Legislatívne správy

Zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

17.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 03.05.2023 NRSR schválila zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Cieľom zákona je zaistiť, aby spotrebitelia mali k dispozícii účinný a efektívny procesný mechanizmus pre žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, a aby jeho dostupnosť zvýšila dôveru spotrebiteľov, posilnila ich postavenie pri uplatňovaní ich práv, prispela k spravodlivejšej hospodárskej súťaži a vytvorila rovnaké podmienky pre obchodníkov pôsobiacich na vnútornom trhu.

 

Žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

11.5.2023

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 09.05.2023 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Cieľom návrhu vyhlášky je v súlade s ustanoveniami zákona upraviť vzory tlačív na podávanie žalobného zámeru, prihlášky k žalobnému zámeru, odvolania súhlasu s účasťou na žalobnom zámere, a výšku úhrady za podanie prihlášky spotrebiteľa k žalobnému zámeru a za odvolanie súhlasu prihláseného spotrebiteľa.

Dotácie na pokrytie zvýšených výdavkov domácností

5.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 19.04.2023 vláda schválila nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. Cieľom návrhu je finančne prispieť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. domácnostiam s nízkym príjmom, ktorým ešte nebola poskytnutá tzv. inflačná pomoc.

Pevná ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast

2.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 27.04.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa mení vyhláška č. 22/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Cieľom návrhu vyhlášky je úprava počtu spádových území a pevných bodov pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast na území Slovenskej republiky.

Vytvorenie Rizikového fondu v poľnohospodárstve

19.4.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 14.04.2023 bol v MPK zverejnený Strategický materiál pre vytvorenie „Rizikového fondu“- cestovná mapa. Cieľom návrhu na zriadenie rizikového fondu nie je úplné eliminovanie všetkých rizík v poľnohospodárstve, ale vytvorenie trvalého systému na manažment rizík veľkého rozsahu v poľnohospodárskej prvovýrobe, pomocou ktorého by boli odškodňovaní jednotliví podnikatelia so zreteľom na vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo.