Exekúcie

Exekúciu je možné vykonať viacerými spôsobmi: 

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
 • prikázaním pohľadávky,
 • predajom hnuteľných vecí,
 • predajom cenných papierov,
 • predajom nehnuteľnosti,
 • predajom podniku,
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať:

 • vyprataním,
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
 • rozdelením spoločnej veci,
 • uskutočnením prác a výkonov.
Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (36)

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (Vyhláška č. 74/1959 Zb.) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 zo dňa 21. apríla 2004, ktorým sa zavádza európsky exekučný titul pre nesporné nároky v znení Nariadenia č. 1869/2005 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I.) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch ( doručovanie písomností ) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva Usmernenia Európskej Komisie pre lepšie uplatňovanie existujúceho Odporúčania Rady Európy o exekúcii Etický kódex súdneho exekútora Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v platnom znení Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok v platnom znení Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútorov a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení Zákon č. 244/2002 Z.z.o rozhodcovskom konaní v platnom znení Zákon č. 466/2009 Z.z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok v platnom znení Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon v platnom znení Zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce v platnom znení Zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe v platnom znení Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v platnom znení Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v platnom znení Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v platnom znení Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 327/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu súdneho exekútora v platnom znení Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 141/2008 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z.z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 186/2013 Z.z. o úprave súm životného minima

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (2)

Exekúcia na majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

23.2.2015

JUDr. Viktor Šajgalík

Prinášame článok k možnostiam výkonu exekúcie na majetok manželov s bezpodielovom spoluvlastníctve.

Vzájomné porovnávanie výkonu rozhodnutia podľa Správneho poriadku a exekúcie podľa Exekučného poriadku

10.9.2014

Magister Officiorum

Prinášame Vám odborný článok zameraný na vzájomné porovnávanie základných aspektov výkonu exekúcie podľa ustanovení Správneho poriadku a výkonu exekúcie v zmysle ustanovení Exekučného poriadku. Týmito základnými aspektmi sú osoba realizujúca výkon rozhodnutia, účinky spojené s doručením upovedomenia o začatí výkonu rozhodnutia, inštitút námietok ako obrany proti exekúcii, inštitút príkazu na vykonanie exekúcie a efektívnosť jednotlivých spôsobov výkonu exekúcie. Zo vzájomného porovnania týchto dvoch systémov výkonu rozhodnutí vyplynulo, že exekúcia vedená súdnymi exekútormi je efektívnejšia, pričom práva a oprávnené záujmy povinného sú pri výkone exekúcie podľa Exekučného poriadku chránené dôslednejšie.

Odborné stanoviská (1)

Etický kódex súdneho exekútora

29.11.2015

Slovenská exekútorská komora

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí a ak tak ustanoví zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“), aj na ďalšiu činnosť.

Dôvera, ktorú exekútorovi preukazuje štát i verejnosť, musí byť vyvážená nielen vysokou odbornou spôsobilosťou, dôsledným uplatňovaním a zachovávaním práva, rešpektovaním, dodržiavaním a zachovávaním práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb pri vykonávaní exekučnej a ďalšej činnosti, ale aj morálnou integritou a rešpektovaním najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe.

Exekútorský stav, verný zásadám európskej právnej kultúry, pristúpil k prijatiu tohto etického kódexu, ktorý vyjadruje presvedčenie členov Slovenskej komory exekútorov (ďalej len „komory“), že síce konajú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, ale na poli cti a morálky solidárne, pričom majú na zreteli, že pochybenie jedného z nich môže vrhnúť zlé svetlo na dobré meno celého stavu.

Etickým kódexom sú viazaní všetci súdni exekútori menovaní ministrom spravodlivosti a vedení v zozname exekútorov

Prípadové štúdie (11)

Staré exekúcie a možnosti ich vymáhania

7.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Na koho sa vzťahujú staré exekúcie a kto je povinný nahradiť trovy? Je exekútor povinný vykonávať úkony, ktoré súvisia s vyhľadávaním majetku povinného? Ak má povinný majetok alebo pracuje na čierno, má exekútor v tomto prípade nejaké kompetencie?

Náhrada ručiteľa od dlžníka pri neznámom pobyte dlžníka

8.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Dlžník si zobral pôžičku v banke, ktorej som ručiteľ. Dlžník pôžičku neplatil a na základe toho ju odo mňa vymáha exekútor. Dlžník sa údajne sa nachádza v zahraničí. Ako je možné zbaviť sa ručiteľského záväzku a získať späť od dlžníka, čo som za neho splatil? 

Oprávnenie exekútora siahnuť na cestovné náhrady

28.8.2017

Lenka Michalovicova

Môže exekútor siahnuť na diéty ?

Odblokovanie účtu v banke s financiami nepodliehajúcimi exekúcii od apríla 2017

22.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Exekútor nám zablokoval finančné prostriedky na účte v banke aj napriek tomu, že tieto finančné prostriedky exekúcii nepodliehajú. Mohol takto konať? Má banka povinnosť sledovať aké finančné prostriedky sú na účte?

Sociálne dôvody odkladu exekúcie od apríla 2017

15.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako sa od apríla 2017 zmenila právna úprava odkladu exekúcie z tzv. sociálnych dôvodov?

Zrážky zo mzdy zamestnanca od 01. apríla 2017

9.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Na základe exekučného príkazu máme nášmu zamestnancovi zrážať zo mzdy zrážky. Ako máme postupovať? V akej výške môžeme zrážky vykonať?

Zastavenie exekúcie zrážkami zo mzdy

2.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné zastaviť exekúciu vykonávanú formou zrážok zo mzdy?

Exekúcia na byt po smrti vlastníka bytu

20.3.2017

g_Henrieta Pregova

Prebieha dedičské konanie po našom otcovi. Otec vlastnil byt, v ktorom bývame ale zistilo sa nespočetné množstvo dlhov, trovy za exekucie a podobne. Rozhodli sme sa s bratom uznať dlhy a zachrániť tým byt, lenže na byt už majú exekútori záložné právo. Je nejaká nadej, ze sa vieme s exekutormi dohodnúť? Bude prihliadať na to, že sme doteraz o dlhoch nevedeli?

Nároky ručiteľa voči dlžníkovi po splnení dlhu v exekúcii

27.1.2017

g_Henrieta Pregova

Ako postupovať, ak chcem ako ručiteľ vyplatiť exekúciu za dlžníka, aby som peniaze dostal naspäť buď súdnou cestou alebo cez notára s exekučným titulom? Môžem sa dopredu nejako chrániť? 

Exekúcia na spoluvlastnícky podiel a zriadenie závetu

21.10.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže si podielový spoluvlastník spísať závet, ak na druhú polovicu nehnuteľnosti je vedené exekučné konanie?

Exekúcia zrážkami zo mzdy a nárok na odchodné

1.2.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Nakoľko zamestnanec nesplácal úvery, prišiel zamestnávateľovi exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy. Zamestnanec požiadal o predčasný dôchodok a požiadal o odchodné, na ktoré má nárok. Je možné zrážky zo mzdy vykonať aj z odchodného? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (23)

Nekalá povaha priamo vykonateľnej notárskej zápisnice pri hypotekárnej zmluve

5.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 25.1.2017 - Štádiá exekučného konania v súvislosti so skúmaním žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

17.7.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd v Trenčíne z 16.11.2016 - Postup pri uplatnení prekážky právoplatne rozhodnutej veci v exekučnom konaní

2.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd Trenčín z 25.8.2016 - Nedostatok majetku povinného ako podmienka zastavenia exekúcie

3.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 31.3.2016 - Vedľajšie účastníctvo v exekučnom konaní je vylúčené

14.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 28.1.2015 - K návrhu na zastavenie exekúcie

9.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 21.1.2015 - K sporu účastníkov exekučného konania

9.3.2015

Bc. Monika Širilová

Súdny dvor Európskej únie z 18.12.2014 - K vyživovacej povinnosti vo vzťahu k osobe s domicilom v inom členskom štáte

9.3.2015

Bc. Monika Širilová

Krajský súd v Bratislave z 2.12.2014 - K zmenkám

5.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR - Rozdielnosť judikatúry najvyššieho súdu v otázke ukladania pokút orgánmi daňovej správy - Rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých, prípadne podobných veciach - Inštitút zverejňovania súdnych rozhodnutí zásadného významu

19.2.2015

Bc. Anton Podmanický

Najvyšší súd SR - Daňová exekučná výzva spojená s daňovými nedoplatkami

19.2.2015

Bc. Anton Podmanický

Najvyšší súd SR z 29.2.2012 - K daňovej exekučnej výzve

18.2.2015

Bc. Anton Podmanický

Najvyšší súd SR z 12.7.2012 - K dokazovaniu v štádiu exekúcie

18.2.2015

Bc. Anton Podmanický

Najvyšší súd SR - K povereniu na vykonanie exekúcie

18.2.2015

Bc. Anton Podmanický

Najvyšší súd SR z 25.7.2012 - Úmrtie povinného počas výkonu exekúcie a znášanie trov exekúcie

18.2.2015

Bc. Anton Podmanický

Najvyšší súd SR z 31.10.2012 - K nezlučiteľnosti činnosti (funkcie) súdneho exekútora s pracovným pomerom

1.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 10.9.2014 - K oprávneniu súdneho exekútora požadovať informácie od advokáta vs. mlčanlivosť advokáta

26.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 7.9.2010 - Poctivý zámer dlžníka

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 10.7.2013 - Právo oprávneného vyjadriť sa k vykonaním dôkazom exekučného súdu

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 21.8.2008 - Povinnosť súdu určiť kto a v akej výške nahradí trovy exekúcie

17.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 19.9.2007 - Účinnosť prihlásenia pohľadávky pri exekúcii predajom nehnuteľnosti

17.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 28.11.2008 - Existencia vedľajšieho účastníctva v exekučnom konaní

17.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 8.8.2012 - . Právny vzťah súdneho exekútora a účastníka exekučného konania

17.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (8)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.