Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Vydanie náhradného cestovného dokladu

22.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 19.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa upravujú okolnosti, za ktorých môže zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí vydať náhradný cestovný doklad Európskej únie občanovi členského štátu Európskej únie, okrem Slovenskej republiky, ktorý sa na území nečlenského štátu Európskej únie ocitol bez cestovného dokladu z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia, skončenia doby platnosti riadneho cestovného dokladu či nemožnosti získania riadneho cestovného dokladu, najmä z dôvodu, že v danom štáte sa nenachádza zastupiteľský úrad štátu jeho štátnej príslušnosti, ktorý by mu efektívne bol schopný poskytnúť v konkrétnom prípade náležitú konzulárnu ochranu vydaním národného cestovného dokladu alebo národného náhradného cestovného dokladu, ktorý by mu umožnil vrátiť sa do vlasti, resp. do štátu pobytu.

Finančné nástroje z európskych fondov a rozvoj vidieka

22.7.2024

JUDr. Helena Laposová

Dňa 16.07.2024 prezident SR podpísal zákon z 27. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorého cieľom je umožniť využitie finančných nástrojov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a upraviť riadiace, implementačné a kontrolné mechanizmy ich vykonávania.

Letiskové spoločnosti a usporiadanie pozemkových práv

22.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 19.07.2024 bol do MPK zaradený návrh zákona, ktorým sa mení Zákon č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach. V súčasnosti sa letisková infraštruktúra letísk prevádzkovaných letiskovými spoločnosťami nachádza aj na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve týchto letiskových spoločností. V areáli letísk prevádzkovaných letiskovými spoločnosťami, resp. vo vyhradenom bezpečnostnom priestore týchto letísk sa nachádzajú aj pozemky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnej letiskovej prevádzky (anglický pojem „safety“) alebo bezpečnostnej ochrany (anglický pojem „security“) týchto letísk, avšak nie sú vo vlastníctve štátu ani vo vlastníctve letiskových spoločností.

Fond na podporu cestovného ruchu

10.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 08.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o Fonde na podporu cestovného ruchu, ktorý reaguje na potrebu rozvoja sektora cestovného ruchu a zamestnanosti v dôsledku následkov kríz spôsobených nepriaznivou situáciou spojenou s ochorením COVID-19, následkami vojny na Ukrajine, energetickou krízou a infláciou. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej transparentnú a efektívnu finančnú podporu projektov zameraných na ekonomickú, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť cestovného ruchu a na infraštruktúru, ktorá slúži primárne na účely cestovného ruchu a udržateľného rozvoja regiónov.