Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Vydanie náhradného cestovného dokladu

22.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 19.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa upravujú okolnosti, za ktorých môže zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí vydať náhradný cestovný doklad Európskej únie občanovi členského štátu Európskej únie, okrem Slovenskej republiky, ktorý sa na území nečlenského štátu Európskej únie ocitol bez cestovného dokladu z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia, skončenia doby platnosti riadneho cestovného dokladu či nemožnosti získania riadneho cestovného dokladu, najmä z dôvodu, že v danom štáte sa nenachádza zastupiteľský úrad štátu jeho štátnej príslušnosti, ktorý by mu efektívne bol schopný poskytnúť v konkrétnom prípade náležitú konzulárnu ochranu vydaním národného cestovného dokladu alebo národného náhradného cestovného dokladu, ktorý by mu umožnil vrátiť sa do vlasti, resp. do štátu pobytu.

Fond na podporu cestovného ruchu

10.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 08.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o Fonde na podporu cestovného ruchu, ktorý reaguje na potrebu rozvoja sektora cestovného ruchu a zamestnanosti v dôsledku následkov kríz spôsobených nepriaznivou situáciou spojenou s ochorením COVID-19, následkami vojny na Ukrajine, energetickou krízou a infláciou. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej transparentnú a efektívnu finančnú podporu projektov zameraných na ekonomickú, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť cestovného ruchu a na infraštruktúru, ktorá slúži primárne na účely cestovného ruchu a udržateľného rozvoja regiónov.

Nový zákon o ochrane svedka

2.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 27.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o ochrane svedka, ktorého cieľom je prispôsobiť poskytovanie ochrany a pomoci súčasným podmienkam, skvalitniť zákonnú úpravu v oblasti ochrany svedka a zjednodušiť administratívny ako aj schvaľovací proces poskytovania ochrany a pomoci.

Bezpečnosť hračiek

10.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 07.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek a o zrušení smernice 2009/48/ES. Návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek a o zrušení smernice 2009/48/ES sa nahrádza smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek. Cieľom návrhu nariadenia je posilniť ochranu detí pred nebezpečnými hračkami. Návrhom nariadenia sa zvyšuje úroveň bezpečnosti hračiek na trhu EÚ zavedením nového legislatívneho rámca. Reaguje sa tak na zistené nedostatky v doterajšej právnej úprave predovšetkým z hľadiska škodlivých chemikálií a online predaja hračiek, čím sa sleduje zvýšenie úrovne ochrany detí ako cieľovej skupiny týchto výrobkov.

Ochrana spotrebiteľa z dôvodov digitalizácie

16.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 24. apríla 2024 Národná rada SR schválila zákon o ochrane spotrebiteľa (ďalej len ,,zákon o ochrane spotrebiteľa“). Schváleným zákonom sa upravuje zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov, ktorí budú musieť vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa, aby kupujúci mali transparentnú informáciu, či pri kúpe budú požívať ochranu priznanú im v právnom postavení spotrebiteľa.