Potravinárstvo

Potravinárstvo ako také je právne zakotvené v zákone č. 152/1995 Z.z. o potravinách v platnom znení. Zmyslom a účelom tohto zákona, ktorý je v súlade s predpismi práva Európskej únie na tomto úseku je predovšetkým ochrana spotrebiteľa a zabezpečenie hygienickej nezávadnosti potravín.  Potravinové právo sa tak zameria na ochranu záujmov spotrebiteľa a na tento účel mu poskytuje podklady na informované rozhodnutia v súvislosti s potravinami, ktoré konzumuje. 

V právnom inštitúte  Potravinárstvo budeme rozoberať množinu právnych vzťahov týkajúcich sa všetkých aspektov výkonu práva vo vzťahu k potravinám a s tým spojenej problematiky a to v podmienkach Európskej únie ako aj Slovenskej republiky. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (1)

Organizovanie a predaj produktov z domácej zabíjačky

27.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je rozobrať právnu úpravu týkajúcu sa organizovania tzv. domácej zabíjačky ošípaných a následný predaj produktov z nej v podmienkach Slovenskej republiky.

Odborné stanoviská (2)

Príručka k nariadeniu vlády SR o požiadavkách na potravinárske prevádzkarne

29.11.2015

Ministersvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dňa 19. októbra 2011 nadobudli účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z.z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Ide o právnu úpravu vzťahov, ktoré priamo uplatniteľné právne akty Európskej únie nariadenia (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004) zverili vnútroštátnemu právu jednotlivých členských štátov. 

Bezpečnosť potravín

22.11.2015

Európska únia

Ochrana zdravia ľudí, zvierat a rastlín v každej fáze procesu výroby potravín je z hľadiska verejného zdravia a hospodárstva jednou z hlavných priorít. Cieľom politiky EÚ v oblasti bezpečnosti potravín je zaistiť, aby občania EÚ mali prístup k bezpečným a výživným potravinám vyrobeným zo zdravých rastlín a zvierat a aby potravinársky priemysel, ktorý je z hľadiska výroby a počtu zamestnancov najväčší v EÚ, mohol fungovať v čo najlepších podmienkach. 
Prípadové štúdie (4)

Predaj potravín s poškodeným a narušeným obalom

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Na vákuovo balenej saláme som našiel z časti natrhnutý obal. Ukázal som to predávajúcemu. Ten sa však domnieval, že ide len o drobné poškodenie obalu a že keď nechcem, nemusím si to kupovať, nakoľko kúpia druhí. Je konanie predávajúceho správne?

K živnosti na predaj vajec z dvora

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Potrebujem na predaj vajec z môjho dvora živnosť resp. musím na predaj vajec v takomto prípade splniť nejaké povinnosti?

Predaj nebalených pekárenských výrobkov

27.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Akým spôsobom sa má z hygienického hľadiska predávať vákuovo nebalené pečivo tak, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s ním?

Poškodenie zdravia jedlom v hoteli

26.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Z dôvodu, že mám ťažkú alergiu na mlieko, pozorne si vyberám jedlá z jedálneho lístka podľa označenia alergénov. Pri pobyte v hoteli som navštívil hotelovú reštauráciu, kde mali nesprávne označené alergény, a preto som si objednal a zjedol jedlo obsahujúce mlieko, na ktoré mám alergiu. Dostal som anafylaktický šok,  na čo som bol odvezený do nemocnice s následnou hospitalizáciou. Aké sú moje práva voči hotelu za to, že mali na jedálnom lístku nesprávne označené alergény?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (8)

Prevádzka bitúnkov s kapacitou presahujúcou 50 ton tiel za deň

11.3.2024

Simon Čačaný

Tvar a vzhľad výrobku ako nekalá praktika

26.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 2.2.2016 - Začatie výkonu úradnej kontroly potravín nepodlieha súhlasu súdu

11.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Súdny dvor Európskej únie z 17.12.2015 - Prírodné vody s veľmi nízkym obsahom sodíka alebo soli

25.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 16.6.2000 - Zodpovednosť predávajúceho nezávisle od dodávateľa za kvalitu a zdravotnú neškodnosť predávaných potravinových produktov

21.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 31.7.2008 - Reklama na doplnky stravy a ochrana spotrebiteľa

21.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 4.7.2015 - Označenie spôsobilé uviesť kupujúceho do omylu pokiaľ ide o zloženie potravín

21.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 11.4.2013 - K informovaniu verejnosti o bezpečnosti potravín

21.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (9)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.