Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v školách

19.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 18.10.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorého účelom je ustanoviť možnosť, aby školy a školské zariadenia mohli vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom.

Pripravovaný zákon o používaní pokladnice e-kasa klient

19.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 14.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k zákonu o používaní pokladnice e-kasa klient, ktorým sa má nahradiť zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Úprava kolízneho opatrovníka vo veciach úpravy rodičovských práv k maloletému dieťaťu

19.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 11.10.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Novelou sa sleduje zavedenie detailnejšej úpravy postupu kolízneho opatrovníka, ktorý ma prispieť k minimalizácii negatívneho vplyvu rodičovských sporov na dieťa, a taktiež prispieť k naplneniu princípu najlepšieho záujmu dieťaťa, a to zavedením zákonnej povinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka, vykonať s obidvomi rodičmi spoločný informatívny rozhovor.