dcéry.

Dokedy môžem konať v jej mene ako rodič a pri akých úkonoch? Nakoľko dcéra nie je mentálne schopná sama konať, je potrebné vybaviť pozbavenie spôsobilosti na právne úkony?  Čo je potrebné v tomto konaní zabezpečiť a ako dlho takéto konanie trvá?

Oslobodenie zdravotne ťažko postihnutej osoby od povinnosti úhrady diaľničnej známky

8.2.2017

g_Henrieta Pregova

Som občan s preukazom ťažko zdravotne postihnutej osoby. V roku 2016 som bol oslobodený od platenia diaľničnej známky. Je potrebné toto oslobodenie žiadať od Národnej diaľničnej spoločnosti každý rok alebo platí pokiaľ platí preukaz ZŤP?

Narodenie trojičiek a zabezpečenie sociálnej pomoci obcou

7.8.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Akou formou môže obec zabezpečiť opatrovateľskú službu alebo inú pomoc rodine, ktorej sa o pár mesiacov narodia trojičky ?

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

27.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Občan podal na obecný úrad žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. K žiadosti priložil rozhodnutie Sociálnej poisťovne o starobnom dôchodku a lekársky nález. Občan je sebestačný, nemá vážne zdravotné problémy, sťažuje sa len na zlé vzťahy s družkou, u ktorej býva. Chceli by sme preto poprosiť o radu ako postupovať?

Koncesionarske poplatky domácej opatrovateľskej služby a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

16.6.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Otázka:

Sú poskytovatelia domácej opatrovateľskej služby a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti povinné platiť tzv. koncesionárske poplatky?

Vrátenie peňažného príspevku na úpravu bytu

25.5.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Pred tromi rokmi mi bol priznaný peňažný príspevok na prerobenie bezbariérovej kúpeľne. Momentálne sa však dlhodobo zdržiavam u dcéry vzdialenej 50 km od môjho domu. Vzniká mi povinnosť vrátiť poskytnutý finančný príspevok? A ak áno, akým spôsobom?

Postup žiadateľa v prípade záujmu o pobyt v zariadení pre seniorov

24.2.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Mám záujem o pobyt v zariadení pre seniorov. Ako mám postupovať pri vybavovaní žiadosti?

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v prípade, ak nie je plne hradená zdravotnou poisťovňou

22.12.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Ako máme poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť, ak nie je plne hradená zdravotnou poisťovňou?

Poskytovanie dávky a príspevku v hmotnej núdzi klientom zariadení sociálnych služieb

16.12.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Majú klienti nocľahární, útulkov a domovov na pol ceste nárok na dávku v hmotnej núdzi a na príspevok k dávke v hmotnej núdzi?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (14)

Nemajetnosť občana ako dôvod ochrany pred vyradením z evidencie uchádzačov o zamestnanie

29.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Čiastočný prístup k niektorým povolaniam v rámci EÚ

24.3.2021

Mgr. Monika Ivanová

Ujma pri úmrtí blízkej osoby a plynutie premlčacej doby

23.10.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 28.2.2018 - K právu na primerané hmotné zabezpečenie v starobe

9.7.2018

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 11.12.2017 - Generálny pardon pre dlžníka Sociálnej poisťovne

9.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd SR z 27.5.2015 - Porušenie práva na pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok

18.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 25.5.2016 - Podmienky pre priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

18.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 26.4.2016 - Zjednotenie výkladu v otázke povinností správnych orgánov v konaní o peňažnom príspevku na osobnú asistenciu a peňažnom príspevku na opatrovanie

27.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 16.3.2016 - Premlčanie poistného

10.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Súdny dvor Európskej únie z 12.7.2012 - Vecné dávky za domácu starostlivosť vylúčené v prípade pobytu v inom členskom štáte

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 18.5.2010 - Ústavné limity obmedzenia základného práva na podnikanie a uskutočňovanie inej zárobkovej činnosti. K podstate a zmyslu podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti vo sfére sociálnych služieb.

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.4.2013 - Nemožnosť podať odvolanie proti posudku o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 29.3.2012 - Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.11.2010 - Podmienkou odkázanosti na sociálnu službu nie je pocit osamelosti

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (52)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.