Pacient - lekár

Každý, kto je telesne alebo duševne chorý alebo postihnutý, alebo kto je ohrozený takýmto stavom, je považovaný za pacienta a ma právo na preventívnu starostlivosť, diagnostiku a liečbu v záujme obnovy zdravia, alebo zmiernenia následkov takéhoto stavu, alebo zabránenia ďalšieho zhoršovania stavu.

Podobne, ako ostatné profesie, nesú aj lekári a iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zodpovednosť za prípadné pochybenie, ktoré môžu spôsobiť pri výkone svojej činnosti.

V odborných príspevkoch budeme prinášať komplexne vypracovanú problematiku z pohľadu:

  • právneho a daňového,
  • možnej náhrady škody,
  • priradenia k príslušnému základnému ľudskému právu,
  • priradenia k možnému trestnému činu/priestupku,
  • ako aj sumárnu možnú právnu ochranu.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (30)

Všeobecná deklarácia ľudských práv Listina základných práv a slobôd (Ústavný zákon č. 23/1991 Zb.) Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (Oznámenie č. 120/1976 Zb.) Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (Oznámenie č. 40/2000 Z.z.) Dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, týkajúceho sa biomedicínskeho výskumu (Oznámenie č. 494/2007 Z.z.) Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (Oznámenie č. 317/2010 Z.z.) Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3,5 a 8 (Oznámenie č. 209/1992 Zb.) Európsky dohovor o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu (Oznámenie č. 69/2003 Z.z.) Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu (Oznámenie č. 70/2003 Z.z.) Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny o zákaze klonovania ľudských bytostí (Oznámenie č. 143/2001 Z.z.) Zmluva o Európskej únii Zmluva o fungovaní Európskej únie Charta základných práv Európskej únie Európska charta práv pacienta (Oznámenie č. 329/1998 Z.z.) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 o liekoch na inovatívnu liečbu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v platnom znení Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok v platnom znení Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe v platnom znení Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v platnom znení Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v platnom znení Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (6)

Právo pacienta na bezplatnú kópiu zdravotnej dokumentácie

22.11.2023

Alexandra Močárová

Zdravotná dokumentácie je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Ide teda o dokumentáciu, ktorá obsahuje informácie o anamnéze, vyšetreniach a ďalšie údaje týkajúce sa zdravotného stavu pacienta. Vyplýva to z ust. § 2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len „Zákon o zdravotnej starostlivosti“).

e-Výmenný lístok k lekárovi

1.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

V tomto článku sa budeme venovať elektronickému výmennému lístku v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.[1]

Súhlas s nakladaním orgánov po smrti osoby

7.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Darovanie orgánov ľudskej bytosti je v spoločnosti veľmi citlivou témou. V zásade k tejto udalosti môže dôjsť za života osoby, kedy má možnosť sama o toto úkone rozhodnúť ako aj po smrti osoby, kedy sa už nemusí daná osoba stihnúť sama rozhodnúť. V tomto článku sa zameriavame na darovanie orgánov osôb po smrti.

Domáce pôrody z pohľadu práva

8.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

V odbornom článku sa venujeme kontroverznej téme domácich pôrodov, ktoré sa čoraz viac dostávajú do povedomia širokej verejnosti. Na Slovensku je daná problematika  upravená len stroho, čím sa vytvára legislatívna diera v právnom poriadku.

Cezhraničná zdravotná starostlivosť a jej preplácanie

11.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku Vám priblížime problematiku preplácania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ako aj samotný proces udelenia súhlasu od zdravotnej poisťovne. 

Európske správne právo a správa na úseku zdravotníctva

26.9.2014

Magister Officiorum

Autor vo svojom príspevku rozoberá správu na úseku zdravotníctva v kontexte európskeho správneho práva. Vo svojom príspevku sa autor zameriava predovšetkým na hodnoty (princípy činnosti) v rámci správy na úseku zdravotníctva v Európskej únii, cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a to všetko vo svetle vybranej judikatúry.
Odborné stanoviská (3)

SNSĽP – prideľovanie výnimkových liekov a princíp zákazu diskriminácie

21.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Ľudskoprávny prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch

17.6.2021

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Verejná ochrankyňa práv preskúmala dodržiavanie práv žien počas pôrodov. Výsledky prieskumu poukazujú na to, že aj napriek zlepšeniam v niektorých oblastiach, napríklad vo vzťahu k vnímaniu správania zdravotníckeho personálu k rodičkám, zdravotná starostlivosť pri pôrodoch v plnej miere nezohľadňuje vedecký a lekársky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien. Najzávažnejšie sú zistenia vo vzťahu k porušovaniu práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, ako aj na dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia.

Stanovisko k darcovstvu, skladovaniu a využitiu kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi

25.11.2015

Ministerstvo zdravotníctva SR

S ohľadom na aktuálnosť témy darcovstva, skladovania a využitia kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi Etická komisia MZ SR (ďalej EtK MZ SR) opakovane analyzovala túto problematiku z etického, vecného aj právneho hľadiska a vypracovala stanovisko, ktoré predložila ako návrh na ďalšie riešenie ministrovi zdravotníctva SR.


Prípadové štúdie (13)

Smrť nájomcu z iného štátu bez príbuzných vs. postup prenajímateľa

30.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Prenajímame byt staršiemu dôchodcovi, ktorý je štátnym občanom Rakúska a nemá rodinu. Čo ak umrie v našom byte, ako máme postupovať?

Právo iných osôb na informácie o pacientovi

24.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Som lekárkou v nemocnici a trápi ma konanie jednej z matiek nášho pacienta. Táto pani neustále preveruje či postupujeme správne za účelom tzv. second opinion. Pýtala si informácie ohľadom iných pacientov ale keďže jej ich nemôžeme sprístupniť, posiela za nami rodičov, aby pýtali správy pre ňu a ona mohla následne preveriť náš postup v inom zdravotníckom zariadení. Môže takto konať? 

Preskúmanie zanedbanej zdravotnej starostlivosti

12.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Ako mám postupovať v prípade ak mám podozrenie, že nemocnica zanedbala zdravotnú starostlivosť? 

Včasné zabezpečenie zdravotníckej pomôcky

18.9.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Máme chorého otca, ktorý potrebuje nevyhnutne polohovateľnú posteľ. Má na ňu nárok, avšak lekár nám ju vraj môže predpísať, až keď otca prepustia z nemocnice. Na bežnej posteli však nemôže fungovať. Je možné zabezpečiť danú zdravotnú pomôcku pred tým, ako otec príde do domácej liečby? 

Informovanie o zdravotnom stave dieťaťa

14.8.2017

Lenka Michalovicova

Dcéra bola akútne prijatá na psychiatrické oddelenie. Aké práva a povinnosti máme my ako rodinní príslušníci (rodičia, súrodenci)? Chceme presne vedieť, čo jej je a ako ju liečia.

Ochrana dôstojnosti pacienta a výkon zdravotných úkonov „viacpočetným“ personálom

11.8.2017

Lenka Michalovicova

Plánujem ísť rodiť do pôrodnice, ktorá je fakultnou nemocnicou a mám vedomosť, že lekárskych prehliadok ženy sa zúčastňuje početný personál, nie vždy len lekár a sestra. Mám právo odmietnuť takýto prístup a požadovať vždy len službu konajúceho lekára?

Možnosť odmietnuť navrhovanú liečbu

1.8.2017

Lenka Michalovicova

Môže pacient odmietnuť lekárkou navrhovanú liečbu?

Ošetrenie dieťaťa bez sprievodu rodiča

29.9.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Má lekár právo odmietnuť ošetriť dieťa mladšie ako 18 rokov bez sprievodu rodiča?

Nevydanie zdravotnej dokumentácie blízkej osobe zosnulého

30.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Má lekár právo odmietnuť vydať zdravotnú dokumentáciu zosnulého jeho blízkej osobe?

Preplatenie umelého oplodnenia v inom štáte EÚ

14.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Máme záujem vykonať umelé oplodnenie v Českej republike. Poisťovňa nám však odmieta preplatiť náklady tohto zákroku. Máme právo si sami vybrať krajinu poskytnutia tejto zdravotnej služby? Ako máme postupovať?

Mlčanlivosť a oboznamovanie pacienta so zdravotným stavom počas vizity pred inými pacientmi

7.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Je v súlade so zásadou mlčanlivosti, keď lekár pri vizite oznamuje moju diagnózu a iné osobné údaje , ktoré počujú aj ostatní pacienti?

Darovanie orgánov po smrti

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Nechcem, aby mi po mojej smrti boli odobraté orgány a urobená pitva. Je potrebné takéto rozhodnutie niekam oznámiť alebo naopak, je potrebné dať súhlas na odoberanie orgánov po smrti?

Nahliadnutie partnera do zdravotnej dokumentácie

5.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Moja priateľke prišlo doma zle, odpadla a previezli ju do nemocnice. Po tom, čo som sa dostal do nemocnice mi bolo oznámené, že moja priateľka zomrela. Lekár ma však nechcel oboznámiť s príčinami smrti, pretože sme neboli manželia a teda nie som žiaden príbuzný. Mám právo nahliadnuť do jej zdravotnej dokumentácie?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (16)

Nespokojnosť pacienta s estetikou medicínskeho zákroku a komplikácií po operácii vs. zodpovednosť poskytovateľa za škodu

15.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Povinné očkovanie detí a neprijatie do materskej školy ako zásah do základných ľudských práv a slobôd

30.4.2021

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd v Bratislave z 20.2.2014 - Zabezpečenie lekárenskej starostlivosti ako uspokojovanie verejných potrieb

5.2.2018

JUDr. Katarína Kováčiková

Ústavný súd SR z 10.9.2014 - Porušenie základných ľudských práv vs. povinné očkovanie

22.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 2.3.2016 - K povahe konania vo veci náhrady škody spôsobenej nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti

4.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 3.7.2013 - K predpokladom na prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti

6.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 14.12.2010 - Domáci pôrod vs. právo na súkromný život

2.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd ČR z 2.6.2008 - Výkon estetickej chirurgie sa považuje za úkon obstarávaný vo všeobecnom záujme vs. úplatok

11.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 8.7.2004 - VO vs. France

25.2.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 2.3.1983 - X vs. Dansko

25.2.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 4.12.2007 - Dickson v. Spojené kráľovstvo

25.2.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 22.6.2004 - Tam vs. Slovenska republika

25.2.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 23.9.2008 - pracovná nespôsobilosť vs. nesúhlasné stanovisko zamestnanca

25.2.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 20.5.2014 - Informovaný súhlas pacienta

3.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 30.8.2011 - Vydanie zdravotnej dokumentácie a vlastnícke právo

3.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 15.10.2013 - Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie zosnulého príbuzného

3.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

SNSĽP – prideľovanie výnimkových liekov a princíp zákazu diskriminácie

21.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Vzory dokumentov (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (28)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.