Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Poplatky u notára v dedičskom konaní a počet dedičov

28.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Aké poplatky u notára sú spojené s dedičským konaním? Odvíja sa výška poplatkov od počtu dedičov?

Zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku

26.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 25.03.2024 bola zverejnená  predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Cieľom návrhu je upraviť a doplniť niektoré ustanovenia zákona tak, aby sa zjednodušil a sprehľadnil postup pri zmenách druhov poľnohospodárskych pozemkov a pri odňatí PP na nepoľnohospodársky účel.

Priame podpory Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027

26.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 22.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z..

Vykonanie skúšky k zbrojnému pasu

25.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 22.03.2024 bola zverejnená  predbežná informácia o návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Cieľom návrhu vyhlášky je upraviť podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonania skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa, o vydanie zbrojného preukazu a o spôsobe započítania tejto skúšky alebo jej časti, spôsobe vedenia záznamových kníh v listinnej podobe držiteľmi skupiny F zbrojného preukazu, spôsobe vedenia elektronickej evidencie zbraní, streliva, určených komponentov streliva pri podnikaní na úseku zbraní a streliva v elektronických záznamových knihách, podmienkach prechovávania alebo skladovania streliva, určených komponentov streliva a ich zabezpečenie zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie, európskom zbrojnom pase, obsahu lekárničky prvej pomoci držanej na strelnici, podmienkach zabezpečenia zbrane alebo streliva proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu počas ich verejného vystavovania, náležitostiach potvrdenia o prevzatí zbrane pred jej znehodnotením alebo zničením, alebo výrobou jej rezu.

 

Odstránenie legislatívnych bariér systémov tepelných čerpadiel

20.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 19.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (ďalej len „návrh zákona“). Cieľom návrhu zákona je odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel.