Poštové služby

Právne zakotvenie poštových služieb je v zákone č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v platnom znení, pričom ich možno vymedziť ako služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky.

Poštové služby zabezpečujú poštové podniky, ktoré sa na účely tohto zákona rozumejú podnikatelia poskytujúci jednu alebo viacero poštových služieb alebo poštový platobný styk.

K poskytovaniu poštových služieb dochádza na základe poštovej zmluvy, prostredníctvom ktorej sa poštový podnik zaväzujú odosielateľovi dodať vybranú poštovú zásielku alebo poukázanú platbu adresátovi spôsobom podľa poštových podmienok, ak v poštovej zmluve nie je určený iný rozsah alebo spôsob poskytnutia poštových služieb a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť poštovému podniku poštovú sadzbu podľa tarify, ak nie je v poštovej zmluve individuálne dojednaná iná suma odmeny.

Podstatnými náležitosťami poštovej zmluvy sú druh poštovej služby alebo určenie, že ide o poštový platobný styk, a poštová sadzba. Práva a povinnosti zmluvných strán poštovej zmluvy upravuje hore uvedený zákon, pričom poštová zmluva môže obsahovať aj širšiu úpravu práv a povinností zmluvných strán. Poštová zmluva môže obsahovať aj dojednania vo vzťahu k iným činnostiam, ktoré poštový podnik poskytuje užívateľovi poštových služieb v priamej súvislosti s poskytovaním poštových služieb, najmä ak ide o činnosti súvisiace s vyberaním poštovej zásielky a vytvorením poštovej zásielky. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (2)

Otvorenie poštovej zásielky poštovým úradom

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie poukázať na možnosť poštového podniku spočívajúcu v otvorení poštových zásielok a skúmaní ich obsahu.

Zodpovednosť poštového podniku pri strate poštovej zásielky

27.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V praxi občanov sa môže stať nepríjemná situácia, keď v rámci poskytovania poštových služieb dôjde na strane poštového podniku ako oprávneného subjektu na dodanie poštovej zásielky k strate takejto zásielky. Nie však pri každej zásielke je poštový podnik zodpovedný za jej stratu. Preto zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, za akých podmienok je založená zodpovednosť poštového podniku práve z dôvodu stratenia poštovej zásielky. 

Odborné stanoviská (4)

NKÚ – Udržateľnosť Slovenskej pošty

2.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Oznam Úradu na ochranu osobných údajov k zberu osobných údajov na pobočkách Slovenskej pošty

18.11.2015

Úrad na ochranu osobných údajov

Z dôvodu množiacich sa podnetov, zo strany občanov k zberu osobných údajov na pobočkách Slovenskej pošty, sa Úrad na ochranu osobných údajov zaoberal danou problematikou a vydal nasledovný oznam. 

Potreby a preferencie používateľov poštových služieb

3.9.2015

Ministerstvo výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja SR

Štúdia univerzálnej poštovej služby zameraná na potreby a preferencie užívateľov poštových služieb pozostáva z dvoch samostatných častí:

  1. analýza súčasného stavu poskytovania univerzálnej poštovej služby v SR a jej porovnanie s členskými štátmi EÚ,
  2. návrh odporúčaní pre budúci vývoj univerzálnej poštovej služby.

Koncepcia rozvoja univerzálnej poštovej služby

4.3.2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Univerzálna služba je podľa zákona o poštových službách rámcovo definovaná ako súbor poštových služieb, ktoré je poskytovateľ univerzálnej služby povinný trvalo poskytovať v prístupových a kontaktných miestach za rovnakých podmienok, v určenej kvalite a za prijateľné ceny všetkým užívateľom každý pracovný deň najmenej s jedným vyberaním a dodávaním denne. Jej poskytovanie sa vzťahuje na tuzemský aj medzinárodný poštový styk. Osobitná úprava univerzálnej poštovej služby vyplynula zo zosúladenia právnej úpravy o poštových službách v Slovenskej republike s právnou úpravou platnou pre poštové služby v Európskej únii.
Prípadové štúdie (3)

Peniaze ako obsah poštovej zásielky

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžu byť obsahom poštovej zásielky aj peniaze?

Odopretie prijatia poštovej zásielky a s tým spojené právne následky

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžem pri doručení poštovej zásielky odmietnuť jej prevzatie? Aké sú s tým spojené právne následky?

Nedoručenie zásielky z dôvodu nesprávne uvedenej adresy

19.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Konal poštový podnik správne, keď nedoručil moju zásielku adresovanú na Krajský súd Bratislava z dôvodu chyby v písaní smerového poštového čísla (prvé dve číslice som napísal naopak)? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (6)

Najvyšší súd SR z 4.8.2008 - Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 4. augusta 2008 sp.zn. 5 Cdo 36/ 2008 - Splnomocnenie osoby na prijímanie zásielok za adresáta

18.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 6.9.2006 - K prevzatiu poštovej zásielky zamestnancom právnickej osoby

13.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Městský soudu v Praze z 18.11.1982 - Zodpovednosť za škodu za veci dopravované poštou

13.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 27.3.2012 - Poštový podnik, ktorý má dominantné postavenie a povinnosť univerzálnej služby, pokiaľ ide o distribúciu určitých adresovaných zásielok

13.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 13.10.2011 - Externé postupy vybavovania sťažností užívateľov poštových služieb

12.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 5.2.2014 - Zodpovednosť doručovateľskej spoločnosti za oneskorené doručenie podaného odvolania

10.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

NKÚ – Udržateľnosť Slovenskej pošty

2.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzory dokumentov (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (24)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.