Spolupráca cirkvi s matrikou

Právny stav k: 23.09.2013

Slovenská republika uznáva právnu subjektivitu Katolíckej cirkvi v zmysle Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, a ďalšie registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sa rozhodli byť jednotlivo stranami Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, uznáva ako nezávislé a autonómne subjekty práva Slovenskej republiky. Štát na základe toho priznáva právo Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike a registrovaných cirkví a náboženských spoločností na slobodné a nezávislé pôsobenie, ktoré zahŕňa aj vykonávanie ich kompetencií - ustanovených kánonickým právom Katolíckej cirkvi (Kódexom kánonického práva1), resp. vnútornými predpismi v prípade ostatných registrovaných cirkví a náboženských spoločností. V Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou sa zároveň osobitne deklaruje právo Katolíckej cirkvi vykonávať náboženské úkony. 

Uvedená autonómia cirkví/ náboženských spoločností našla v právnom poriadku Slovenskej republiky svoj odraz v § 24 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení, v zmysle ktorého orgány cirkví a náboženských spoločností sú povinné zasielať príslušnému matričnému úradu oznámenia o rozhodnutiach, dohodách, súhlasných vyhláseniach alebo iných skutočnostiach2, ktoré majú vplyv na osobný stav, meno alebo priezvisko osoby a sú podkladom na zápis do matriky, jeho zmenu alebo zrušenie. 

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (s výnimkami ustanovenými zákonom o matrikách): 

1. Oznámenie narodenia

Narodenie (vrátane narodenia mŕtveho dieťaťa) je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon. V ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov, a v prípade dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa zápis do knihy narodení vykoná na základe správy lekára, ktorý pôsobil pri pôrode. 

2. Oznámenie úmrtia

Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. Do knihy úmrtí sa zapisuje aj rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho.

3. Oznámenie uzavretia manželstva

Registrované cirkvi alebo náboženskej spoločnosti spolupracujú so štátom – matrikou predovšetkým v prípadoch uzavierania manželstva. Jedným z dôvodov je to, že manželstvo má osobitné postavenie v právnom poriadku Katolíckej cirkvi. 

Už v Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou sa v Článku 10 ods. 1 uvádza, že manželstvo uzavreté podľa kánonického práva, ktoré spĺňa aj podmienky uzavretia manželstva ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky, má na území Slovenskej republiky rovnaké právne postavenie a účinky ako manželstvo uzavreté občianskou formou. Štátnu evidenciu manželstiev uzavretých podľa kánonického práva a ich zápis v matrike do knihy manželstiev upravuje právny poriadok Slovenskej republiky. Podobne Kódex kánonického práva v Kán. 1059 ustanovuje, že manželstvo katolíkov, hoci iba jedna stránka je katolícka, sa riadi nielen božským, ale aj kánonickým právom pri neporušení kompetencie občianskej moci, týkajúcej sa čisto občianskych účinkov toho istého manželstva. 

Oblasť spolupráce, resp. autonómie cirkví v oblasti uzavierania manželstva je preto v právnom poriadku Slovenskej republiky podrobnejšie upravená jednak vyššie uvádzaným zákonom o matrikách, ako aj zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení. 

Ustanovenie § 27 zákona o matrikách, ktoré upravuje postup pred uzavretím manželstva, uvádza, že v prípade uzavretia manželstva pred orgánom cirkvi, snúbenci musia vyplnené tlačivo – žiadosť o uzavretie manželstva (na rozdiel od civilného sobáša), nechať potvrdiť matričným úradom a snúbenci ho musia doručiť príslušnému orgánu cirkvi. V súlade s Vyhláškou č. 302/2001 Z. z. k zákonu o matrikách doklady potrebné na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva, príp. ak by obstaranie niektorých dokladov bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, matričný úrad môže pripustiť ich nahradenie čestným vyhlásením snúbenca. Príslušný matričný úrad, ktorý prevzal od snúbencov vyplnenú žiadosť o uzavretie manželstva a potrebné doklady na uzavretie manželstva, ich prekontroluje a overí správnosť údajov v tlačive svojím podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky. 

Zákon o rodine uvádza, že manželstvo sa môže uzavierať súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Toto vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ako príslušným orgánom3. Manželstvo pred orgánom cirkvi sa uzaviera v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na náboženské obrady alebo náboženské úkony, alebo v prípade, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek vhodnom mieste. Orgán cirkvi, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté, je povinný do troch pracovných dní doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva s uvedením skutočností vyžadovaných zákonom o matrikách matričnému úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzavreté. Matričný úrad vykoná zápis do knihy manželstiev až na základe dokladov uvedených v zákone o matrikách a zápisnice o uzavretí manželstva.


1Kódex kánonického práva v Kán. 535 - § 1. uvádza, že v každej farnosti majú byť farské knihy, a to kniha pokrstených, manželstiev, zomrelých a iné knihy podľa predpisov Konferencie biskupov alebo diecézneho biskupa.
Napr. osvojiteľ sa zapíše v matrike namiesto rodiča osvojenca na základe oznámenia súdu
Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva bolo urobené pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred osobou, ktorá nebola oprávnená vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.    


JUDr. Alexandra Vicová

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.