Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Technické podmienky a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov

25.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 24.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 383/2018 Z. z., o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov. Návrh vyhlášky preberá technické údaje a poznatky zapracované v materiáli „Metodika spriechodňovania priečnych bariér na vodných tokoch pre ichtyofaunu“, ide najmä o oblasti týkajúce sa poradia biologickej vhodnosti typu spriechodnenia, určenie prietoku a monitorovanie hladiny v rybovode, úprava manipulačných poriadkov rybovodov z hľadiska sezóny migrácie rýb a migračná priechodnosť rybovodu a jej monitoring.

Zmeny v zákon o rybárstve

25.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 24.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve. Cieľom navrhovanej novely zákona č. 216/2018 Z. z. je úprava ustanovení, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy na úseku rybárstva, úprava kompetencií orgánov štátnej správy na úseku rybárstva, ako aj ustanovení týkajúcich sa práv, právom chránených záujmov a povinností užívateľov rybárskych revírov a vlastníkov pozemkov pod ostatnými vodnými plochami a pribežných pozemkov. Novela zákona odstraňuje defekty vo vybraných ustanoveniach právnej úpravy (napr. nesprávne uvedené odkazy na ustanovenia), a zároveň definuje absentujúce ustanovenia právnej úpravy nevyhnutné pre riadenie a kontrolu činnosti na úseku rybárstva.

Zosúladenie vyhlášky so zákono o rybárstve

Dňa 24.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostensky zákon). Základným cieľom návrhu vyhlášky je zosúladenie ustanovení vyhlášky so znením pripravovaného návrhu zákona o rybárstve.

 

Odvodové úľavy pre niektorých zamestnávateľov

11.3.2024

JUDr. Helena Laposová

Dňa 14.02.2024 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom došlo k predĺženiu obdobia uplatňovania tzv. odvodovej úľavy pre zákonom stanovený okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore.

Nový rybársky lístok po zmene občianskeho preukazu?

8.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Obec vydala trojročný rybársky lístok. Jeho majiteľ nás žiada o opravu pôvodného lístka, nakoľko zmenil občiansky preukaz. Ako môžeme postupovať.