Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Posilnenie práv detí a ich rodičov v CMP

11.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 09.03.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok, ktorého cieľom je naplniť tézu v oblasti práv detí, v zmysle ktorej „v oblasti ľudských práv bude vláda Slovenskej republiky podporovať ochranu práv detí vo všetkých politikách štátu.“ Návrh zákona má súčasne prispieť k posilneniu práv detí a ich rodičov, ktoré garantuje Ústava Slovenskej republiky v článku 41 ods. 1 a 4.

„Vzdanie sa“ vlastníckeho podielu v BSM?

2.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Byt je v BSM, manželia dlhodobo spolu nežijú. Všetky náklady spojené s bytom znáša manžel. Je možné, aby sa manžel vzdal svojho vlastníckeho práva? Aké iné spôsoby vyporiadania vlastníckych vzťahov prichádzajú do úvahy?

Plánovaný zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

21.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 21.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k pripravovanému zákonu o profesionálnych náhradných rodičov. Profesionálna náhradná rodina je organizačná súčasť zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej ako „zariadenie“) a špecifikum tejto organizačnej súčasti je, že profesionálni náhradní rodiča - zamestnanci zariadenia, zabezpečujú starostlivosť o určený počet detí vo svojej vlastnej domácnosti.