Dedenie

Slovenský právny poriadok upravuje dva spôsoby dedenia, a to dedenie zo závetu a dedenie zo zákona. Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (16)

Nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č.650/2012 zo 4.júla 2012 oprávomoci, rozhodnom práve, uznávaní avýkone rozhodnutí aprijatí avýkone verejných listín vdedičských veciach ao zavedení európskeho osvedčenia odedičstve, ktoré sa začne uplatňovať od 17. augusta 2015, okrem článkov 77 a 78, ktoré sa uplatňujú od 16. januára 2014, a článkov 79, 80 a 81, ktoré sa uplatňujú od 5. júl 2012 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve Zákon č. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok v platnom znení Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení Zákon č. 323/1992 Zb.- o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v platnom znení Zákon č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení Zákon č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v platnom znení Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení Zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce v platnom znení Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistenív platnom znení Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (5)

Nárok dedičov na vrátenie daru poručiteľa

26.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Darovanie veci pred smrťou – závet alebo darovacia zmluva?

24.10.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

V našom odbornom článku prinášame podrobnosti o možnostiach darovania veci pred smrťou.

Dedičské konanie II. časť

19.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V predchádzajúcej časti odborného článku s názvom: Dedenie: Dedičské právo I. časť,  sme bližšie rozoberali tie ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení, ktoré upravujú priebeh dedičského konania. Poslednú fázu tohto konania predstavuje skončenie prejednania dedičstva súdom resp. súdnym komisárom. 

Dedičské konanie I. časť

19.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Predmetom tohto článku je podrobný výklad právneho inštitútu dedičského konania v podmienkach Slovenskej republiky. 

Poplatky spojené s dedičským konaním

3.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku rozoberáme poplatkovú povinnosť dediča v súvislosti s prejednaním dedičského konania.
Odborné stanoviská (1)

Metodické usmernenie k povinnosti dediča podať prehľad a hlásenie za zomretého zamestnávateľa

30.11.2015

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Metodické usmernenie k povinnosti dediča podať prehľad a a hlásenie za zomretého zamestnávateľa, ktoré upravuje § 49 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Povinnosť podať prehľad a hlásenie za zomretého zamestnávateľa vzniká dedičovi, len v tom prípade, ak k úmrtiu zamestnávateľa došlo od 1. 1. 2014. 


Prípadové štúdie (26)

Poplatky u notára v dedičskom konaní a počet dedičov

28.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Aké poplatky u notára sú spojené s dedičským konaním? Odvíja sa výška poplatkov od počtu dedičov?

Vyporiadanie sa s domom po poručiteľovi

6.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zomrel manžel, ktorý vlastnil dom so svojou postihnutou sestrou v podiele ½ on a ½ sestra. O chorú sestru sa dlhodobo stará manželka zosnulého, ktorá je oficiálne jej opatrovateľkou. Zosnulý manžel má dcéru z prvého manželstva, ktorá je jediná príbuzná manžela aj postihnutej sestry. Chceme predísť tomu, aby ½ domu, ktorú vlastni postihnutá sestra, pripadla v budúcnosti dcére manžela. Je to možné riešiť hneď po dedičskom konaní napr. darovaním manželke alebo v rámci neho?

Vydedenie vs. darovanie majetku za života

13.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Aký podiel bude mať vnučka na byte po poručiteľovi starom otcovi, ak jej starý otec mal dvoch synov (jej otca a strýka), pričom jej otec zomrel skôr ako starý otec? Starý otec však zrejme byt previedol počas života na druhého syna. Bola tak vnučka "vydedená"?

K právam „dedičov“ hrobového miesta

12.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Má obec povinnosť pri uzatváraní nájomnej zmluvy na hrobové miesto, v ktorom už je niekto pochovaný, zisťovať a následne oslovovať ďalších blízkych príbuzných? Môže obec uzatvoriť aj ďalšiu nájomnú zmluvu s ostatnými súrodencami ak už je uzatvorená zmluva s iným súrodencom? Môžu ostatní súrodenci písomne vyhlásiť, že si ako spoluvlastníci pomníka pochovaných rodičov neželajú, aby tam bol pochovaná ich sestra - súčasná nájomníčka? 

K možnosti splnomocnenca zriecť sa dedičstva

5.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Jeden z dedičov sa nemôže dostaviť na dedičské konanie zo zdravotných dôvodov, preto chce dať splnomocnenie svojmu bratovi. Je možné, aby sa bez jeho vedomia brat zriekol nároku na dedičstvo? 

Prenájom majetku poručiteľa pred ukončením dedičského konania

8.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Môžem prenajať byt po zosnulej babke, ak som jeden z dedičov len dedičské konanie ešte nebolo ukončené? 

Darovanie medzi manželmi a dedenie daru

20.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Chcem priateľovi darovať polovicu môjho bytu. Je lepšie tak urobiť pred sobášom alebo až po sobáši? Čo by bolo s touto polovicou bytu v prípade dedenia ak má priateľ dvoch synov z predchádzajúceho manželstva? 

Pochybnosti o pravosti testamentu

2.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Mala som druha, ktorý bol pred smrťou ťažko chorý a nebol schopný spísať testament. Testament však existuje. Dá sa to napadnúť? Podľa môjho názoru nebol spísaný jeho rukou, maximálne ho podpísal. 

Nárok na dôchodkovú dávku vyplatenú zo Sociálnej poisťovne po smrti poberateľa dávky

28.8.2017

Lenka Michalovicova

Po smrti matky na jej účet chodil dôchodok. Sme ako dedičia povinní oznámiť sociálnej poisťovni smrť matky? Máme nárok aj na peniaze, ktoré jej boli vyplatené po smrti? Čo ak sme časť z nich použili na jej pohreb? 

Ochrana kupujúceho bytu pre prípad smrti predávajúceho

17.7.2017

g_Lenka Michalovicova

Kupujeme byt, pričom čakáme na schválenie úveru. Kúpnu zmluvu sme už podpísali. Je potrebné / možné sa nejak chrániť, ak predávajúci umrie pred zápisom prevodu vlastníctva bytu do katastra?

Určenie dediča pre spoluvlastnícky podiel na byte

17.7.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Sme partneri a kupujeme spoločný byt ako podieloví spoluvlastníci. Je možné medzi nami ošetriť, že pre prípad úmrtia jedného z nás, získa tú druhu polovicu druhý z nás a nie rodina spoluvlastníka?

Dodatočne zistený majetok po ukončenom dedičskom konaní

7.7.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Zistila som, že mám nárok v dedičstve na neprededené pozemky. Prešlo už ale veľa rokov od úmrtia starej mamy, cca 31 rokov. Môžem požiadať o obnovu dedičského konania alebo ako mám postupovať, aby som ako dedička dostala pozemky na svoje meno? V súčasnosti sú pozemky vedené stále na starkú.

Odkázanie všetkého majetku vnučke

21.4.2017

g_Henrieta Pregova

Nemám manžela a mám iba jedného syna, ktorý má dcéru – moju vnučku. Môžem závetom za dedičku celého môjho majetku ustanoviť moju vnučku, a nie syna?

Nemanželské dieťa a družka ako dedičia

7.4.2017

g_Henrieta Pregova

Mám druha, s ktorým žijem už desať rokov v spoločnej domácnosti. Zosobášení nie sme. Máme spolu sedemročnú dcéru. Druh však má ďalšie dve maloleté deti zo svojho predchádzajúceho manželstva, ktoré bolo rozvedené. V prípade, že by druh zomrel, bude po ňom dediť jeho bývalá manželka? Alebo môžem po ňom dediť ja? Majú jeho deti z predchádzajúceho manželstva v dedení prednosť pred našou spoločnou dcérou? Druh nespísal žiadny závet.

Exekúcia na byt po smrti vlastníka bytu

20.3.2017

g_Henrieta Pregova

Prebieha dedičské konanie po našom otcovi. Otec vlastnil byt, v ktorom bývame ale zistilo sa nespočetné množstvo dlhov, trovy za exekucie a podobne. Rozhodli sme sa s bratom uznať dlhy a zachrániť tým byt, lenže na byt už majú exekútori záložné právo. Je nejaká nadej, ze sa vieme s exekutormi dohodnúť? Bude prihliadať na to, že sme doteraz o dlhoch nevedeli?

Nadobudnutie dedičstva maloletým

21.10.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Aké sú povinnosti rodičov dieťaťa, keď dom zdedí ich malé dieťa? Musia vyplácať ostatných dedičov a pravidelne platiť daň z dedičstva?

Vylúčenie dedenia obchodného podielu

16.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Po odkúpení obchodného podielu druhého spoločníka som sa stal jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným. V spoločenskej zmluve je obsiahnuté ustanovenie, ktoré vylučuje možnosť dedenia obchodného podielu. Je takéto vylúčenie možnosti dedenia obchodného podielu platné? 

 

Dôvody vydedenia

14.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Rodičia sa mi pri každej príležitosti vyhrážajú vydedením. Rád by som preto vedel, z akých konkrétnych dôvodov ma môžu vydediť?

Zodpovednosť dediča za poručiteľove dlhy vlastným majetkom

29.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Po svojom otcovi som okrem nehnuteľnosti zdedil aj jeho dlhy. Zodpovedám za dlhy výlučne touto nehnuteľnosťou alebo sa veritelia môžu uspokojiť aj z iného môjho majetku?

 

Vydržanie spoluvlastníckeho podielu neznámych dedičov

22.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Zistili sme, že na liste vlastníctva lesných pozemkov, ktorých som vlastník, sú uvedené ďalšie osoby, ktoré však už zomreli a zomreli už aj ich deti. Pozemky som zdedil po dedovi, ktorý ich ako jediný užíval a doteraz ide už o dlhšiu dobu ako 10 rokov. Ako mám postupovať, ak chcem pozemky prepísať na seba; dá sa uplatniť vydržanie?

 

Zrieknutie sa dedičstva počas života poručiteľa matkou dieťaťa

15.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Matka nemanželského dieťaťa sa pred notárom vo forme notárskej zápisnice vzdala nárokov svojho dieťaťa na dedičstvo jeho ešte žijúceho otca a bola jej vyplatená finančná náhrada. Je takýto právny úkon platný alebo nie? Vzdala sa matka platne nárokov svojho dieťaťa na dedičstvo jeho otca?

 

Vedenie domácich zvierat po cestnej komunikácii

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Som chovateľ domácich zvierat – koní. Potreboval som previesť dva kone a jeden kôň sa vyvliekol z vôdzky a ušiel na cestnú komunikáciu. Na cestne komunikácii sa nachádzal motocyklista, ktorý nespomalil a zrazil sa s mojim koňom. Teraz si žiada náhradu škody avšak podľa môjho názoru sa mohol zrážke vyhnúť, keby prispôsobil svoju jazdu, pretože videl už z diaľky, že na ceste sa pohybuje kôň. Som povinný mu túto škodu nahradiť?

Voľba práva v závete pri cezhraničnom dedení

19.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môj otec mal občianstvo Slovenskej republiky ale pobyt mal nahlásený v Rakúsku. Okrem nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Rakúsku zanechal majetok pozostávajúci z nehnuteľností nachádzajúcich sa na území Slovenska a Maďarska. Otec pred smrťou zanechal závet, v ktorom žiada o použitie slovenského práva. Bude sa v celom dedičskom konaní postupovať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky?

 

K vydedeniu potomka vs. neprejavenie záujmu zavinené poručiteľom

19.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Moja matka ma listinou o vydedení vydedila, nakoľko som podľa nej o ňu neprejavoval žiaden záujem. Skutočnosť je však taká, že moja matka sa so mnou odmietala stretávať, dokým neskončím pomer so svojou priateľkou, ktorá sa však medzičasom stala mojou manželkou. Došlo z mojej strany k naplneniu dôvodu pre vydedenie?

K dedeniu po zosnulom partnerovi

14.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžem v prípade smrti svojho partnera dediť rovnako ako manželka?

Peňažný príspevok na úpravu bytu ako predmet dedičského konania

1.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Bude predmetom dedičského konania peňažný príspevok, ktorý bol poskytnutý zosnulej na úpravu bezbariérovej kúpeľne? Ak áno, aké sú podmienky na jej uplatnenie v dedičskom konaní? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (21)

Peňažná náhrada za duševné útrapy v pri smrti blízkych osôb vs. ekonomická závislosť pozostalých

5.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vydanie dedičstva nadobudnutého neoprávneným dedičom oprávnenému dedičovi

6.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Krajský súd v Prešove z 19.2.2018 - K pojmu domácnosť v kontexte dedenia

6.6.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Krajský súd v Bratislave z 3.10.2018 - K inštitútu vydedenia

17.12.2018

Bc. Lucia Maliková

Najvyšší súd SR z 11.8.2011 - K otázke povolenia vkladu vlastníckeho práva po smrti poručiteľa - predávajúceho

4.6.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Trenčín z 9.5.2012 - K vzniku škody pri nadobudnutí dedičstva neoprávneným dedičom

27.11.2017

Bc. Štefánia Čubáková

Ústavný súd SR z 17.2.2011 - Právo neopomenuteľného dediča dovolať sa relatívnej neplatnosti závetu

14.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 28.7.2010 - Náležitosti závetu

14.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 26.11.2015 - Dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy aj svojím vlastným majetkom, ak majetkové hodnoty poručiteľa nie sú speňažiteľné

25.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 23.5.2012 - Neprejednanie vecí v konaní o dedičstve, ktoré boli v čase smrti vo vlastníctve poručiteľa

18.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 29.9.2009 - Dôvody obnovy dedičského konania

15.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 22.2.2008 - Vyporiadanie dedičstva medzi viacerými dedičmi

12.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 20.3.2008 - Domáhanie sa vrátenia daru pozostalým manželom

12.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 29.11.2011 - Platnosť vlastnoručne napisaného závetu

11.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 28.2.2012 - Začiatok účastníctva v dedičskom konaní

11.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 24.2.2010 - Listina o vydedení ako náležitosť vydedenia

11.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 11.6.2013 - Ústavná interpretácia týkajúca sa formy darovacej zmluvy

1.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 29.11.2005 - Prevod nehnuteľnosti po smrti prevodcu a určenie rozsahu dedičstva

22.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 12.3.2013 - Dátum podpísania závetu

22.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 15.5.2012 - Úmrtie účastníka zmluvy pred rozhodnutím o povolení vkladu do katastra nehnuteľností

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.7.2010 - Určenie platnosti závetu

17.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (20)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.