Pomoc v núdzi - kontakty na úrady

Partnerské vzťahy: 

 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  Laurinská 18, 811 01 Bratislava 
  info@snslp.sk, 02/208 501 14

Vlastnícke vzťahy:

 • Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku
  Južná trieda 93, 040 01 Košice - podnikateľské centrum Strojár,
  petra.jurcakova@zsvb.sk,  055 / 678 24 83
 • Slovenský pozemkový fond
  Búdková 36, 817 15 Bratislava, 
  info@pozfond.sk,  421 220 941 111
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
  Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212, 
  sekretariat@skgeodesy.sk,  4212 2081 6002
  Katastrálny portál: www.katasterportal.sk

Susedské vzťahy:  

Narodenie/úmrtie:

Pacient - lekár:

Násilie v rodine:

Ochrana detí:

 • Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
 • Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
  Špitálska 6
  P.O.BOX 57
  814 99 Bratislava
  Tel: 421/2/20 46 32 08, 421/2/20 46 32 48 

Vzťahy na pracovisku:

Osobný bankrot:

Exekúcie:

Dovolenky: 

 • Slovenská obchodná inšpekcia
  Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie poštový priečinok 29
  Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27
  helena.molekova@soi.sk, 02/58272 132
 • Združenie slovenských spotrebiteľov
  Palisády 22, 811 06 Bratislava 
  zss@zss.sk,  421 2 54411148
 • Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr
  Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
  sacka@sacka.eu.  421 2 5823 3385
  web: www.sacka.eu
 • Slovenská agentúra pre cestovný ruch
  Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
  sacrba@sacr.sk,  421/2/50 700 801

Dedenie:

Cirkev a ľudia

Sociálne služby:

Ľudské práva:  

E-shop:  

Virtuálny svet:

 • Ministerstvo vnútra SR- Prezídium Policajného zboru 
  Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  09610 11111
 • Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava
  GPSR@genpro.gov.sk, 02/208 37 505, 595 32 505

Kyberšikana:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


< Späť