Poľovníctvo a lesy

Samotným právom a výkonom poľovníctva sa rozumie súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádiá a zhody parožia si privlastňovať alebo predávať, zbierať vajcia pernatej zveri na účel jej vyliahnutia a chovu s povolením podľa osobitného predpisu a využívať na to v nevyhnutnej miere poľovné pozemky, poľné a lesné cesty.

Osobitosť výkonu práva poľovníctva spočíva v tom, že jeho výkon je viazaný na uznaný poľovný revír. Preto nie každý vlastník pozemku môže legitímne očakávať, že aj jeho pozemok mu umožní výkon tohto práva. Zároveň výkon práva poľovníctva si vyžaduje osobitný druh odbornej spôsobilosti javovo sa prejavujúci v tom, že ho môže vykonávať iba ten kto splní podmienky pre vydanie poľovného lístku a v konečnom dôsledku i pre vydanie zbrojného preukazu.

V právnom inštitúte poľovníctvo a lesy budeme rozoberať množinu právnych vzťahov týkajúcich sa všetkých aspektov výkonu práva poľovníctva a s tým spojenej problematiky lesného hospodárstva. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (21)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení Zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli v platnom znení Zákon č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v platnom znení Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkochv platnom znení Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení Vyhláška č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení Vyhláška č. 555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach v platnom znení Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územno-plánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov v platnom znení Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 397/2006 Z.z. o lesnej stráži v platnom znení Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencii v platnom znení Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 65/1995 Z.z. o evidencii lesných pozemkov a stavieb v platnom znení Vyhláška MPRV SR č. 297/2011 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií v platnom znení Vyhláška MPRV SR č. 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva v platnom znení Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (3)

Voľný pohyb osôb a zber lesných plodov v lese

10.10.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

V tomto článku sa budeme zaoberať problematikou vstupu do lesov a vykonávaniu zberu lesných plodov za účelom ich predaja.

K vyňatiu/obmedzeniu využívania lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov

27.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je v jednoduchosti rozobrať tie ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení, ktoré dovoľujú zmeniť základné funkcie lesného pozemku. Práve tomu by mal slúžiť právny inštitút vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov z plnení funkcií lesa.

Súdna ochrana člena poľovníckej organizácie a status poľovníckej organizácie

3.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie rozobrať otázku, či sa súdna ochrana garantovaná Zákonom o združovaní občanov aplikuje aj na členov poľovníckej organizácie.
Odborné stanoviská (3)

Poľovné oblasti a lokality

12.8.2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 4 vyhlášky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov zverejňuje prehľad začlenenia poľovných revírov do poľovných oblastí a lokalít.

Usmernenie k plánovaniu chovu a lovu raticovej zveri a ku kontrole plnenia plánov

15.4.2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva za účelom zníženia stavov raticovej zveri, a tým eliminácie škôd spôsobovaných touto zverou nasledovné usmernenie. 

Lov diviačej zveri v poľovníckej sezóne 2015/2016

6.2.2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako ústredný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva v zmysle § 72 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení, v súvislosti s lovom diviačej zveri v poľovníckej sezóne 2015/2016 vydáva podľa § 72 písm. b) tohto zákona pre orgány štátnej správy poľovníctva nasledovné usmernenie. 
Prípadové štúdie (11)

K nároku vlastníka poľovného revíra na menný zoznam poľovníkov

3.4.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Som vlastník lesných pozemkov, ktoré tvoria poľovný revír. Mám nárok na menný zoznam poľovníkov pôsobiacich v poľovníckom združení, ktoré hospodári na mojom pozemku? Kde tento zoznam žiadať?

Výkon funkcie predsedu vo viacerých poľovníckych združeniach

12.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Môže predseda poľovníckeho združenia vykonávať funkciu predsedu aj v inom poľovníckom združení?

Postavenie poľovníckej stráže

22.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Má člen poľovníckej stráže pri výkone svojej funkcie v revíri postavenie verejného činiteľa? Má nárok na odmenu?

Lov zveri bez prevzatia povolenia na lov zveri

15.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ak si člen združenia u hospodára nepodpíše a neprevezme povolenie na lov zveri, ale napriek tomu sa zapíše do knihy revíru a strieľa po zveri 30 metrov od najbližšieho domu – môže takto konať?

Zastrelenie psa poľovníkom v poľovnom revíri

2.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Môže mi poľovník zastreliť psa alebo mačku pohybujúcu sa v poľovnom revíri ?  Ako sa proti tomu brániť?

Poľovník bez platného zbrojného preukazu

30.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako sa posudzuje poľovník, ktorý ulovil trofejovú zver s už neplatným zbrojným preukazom?

Piknik v lese a voľné zakladanie ohňa

17.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

S priateľmi sme boli na pikniku v lese a keď sme sa v ohnisku, ktoré sme predtým našli snažili založiť oheň pristúpil k nám člen lesnej stráže a upozornil náš, že na tomto mieste je zakázané zakladanie ohňa a môžeme za to dostať pokutu. Zakladanie ohňa je vraj možné len na vyznačených miestach. My sme sa domnievali, že neporušujeme zákon. Čo sa rozumie vyznačeným miestom?

 

Dopravná nehoda a usmrtená lesná zver

11.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Mal som dopravnú nehodu spôsobenú stretom s divou zverou. Ako v takomto prípade postupovať, ak zrazím divú zver, aby som neporušil žiadne právne predpisy?

 

K potrebe súhlasu na výrub ovocných stromov

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Chceli by sme vykonať revitalizáciu ovocných stromov. Vyžaduje sa v takomto prípade súhlas dotknutého orgánu s výrubom?

K náhrade škody spôsobenej zverou a miera spolu zavinenia

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Som užívateľom poľovného pozemku, na ktorom mi bola spôsobená škoda lesnou zverou. Náhradu škody som si uplatňoval u užívateľa poľovného revíra. Ten mi však tvrdí, že povinnosť zabrániť škodám na poľovných pozemkoch nemá len on ako užívateľ poľovného revíru,

ale aj vlastník resp. nájomca poľovných pozemkov. Znamená to, že keď som nevykonal žiadne opatrenia na zabránenie vzniku škody, že mi môj nárok na náhradu škody zaniká?

Využívanie lesov v súkromnom vlastníctve verejnosťou

26.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné vstupovať a prechádzať sa po lese nachádzajúcom sa v súkromnom vlastníctve?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (16)

Vylúčenie člena poľovníckeho združenia a právomoc súdu v správnom súdnictve

25.4.2024

Alexandra Močárová

Vylúčenie člena poľovníckeho združenia vs. rozhodnutie verejnej správy

28.9.2023

Alexandra Močárová

Výnimka zo zákazu odstrelu chráneného živočícha

5.6.2023

Simon Čačaný

Prerušenie konania evidencie zmluvy pre spochybnenie zmluvy v súdnom konaní

11.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Povaha poľovníckeho združenia a podanie správnej žaloby

22.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Počítanie väčšiny pri rozhodovaní vlastníkov pozemkov o výkone poľovníckeho práva

10.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obmedzenie vlastníka pozemku držiteľom poľovníckeho revíru

6.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 13.12.2018 - Preskúmanie disciplinárneho rozhodnutia poľovníckeho združenia v správnom súdnom konaní

10.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Krajský súd Banská Bystrica z 15.1.2016 - Nájomná zmluva o užívaní poľovníckeho revíru

9.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 20.3.2012 - K povahe rozhodnutia orgánov poľovníckej organizácie

12.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Trenčín z 24.8.2015 - K nesprávnemu spôsobu lovu

1.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 26.5.2016 - Poľovnícke združenie je záujmová samospráva sui generis a jeho rozhodnutia môžu podliehať súdnemu prieskumu v správnom súdnictve v prípade, že ide o rozhodnutia vydané v oblasti verejnej správy a vo verejnom záujme

21.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 21.8.2008 - K prednostnému právu na vznik členstva v poľovníckom združení

10.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 13.5.2014 - K nemožnosti okresného úradu prejednať náhradu škody spôsobenej zverou

10.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.4.2011 - Dočasné vyňatie lesného pozemku na stavbu poľovníckej chaty

10.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 31.3.2005 - Pojem zabezpečovacích opatrení v zmysle zákona o lesoch

10.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

NKÚ - Systém prenájmu poľovných pozemkov

16.5.2023

Alexandra Močárová

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (33)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.