Manželstvo

Manželstvo je v slovenskom rodinnom práve zakotvené ako trvalé spoločenstvo muža a ženy, jeho hlavným účelom je založenie rodiny a výchova detí. Toto spoločenstvo založené na právnom vzťahu, je postavené na zásadách dobrovoľnosti a rovnoprávnosti. Slovenský právny poriadok uznáva dve formy uzatvorenia manželstva, a to Civilnú a Cirkevnú. Venujeme sa rôznym právnym otázkam súvisiacim s manželstvom; ak nenájdete odpovede na tú svoju, pokojne nám napíšte.

 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (7)

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

27.9.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Aktualizované dňa 6.12.2022

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

Zabezpečovacie opatrenie na majetok v BSM

13.8.2020

Mgr. Jana Kochan

Zabezpečovacie opatrenie je inštitútom Civilného sporového poriadku a možno o ňom hovoriť ako o sudcovskom záložnom práve, ktoré sa zriaďuje na majetok dlžníka.

Úpravy pracovného času pre rodičov s deťmi

17.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Pracovné právo zohľadňuje aj špecifické potreby zamestnancov spočívajúce v ich zdravotnom alebo sociálnom statuse, kedy im prislúchajú osobitné nároky zo Zákonníka práce. Takouto osobitnou kategóriou zamestnanca je tehotná žena a zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov. V článku sa bližšie zameriame na podmienky, ktoré musia byť splnené, aby takému zamestnancovi vznikol nárok na skrátenie pracovného času.

Návrat mladomanželských pôžičiek

26.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Znovuzavedenie mladomanželských pôžičiek priniesla novela k zákonu č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení (ďalej ako „ZŠFRB“). Mladomanželské pôžičky zažívali najväčší „boom“ v 70-tych rokoch minulého storočia a boli poskytované mladomanželom do 30 rokov veku na kúpu bytu alebo vybavenia domácností. Poskytnutie zvýhodnených pôžičiek v porovnaní s tými, ktoré poskytujú komerčné banky je sociálnym opatrením, ktoré má za cieľ jednak napomôcť začínajúcim mladým rodinám zabezpečiť si vlastné bývanie a zároveň predkladatelia argumentujú, že to povedie k zvýšeniu pôrodnosti, ktorá je v posledných rokoch alarmujúco nízka. V neposlednom rade by toto opatrenie malo viesť aj k rozvoju bytového fondu. Pôžičky bude poskytovať Štátny fond rozvoja bývania.

Vplyv nevery na vyporiadanie BSM

6.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

V dnešnej dobe sa často stretávame s tým, že medzi manželmi sa vyskytnú problémy, ktoré znemožňujú manželské spolužitie a vyústia až do rozvodu. Tieto problémy môžu byť zapríčinené rôznymi udalosťami. Najčastejšou príčinou prečo manželstvo prestáva fungovať je však nevera. Môže nevera jedného z manželov zavážiť pri nasledovnom vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva?


Striedavá osobná starostlivosť oboch rodičov

5.2.2015

JUDr. Viktor Šajgalík

Základným právnym predpisom upravujúcim práva a povinnosti osobnej povahy medzi manželmi, medzi rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny je zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 


Východiská pri úprave výkonu rodičovských práv a povinností

5.2.2015

JUDr. Viktor Šajgalík

Základným právnym predpisom upravujúcim práva a povinnosti osobnej povahy medzi manželmi, medzi rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny je zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rodinné právo obsahuje rad všeobecne formulovaných pojmov, ktorých vymedzenie sa s vývojom spoločnosti a aj rodiny mení, vyvíja a je závislé skôr na praktickom živote ako na právnej vede. 

Odborné stanoviská (1)

Postavenie a úlohy notára vo vzťahu k právnemu inštitútu manželstva

1.10.2015

Notárska komora SR

Notár je predstaviteľom verejnej moci, ktorý nesie plnú zodpovednosť za všetky notárske úkony. Ak chcete mať istotu, dostať odpovede na právne a daňové otázky súvisiace s manželstvom a majetkom a v budúcnosti sa nedostať do problémov, obráťte sa na notára. Pomôže vám nielen s manželskými zmluvami, rozšírení alebo zúžení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poradí ohľadom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale profesionálne rady dostanete aj v prípade darovania, závetu, vyporiadania dedičstva, či vydedenia. 

Prípadové štúdie (13)

„Vzdanie sa“ vlastníckeho podielu v BSM?

3.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Byt je v BSM, manželia dlhodobo spolu nežijú. Všetky náklady spojené s bytom znáša manžel. Je možné, aby sa manžel vzdal svojho vlastníckeho práva? Aké iné spôsoby vyporiadania vlastníckych vzťahov prichádzajú do úvahy?

Prijatie dieťaťa do školy na žiadosť jedného rodiča

11.12.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže materská škola prijať dieťa na základe žiadosti, ktorú podá len jeden z rodičov? 

Darovanie medzi manželmi a dedenie daru

20.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Chcem priateľovi darovať polovicu môjho bytu. Je lepšie tak urobiť pred sobášom alebo až po sobáši? Čo by bolo s touto polovicou bytu v prípade dedenia ak má priateľ dvoch synov z predchádzajúceho manželstva? 

Zápis zmeny priezviska dieťaťa po rozvode rodičov

11.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Ako mám vybaviť zmenu priezviska detí po rozvode ak chcem, aby používali priezvisko matky?

Dohoda rodičov k právoplatnému rozsudku o výkone rodičovských práv

7.8.2017

g_Lenka Michalovicova

Syn, ktorý mi bol rozsudkom súdu zverený do osobnej starostlivosti, strávil školský rok u svojho otca v Anglicku. V štúdiu by chcel pokračovať aj v ďalšom ročníku. Nakoľko nechcem meniť rozsudok súdu, je možné medzi nami, bývalými manželmi, uzatvoriť dohodu, že počas štúdia bude syn u otca, ktorý bude za neho zodpovedný?

Modifikácia rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva

24.7.2017

Lenka Michalovicova

Je možné vykonať sobáš keď má priateľka exekúcie a dlhy po jej exmanželovi? Je možné, aby sme nemali BSM?

Dôsledky zrušenia BSM počas trvania manželstva

21.11.2016

g_Henrieta Pregova

Manžel podniká a navrhol mi z dôvodu ochrany nášho majetku zrušenie BSM. Čo to znamená pre manželku a manžela do budúcna?

Mzdové nároky pozostalých spojené s úmrtím zamestnanca

20.9.2016

Mgr. Veronika Gvušč

Je potrebné vyplatiť manželovi zamestnankyne, ktorá prednedávnom umrela štvornásobok priemerného mesačného zárobku? Zamestnankyni prislúchal aj nárok na odchodné. Má na toto odchodné nárok aj jej pozostalý manžel?

Dohoda o vyporiadaní BSM pred rozvodom

29.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Rozvádzame sa s manželkou. O vyporiadaní BSM sme sa už dohodli. Je možné dohodu o vyporiadaní BSM podpísať hneď pri rozvode alebo ešte vopred? Je možné úpravu práv k dieťaťu vyriešiť tiež na pojednávaní o rozvode manželstva?

 

Uzatvorenie manželstva v krajine mimo Európskej únie

4.1.2016

Mgr. Ivana Gumanová

Som občanom Slovenskej republiky a uzavrel som manželstvo v Albánsku. Manželka je občiankou Albánska. Čo musím urobiť, aby bolo naše manželstvo uznané aj v podmienkach Slovenskej republiky?

K zániku práva spoločného nájmu bytu z dôvodu trvalého opustenia spoločnej domácnosti

20.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Ako je to so spoločným nájmom bytu v prípade odsťahovania sa jedným z manželov? 

Odsťahovanie manžela a vyživovacia povinnosť medzi manželmi

20.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže sa moja manželka domáhať nároku na určenie manželského výživného aj napriek tomu, že sa odsťahovala z našej spoločnej domácnosti k synovi? Neuplatňuje sa tu predpoklad, že manželia majú žiť spolu?

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva

20.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je možné zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) aj počas trvania manželstva, napr. v prípade ak sa manžel o rodinu vôbec nestará a neprispieva na domácnosť?


Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (40)

Zapretie otcovstva po zákroku asistovanej reprodukcie

25.4.2024

Monika Grichová

Uvedenie podielu pozostalého manžela v európskom osvedčení o dedičstve a viaceré režimy dedení

24.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Obnovenie spolužitia rodičov a neúčinnosť rozhodnutia o zverení dieťaťa do výchovy

26.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Vykonanie umelého oplodnenia po smrti jedného z manželov

16.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Ústavný súd ČR z 8.11.2018 - Dokončenie umelého oplodnenia po smrti manžela

25.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Banská Bystrica z 10.2.2016 - Pri určení výšky výživného sa prihliada aj na schopnosť dosiahnuť vyšší príjem

19.2.2018

JUDr. Katarína Kováčiková

Najvyšší súd SR z 16.6.2014 - K prikázaniu veci inému súdu z dôvodu vhodnosti

19.2.2018

JUDr. Katarína Kováčiková

Najvyšší súd SR z 29.11.2017 - Určenie spôsobu, akým sa bude realizovať styk maloletého dieťaťa s rodičom, nie je možné zovšeobecňovať

29.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 8.3.2017 - K oprávneniu plniť dlh manželovi veriteľa

15.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 26.4.2013 - Vysťahovanie maloletého dieťaťa bez vedomia druhého rodiča

11.12.2017

Bc. Štefania Čubáková

Najvyšší súd ČR z 11.5.2011 - K zachovaniu rodičovských práv aj po úprave starostlivosti o dieťa

11.12.2017

Bc. Štefania Čubáková

Najvyšší súd SR z 23.3.2017 - Neprípustnosť dovolania v konaní o rozvode manželstva

13.11.2017

Bc. Štefánia Čubáková

Krajský súd v Košiciach z 29.9.2016 - Výška výživného je určovaná tým, akou mierou dokáže povinná osoba potreby dieťaťa reálne pokryť

16.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd v Prešove z 19.12.2013 - K určeniu rozsahu majetku spadajúceho do bezpodielového spoluvlastníctva

10.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Trnava z 8.2.2017 - Nadobudnutie presvedčenia zo strany čo i len jedného z manželov, že prostriedky možnej nápravy manželstva sú vylúčené, zakladá predpoklad vážneho rozvratu vzťahov

18.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 20.4.2011 - K uplatneniu žaloby na zapretie otcovstva

18.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd v Prešove z 19.12.2013 - Vznik novej vyživovacej povinnosti sa považuje za zmenu pomerov pri rozhodovaní o výške výživného

11.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresný súd Bratislava I z 10.7.2013 - Zrušenie BSM za trvania manželstva z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti jedného z manželov

21.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 19.1.2016 - Právo na rešpektovanie rodinného života cudzinca

7.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd v Bratislave z 4.7.2017 - K nesplneniu formy úhrady výživného a s tým spojené dôsledky

1.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 23.3.2017 - K charakteru rozhodnutia o rozvode manželstva

17.7.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd v Trnave z 3.5.2017 - Právo dieťaťa na pokojné a harmonické rodinné prostredie

4.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Košiciach z 27.10.2016 - Skúmanie intenzity rozvratu manželstva ako podmienka rozvodu

3.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd ČR z 29.6.2016 - K podmienkam vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov

28.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd Trenčín z 12.10.2016 - Podmienkou pre postavenie blízkych osôb je trvajúce manželstvo

13.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 14.5.2009 - So získaním oprávnenia na podnikateľskú činnosť zákon spája vznik oprávnenia na zrušenie BSM súdom

23.9.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 13.8.2015 - Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

11.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 2.3.2016 - Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

9.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 29.9.2009 - Vzájomné vzťahy manželov a tretích osôb s ohľadom na dispozičné úkony bezpodielových spoluvlastníkov

8.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 14.4.2016 - Majetok spätý so živnostenským podnikaním druhého manžela je predmetom BSM

10.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 14.11.2013 - Dôvodom hodným osobitného zreteľa, pre ktorý súd nezruší a nevyporiada podielové spoluvlastníctvo môže byť aj skutočnosť, že v nehnuteľnosti spoluvlastníkov má ich maloleté dieťa vytvorený svoj domov

15.1.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Ústavný súd SR z 17.3.2005 - Určenie otcovstva

19.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 30.12.2014 - Nevhodná či neprebiehajúca komunikácia medzi rodičmi ako dôvod vylúčenia striedavej osobnej starostlivosti

19.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 6.7.2006 - K ochrane rodičovských práv

3.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 30.9.2014 - Vyživovacia povinnosť rodičov vs. samoúčelné „štúdium pre štúdium“

1.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 1.10.2013 - Bytová náhrada rozvedenému manželovi, ktorý sa dopúšťa fyzického alebo psychického násilia

1.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 22.7.2009 - Pojem blízka osoba

23.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 17.7.2014 - Právo na zlúčenie rodiny

6.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 27.1.2005 - Predpoklady na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 26.1.2010 - Právo dieťaťa byť vypočuté v konaní o pozbavenie rodiča rodičovských práv a povinností

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (14)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.