Dieťa

Vízia ochrany práv dieťaťa má svoju podporu aj v článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa ktorého: „Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a slobôd iných.“

Deti majú nárok na zvláštnu starostlivosť a pomoc ale podľa Všeobecnej deklarácii ľudských práv Spojené národy v presvedčení prehlásili, že okrem toho musí dieťa vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia, jednoducho povedané má to byť práve rodinný život, ktorý má dieťaťu poskytnúť komplexnú a plnohodnotnú výchovu do života.    

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (26)

Všeobecná deklarácia ľudských práv Listina základných práv a slobôd Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Oznámenie č. 119/2001 Z.z.) Medzinárodný dohovor na ochranu všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím Charta základných práv Európskej únie Dohovor o právach dieťaťa (Oznámenie č. 104/1991 Zb.) Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (Oznámenie č. 424/2004 Z.z.) Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v platnom znení Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení Zákon č. 99/1963 Zb.- Občiansky súdny poriadok v platnom znení Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon v platnom znení Zákon č. 301/2005 Z.z. - Trestný poriadok v platnom znení Zákon č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v platnom znení Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v platnom znení Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení Zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce v platnom znení Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení Zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave v platnom znení Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení Metodické usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (9)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (5)

Povinné očkovanie detí v Slovenskej republike a následky odmietnutia očkovania

4.11.2016

g_Henrieta Pregova

V tomto článku sa zaoberáme právnou úpravou očkovania detí v Slovenskej republike, ako aj dôsledkami odmietnutia zaočkovania dieťaťa povinnými vakcínami.

Náhradné materstvo - podmienky v Slovenskej republike

3.11.2016

g_Henrieta Pregova

V tomto článku sa zaoberáme právnou úpravou problematiky náhradného (surogačného) materstva v Slovenskej republike.

Únos dieťaťa jedným z rodičov

13.10.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

V tomto článku sa zaoberáme právnymi možnosťami, ktoré má k dispozícii rodič, ak bez jeho súhlasu došlo k odsťahovaniu dieťaťa druhým rodičom, a to buď v rámci Slovenskej republiky alebo do zahraničia.

K zmene priezvisku dieťaťa aj napriek nesúhlasu jedného z rodičov

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V praxi bývalých partnerov majúcich spolu dieťa je bežná situácia, keď jeden z partnerov trvá aj napriek nesúhlasu druhého rodiča – bývalého partnera na zmene priezviska spoločného dieťaťa. Zmyslom tohto odborného článku je bližšie zodpovedať na otázku, za akých hmotnoprávnych predpokladov môže dôjsť k nahradeniu nesúhlasu jedeného z partnerov rozhodnutím súdu, t.j. k udeleniu súhlasu súdu na podanie žiadosti na zmenu priezviska dieťaťa.

Nález ÚSSR k povinnej účastí detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie

27.1.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zámerom tohto článku je poukázať na tie časti nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 24/2014-90, v rámci ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky poskytol výklad k  štvrtej referendovej otázke, predmetom ktorej bolo posúdenie, či zúženie predmetu vzdelávania len na základe právneho úkonu rodiča alebo dieťaťa môže zasahovať do podstaty a zmyslu základného práva na vzdelanie. Zjednodušené povedané, predmetom štvrtej referendovej otázky je posúdenie, či rodič môže zabrániť vyučovaniu svojho dieťaťa v oblasti sexuálneho vzdelávania a eutanázie v rámci školského vzdelávacieho programu. 

Odborné stanoviská (5)

SNSĽP – Diskriminácia žien s jedným dieťaťom na vdovský dôchodok

5.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Právo dieťaťa byť vypočuté

7.12.2015

Výbor OSN pre práva dieťaťa

Právo všetkých detí na vypočutie a na to, aby jeho názory boli náležite zvážené predstavuje jednu zo základných hodnôt Dohovoru. Výbor pre práva dieťaťa (ďalej len „Výbor“) identifikoval článok 12 ako jeden zo štyroch hlavných všeobecných princípov Dohovoru, pričom ostatné princípy zahŕňajú právo na nediskrimináciu, právo na život a rozvoj, a primárne zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa, čo zdôrazňuje fakt, že tento Článok nezakladá len právo ako také, no mal by sa brať do úvahy aj pri výklade a implementácii všetkých ostatných práv. 

Právo dieťaťa na ochranu pred všetkými formami násilia

7.12.2015

Výbor OSN pre práva dieťaťa

Výbor pre práva dieťaťa vydáva tento všeobecný komentár k článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa kvôli alarmujúcemu rozsahu a intenzite násilia páchaného na deťoch. Treba masívne posilniť a rozšíriť opatrenia na ukončenie násilia, pretože len takto sa podarí naozaj zastaviť tieto praktiky ohrozujúce rozvoj detí a rozvinúť potenciál nenásilného riešenia konfliktov v spoločnostiach. 


Právo dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho alebo jej najlepšieho záujmu

7.12.2015

Výbor OSN pre práva dieťaťa

Výbor pre práva dieťaťa (ďalej len „Výbor“) označil článok 3 ods.1 za jednu zo štyroch základných zásad Dohovoru o právach dieťaťa (ďalej len „Dohovor“) pre interpretáciu vykonávania všetkých práv dieťaťa a aplikuje ju ako dynamickú koncepciu, ktorá si vyžaduje posúdenie primerané konkrétnemu kontextu. Článok 3 odsek 1 Dohovoru zaručuje dieťaťu právo na posúdenie jeho alebo jej najlepších záujmov a ich prvoradé zohľadnenie pri akýchkoľvek krokoch alebo rozhodnutiach, ktoré sa ho týkajú, tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére. Toto právo vyjadruje jednu zo základných hodnôt Dohovoru.


Právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravotného stavu

7.12.2015

Výbor OSN pre práva dieťaťa

Predkladaný všeobecný komentár kladie dôraz na prístup k zdraviu detí z pohľadu práv dieťaťa, podľa ktorých všetky deti majú právo dostať príležitosť na zachovanie života, vyrastať a rozvíjať sa v medziach svojho telesného, emocionálneho a sociálneho blaha tak, aby každé dieťa mohlo v plnej miere realizovať svoj potenciál.


Prípadové štúdie (17)

Zákonné zastúpenie postihnutého dieťaťa a konanie v jeho mene

3.12.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Mám postihnutú dcéru, ktorá nie je plnoletá. Konám ako matka v jej mene, napr. pri žiadaní o zdravotné pomôcky. V niektorých prípadoch žiadajú úrady splnomocnenie od dcéry.

Dokedy môžem konať v jej mene ako rodič a pri akých úkonoch? Nakoľko dcéra nie je mentálne schopná sama konať, je potrebné vybaviť pozbavenie spôsobilosti na právne úkony?  Čo je potrebné v tomto konaní zabezpečiť a ako dlho takéto konanie trvá?

Príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa

14.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Od 1.1.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 319/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“).

Cieľom prijatej novely je dosiahnuť viacero pozitívnych výsledkov v oblasti športu a podporiť rozvoj športu na Slovensku.

Novela rozširuje Zákonník práce o nové ustanovenie, a to § 152b, ktorým sa zavádza nový inštitút – príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Prijatie dieťaťa do školy na žiadosť jedného rodiča

11.12.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže materská škola prijať dieťa na základe žiadosti, ktorú podá len jeden z rodičov? 

Zápis zmeny priezviska dieťaťa po rozvode rodičov

11.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Ako mám vybaviť zmenu priezviska detí po rozvode ak chcem, aby používali priezvisko matky?

Ženské priezvisko bez koncovky „-ová“

31.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Plánujeme dať dieťaťu meno, ktoré nie je v slovenskom kalendári, a zároveň priezvisko, ktoré nebude mať koncovku „ová“. Je matrika povinná nám zapísať meno a priezvisko podľa nášho želania?

Zodpovednosť za odovzdanie detí zo školského klubu

23.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Čo v prípade ak je družina zamknutá a deti družinárka pustí len na zavolanie cez hlasový prijímač bez kontroly osoby, ktorá dieťa vyzdvihuje? Kto môže vybrať dieťa zo školského klubu a kto za deti zodpovedá, aby ich nevydali inej osobe? 

Príkaz ostrihať dieťa vs. rozpor so zásadou rovnakého zaobchádzania

13.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Môže riaditeľka materskej školy rozkázať, aby sme dali ostrihať syna, pretože chlapci nemajú mať dlhé vlasy? Vyhráža sa, že ho pre to vyhodí zo škôlky. Ako sa máme proti takémuto správaniu brániť?

Informovanie o zdravotnom stave dieťaťa

14.8.2017

Lenka Michalovicova

Dcéra bola akútne prijatá na psychiatrické oddelenie. Aké práva a povinnosti máme my ako rodinní príslušníci (rodičia, súrodenci)? Chceme presne vedieť, čo jej je a ako ju liečia.

Dohoda rodičov k právoplatnému rozsudku o výkone rodičovských práv

7.8.2017

g_Lenka Michalovicova

Syn, ktorý mi bol rozsudkom súdu zverený do osobnej starostlivosti, strávil školský rok u svojho otca v Anglicku. V štúdiu by chcel pokračovať aj v ďalšom ročníku. Nakoľko nechcem meniť rozsudok súdu, je možné medzi nami, bývalými manželmi, uzatvoriť dohodu, že počas štúdia bude syn u otca, ktorý bude za neho zodpovedný?

Náhle prerušenie prevádzky materskej školy

27.7.2017

Lenka Michalovicova

Kedy je riaditeľ materskej škôlky oprávnený zavrieť škôlku? Môže si určiť podmienky ako napr. ak klesne počet detí pod stanovenú hranicu? Môže zavrieť škôlku zo dňa na deň alebo musí dopredu informovať rodičov? Ide o materskú školu, ktorej zriaďovateľ nie je zriaďovateľom nijakej inej materskej školy.

Občianstvo dieťaťa Slováka narodeného v cudzine

7.7.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Dcéra sa vydala za občana Anglicka a čakajú dieťa. Rodiť bude vo Švajčiarsku. Chceli by, aby ich dieťa malo slovenské občianstvo. Ako postupovať pri jeho vybavovaní? Trvalý pobyt má dcéra na Slovensku.

Nemanželské dieťa a družka ako dedičia

7.4.2017

g_Henrieta Pregova

Mám druha, s ktorým žijem už desať rokov v spoločnej domácnosti. Zosobášení nie sme. Máme spolu sedemročnú dcéru. Druh však má ďalšie dve maloleté deti zo svojho predchádzajúceho manželstva, ktoré bolo rozvedené. V prípade, že by druh zomrel, bude po ňom dediť jeho bývalá manželka? Alebo môžem po ňom dediť ja? Majú jeho deti z predchádzajúceho manželstva v dedení prednosť pred našou spoločnou dcérou? Druh nespísal žiadny závet.

Účasť žiaka oslobodeného z telesnej výchovy na lyžiarskom výcviku

30.1.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Ako máme riešiť situáciu, keď sa rodič dožaduje, aby jeho sa jeho dieťa (žiak oslobodený od predmetu telesná výchova) zúčastnilo na lyžiarskom kurze, ktorý poriada škola. Kto bude zodpovedný za prípadný úraz žiaka?

Zodpovednosť za deti na lyžiarskom svahu

30.1.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Škola organizuje lyžiarsky výcvik, na ktorý si objednáva aj inštruktora. Kto je v takomto prípade zodpovedný za deti na svahu?

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z materskej školy

26.10.2016

g_Henrieta Pregova

Rodičia majú striedavú starostlivosť o dieťa určenú súdom. Kto iný môže brávať dieťa zo škôlky, keď rodič nemôže a čím sa musí preukázať?

Nadobudnutie dedičstva maloletým

21.10.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Aké sú povinnosti rodičov dieťaťa, keď dom zdedí ich malé dieťa? Musia vyplácať ostatných dedičov a pravidelne platiť daň z dedičstva?

Doklad totožnosti dieťaťa pri ceste do zahraničia

17.8.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Musí mať 6-mesačné dieťa pri ceste do zahraničia cestovný pas, resp. doklad totožnosti?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (26)

Vyživovacia povinnosť rodiča vs. schopnosť dieťaťa samo sa živiť

3.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Povinné očkovanie detí a neprijatie do materskej školy ako zásah do základných ľudských práv a slobôd

30.4.2021

Mgr. Monika Ivanová

Nárok na príspevok nevydatej matke podľa pomerov otca

24.3.2021

Mgr. Monika Ivanová

Vykonanie umelého oplodnenia po smrti jedného z manželov

16.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Najvyšší súd SR z 19.1.2019 - Výška výživného určená z potenciálneho príjmu

19.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd v Bratislave z 24.6.2015 - K otázke poskytnutia opatrovateľskej služby vo vzťahu k maloletej osobe

1.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresný súd Košice II z 19.4.2012 - K účelu inštitútu predosvojiteľskej starostlivosti.

27.6.2018

JUDr. Dagmara Pagáčová

Krajský súd v Trenčíne z 1.3.2018 - Posudzovanie zdravotného stavu dieťaťa ako jeden z predpokladov zvýšenia vyživovacej povinnosti otca

23.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 27.1.2015 - Záujem na náprave maloletého prevažuje nad potrebou zachovať súrodenecké väzby

15.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd ČR z 27.1.2015 - Povinné očkovanie predstavuje záujem štátu na ochrane verejného zdravia

27.11.2017

Bc. Štefánia Čubáková

Ústavný súd SR z 3.7.2013 - K predpokladom na prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti

6.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 22.6.2016 - Zapretie otcovstva vs. najlepší záujem dieťaťa

23.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 16.4.2014 - Odmietnutie povinného očkovania ako priestupok na úseku verejného zdravotníctva

21.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Trnava z 6.5.2014 - Rešpektovanie záujmu maloletého dieťaťa na vyrastaní v spoločnom výchovnom prostredí z pohľadu vhodnosti úpravy výkonu rodičovských práv a povinností

7.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd v Bratislave z 25.4.2017 - Konflikt rodičov nemôže byť na ujmu maloletého dieťaťa

19.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Trnave z 3.5.2017 - Výška výživného je ovplyvňovaná faktormi na strane oprávneného aj na strane povinného

19.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Trnave z 3.5.2017 - Právo dieťaťa na pokojné a harmonické rodinné prostredie

4.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Trnave z 26.4.2017 - Nie sú rozhodujúce záujmy, potreby a ciele rodičov, ale záujem maloletých detí

4.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd Trenčín z 30.6.2015 - Určovanie výšky vyživovacej povinnosti v súvislosti s majetkovými a zárobkovými schopnosťami povinného

24.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Žiline z 13.9.2016 - K otázke započítania bonusov za dochádzku a príspevku pri narodení dieťaťa do príjmu rodiča rozhodného pre určenie vyživovacej povinnosti

10.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Ústavný súd ČR z 4.11.2015 - K právu maloletého vyjadriť svoj názor v konaní o zmene priezviska

27.2.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 30.6.2016 - K výkonu rozhodnutia o úprave styku s maloletými deťmi

6.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd Trnava z 30.6.2016 - K spotrebnému charakteru výživného a k podielu výživného na čistom príjme povinného rodiča

6.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Súdny dvor Európskej únie z 19.11.2015 - Právomoc súdov rozhodnúť o opatrovníckom práve k dieťaťu

22.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 6.10.2015 - Ochrana maloletých poslucháčov pred vulgárnymi slovami v piesňach odvysielaných v rádiu

8.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Európsky súd pre ľudské práva z 26.2.2002 - Odobratie dieťaťa z osobnej starostlivosti

3.3.2015

Bc. Monika Širilová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

SNSĽP – Diskriminácia žien s jedným dieťaťom na vdovský dôchodok

5.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.