Štát

Štát je verejnoprávna korporácia, ktorej inštitúcie (štátne orgány a štátne organizácie), ich usporiadanie, funkcie, vzájomné vzťahy, vzťahy k obyvateľstvu a ich práva a povinnosti ustanovuje vnútroštátne i medzinárodné právo. Štát je právna inštitúcia. Chápanie štátu ako právnej inštitúcie vychádza z princípov právneho štátu, v ktorom vládnu zákony a nie ľudia. Zjednodušene možno konštatovať, že štát ako verejnoprávna korporácia je forma organizácie spoločnosti, ktorá vznikla a existuje na základe spoločenskej zmluvy.

V odborných príspevkoch budeme prinášať komplexne spracovanú problematiku z pohľadu:

  • právneho a daňového,
  • možnej náhrady škody,
  • priradenia k príslušnému základnému ľudskému právu,
  • priradenia k možnému trestnému činu/priestupku
  • ako aj sumárnu možnú právnu ochranu.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (15)
Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (4)

Povinnosť odôvodňovania rozhodnutí o pobyte cudzincov v SR

14.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Definíciu pojmu cudzinec upravuje ustanovenie §2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“), v zmysle ktorého sa „za cudzinca považuje každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.“ Slovenské cudzinecké právo sa riadi princípom dodržiavania základných práv a slobôd. Jedným z jeho prejavov je aj povinnosť štátu umožniť cudzincom prístup k súdnej ochrane a s tým súvisiace právo obhajoby v konaní pred súdom. Uvedené naberá na význame v prípade zamietavého rozhodnutia o žiadosti cudzinca, ktorou chcel po právnej stránke svoj pobyt na území SR zlegalizovať.

Utečenci a základné povinnosti štátu

6.8.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na práva a povinnosti štátu voči utečencom.

Právo na dobrú správu vecí verejných

30.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme podstate a uplatňovaniu princípov dobrej správy vecí verejných v podmienkach Slovenskej republiky. 

Nález ÚSSR k povinnej účastí detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie

27.1.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zámerom tohto článku je poukázať na tie časti nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 24/2014-90, v rámci ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky poskytol výklad k  štvrtej referendovej otázke, predmetom ktorej bolo posúdenie, či zúženie predmetu vzdelávania len na základe právneho úkonu rodiča alebo dieťaťa môže zasahovať do podstaty a zmyslu základného práva na vzdelanie. Zjednodušené povedané, predmetom štvrtej referendovej otázky je posúdenie, či rodič môže zabrániť vyučovaniu svojho dieťaťa v oblasti sexuálneho vzdelávania a eutanázie v rámci školského vzdelávacieho programu. 

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (12)

Najvyšší súd SR z 13.12.2017 - K spôsobu vyhlásenia rozsudku v trestnom konaní

1.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd v Bratislave z 26.4.2017 - Ponechanie žiadateľa o azyl v zaistení napriek podaniu žiadosti o azyl je hospodárnejším postupom

11.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 26.3.2014 - Konanie o udelenie azylu. Osoba sa nestáva utečencom tým, že by jej bol priznaný status utečenca, ale status jej bol priznaný pretože utečencom je.

8.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Ústavný súd SR z 29.11.2007 - Zákon o rodine úpravu výkonu rodičovských práv a povinností v určitých špecifických situáciách rieši osobitne, čo čl. 41 ods. 4 ústavy nielen umožňuje, ale aj predpokladá.

15.7.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 13.5.2014 - Možnosť zmeny rozhodnutia, resp. nariadenia predbežného opatrenia v priebehu konania v závislosti od priebežných výsledkov dokazovania, ktoré sú nevyhnuté pre voľbu najvhodnejšej úpravy styku s dieťaťom

15.7.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 18.2.2014 - Záujem verejnosti a záujmy dieťaťa prevážili nad záujmom otca zaprieť svoje otcovst

14.7.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 11.12.2003 - novela Zákonníka práce vs. Ústava

27.4.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 13.3.2013 - Priznanie invalidného dôchodku, osobe ťažko zdravotne postihnutej

4.3.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 26.2.2002 - Odobratie dieťaťa z osobnej starostlivosti

3.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 19.4.2001 - Svěřění dítěte do pěstounské péče

2.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 30.9.2014 - Vyživovacia povinnosť rodičov vs. samoúčelné „štúdium pre štúdium“

1.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 10.10.2007 - Podmienky pre nariadenie ústavnej výchovy a pre odňatie dieťaťa biologickým rodičom

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

SNSĽP – Správa o dodržiavaní ľudských práv v SR 2020

2.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.