Chovateľstvo a veterinárstvo

Voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny sú vo svojich prekrásnych a mnohotvárnych formách nenahraditeľnou súčasťou prírodných systémov krajiny, ktoré musia byť chránené pre súčasnú generáciu ako aj pre budúce generácie. Uvedomujúc si stále rastúce hodnoty voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín z estetického, vedeckého, kultúrneho, rekreačného a ekonomického hľadiska sú prijímané právne predpisy na ochranu týchto voľne žijúcich zvierat a voľne rastúcich rastlín sa účelom zabránenia ich neprimeraného exportu v dôsledku medzinárodného obchodu.

Oblasť chovateľstva a veterinárstva v sebe zahŕňa široké spektrum tém akými sú najme chov zvierat, dovoz a vývoz exotických zvierat, podmienky chovu týchto druhov zvierat a v neposlednom rade samotná starostlivosť o tieto zvieratá spĺňajúca kritéria a požiadavky veterinárnej starostlivosti. Do oblasti chovateľstva môžeme zahrnúť aj evidenciu psov a identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat.

V právnom inštitúte chovateľstvo a veterinárstvo budeme rozoberať problematiku právnych vzťahov týkajúcich sa všetkých aspektov chovateľstva a veterinárstva a súvisiacich právnych vzťahov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (16)

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, Podpísaný vo Washingtone, D. C., 3. marca 1973 Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi Nariadenie (ES) č. 338/97v platnom znení Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012,ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/736 zo 7. mája 2015,ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat v platnom znení Zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimiv platnom znení Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivostiv platnom znení Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psovv platnom znení Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody v platnom znení Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstvev platnom znení Vyhláška č. 436/2012 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely Vyhláška č. 110/2005 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi Vyhláška č. 19/2012 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat Vyhláška č. 143/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o chove nebezpečných živočíchov Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v platnom znení Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (4)

Pes ako „živá bytosť“ a pohryznutie psom

20.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. septembra 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V zmysle uvedenej novely pes už nebude vecou, ale ako živý tvor bude mať osobitné postavenie. 

Chov exotických zvierat

5.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Tendencia chovu exotických zvierat sa rozrastá aj na Slovensku. Keďže si stále viac Slovákov namiesto psa alebo mačky za domáceho miláčika vyberá opice, papagáje alebo aj tigre, rozhodli sme sa zhrnúť povinnosti budúceho chovateľa do uceleného prehľadu, ktorý mu pomôže lepšie sa orientovať v problematike získavania povolení na chov exotického zvieraťa. 

Chov, evidencia psov a ich voľný pohyb

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku Vám priblížime problematiku týkajúcu sa chovu, evidencie, vodenia a voľného pohybu psov.

Organizovanie a predaj produktov z domácej zabíjačky

27.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je rozobrať právnu úpravu týkajúcu sa organizovania tzv. domácej zabíjačky ošípaných a následný predaj produktov z nej v podmienkach Slovenskej republiky.

Odborné stanoviská (1)

Príručka k nariadeniu vlády SR o požiadavkách na potravinárske prevádzkarne

29.11.2015

Ministersvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dňa 19. októbra 2011 nadobudli účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z.z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Ide o právnu úpravu vzťahov, ktoré priamo uplatniteľné právne akty Európskej únie nariadenia (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004) zverili vnútroštátnemu právu jednotlivých členských štátov. 

Prípadové štúdie (6)

Povinné čipovanie zvierat

19.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme povinní mať začipovaného psa?

Sypanie odpadu susedom na pozemok iného vlastníka

21.8.2017

Lenka Michalovicova

Už pár mesiacov mám problém so susedkou, ktorá minimálne raz za týždeň hádže odpady z jedla k nám cez plot. Náš pes to konzumuje a následne trpí tráviacimi problémami. Ako máme voči susedke postupovať ? 

Postup voči nedisciplinovanému držiteľovi psa

2.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Susedove psy sa pohybujú voľne po okolí a ohrozujú okoloidúcich. Požiadali sme ich aby psov nepúšťali a mali ich na vôdzke, avšak bezúspešne. Na koho sa môžme obrátiť?

Utratenie psa

11.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Mám vážne chorého psa, ktorý už nechodí iba leží. Sú nejaké zákonné podmienky, ktoré musím splniť, aby som mohol psa utratiť? 

Vedenie domácich zvierat po cestnej komunikácii

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Som chovateľ domácich zvierat – koní. Potreboval som previesť dva kone a jeden kôň sa vyvliekol z vôdzky a ušiel na cestnú komunikáciu. Na cestne komunikácii sa nachádzal motocyklista, ktorý nespomalil a zrazil sa s mojim koňom. Teraz si žiada náhradu škody avšak podľa môjho názoru sa mohol zrážke vyhnúť, keby prispôsobil svoju jazdu, pretože videl už z diaľky, že na ceste sa pohybuje kôň. Som povinný mu túto škodu nahradiť?

K živnosti na predaj vajec z dvora

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Potrebujem na predaj vajec z môjho dvora živnosť resp. musím na predaj vajec v takomto prípade splniť nejaké povinnosti?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (3)

Súdny dvor Európskej únie z 3.12.2015 - Ochrana zvierat počas prepravy

12.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 21.1.2009 - Zodpovednosť za pohyb nebezpečného psa

17.11.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Krajský súd v Prešove z 24.10.2013 - Vodenie psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

17.11.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.