Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Spracúvanie osobných údajov v e-shope/Metodické usmernenie č. 1/2016

19. 4. 2016

Úrad na ochranu osobných údajov

 Prinášame Vám metodické usmernenie, ktoré vydal Úrad na ochranu osobných údajov k problematike spracúvania osobných údajov v e-shope. 

Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

8. 12. 2015

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky

Problém energetickej chudoby sa v Európskej únii rieši v právnych aktoch tretieho energetického balíčka, v ktorom Európskej únia členským štátom určila povinnosť prijať vhodné opatrenia, ktoré by mali v konečnom dôsledku prispieť k ochrane práv konečných spotrebiteľov.

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ukladá v § 9 ods. 3 písm. f) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vypracovať do 31. decembra 2013 a následne na každé regulačné obdobie v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, ktorú úrad predloží vláde.

Cieľom tejto koncepcie nie je analyzovať príčiny zvyšovania cien energie, ale poukázať na nutnosť chrániť spotrebiteľov, aby sa zabránilo výskytu energetickej chudoby. Boj proti energetickej chudobe je novou sociálnou prioritou, ktorou sa treba zaoberať na všetkých úrovniach. Je dôležité, aby Európska únia vypracovala spoločné usmernenia a aby všetky členské štáty postupovali rovnakým smerom.  

Právo dieťaťa byť vypočuté

7. 12. 2015

Výbor OSN pre práva dieťaťa

Právo všetkých detí na vypočutie a na to, aby jeho názory boli náležite zvážené predstavuje jednu zo základných hodnôt Dohovoru. Výbor pre práva dieťaťa (ďalej len „Výbor“) identifikoval článok 12 ako jeden zo štyroch hlavných všeobecných princípov Dohovoru, pričom ostatné princípy zahŕňajú právo na nediskrimináciu, právo na život a rozvoj, a primárne zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa, čo zdôrazňuje fakt, že tento Článok nezakladá len právo ako také, no mal by sa brať do úvahy aj pri výklade a implementácii všetkých ostatných práv.