Ochrana osobných údajov

Podmienky používania portálu

časť
4. Osobné údaje

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľa je možné so svojimi námietkami a žiadosťami pri uplatňovaní svojich práv v oblasti ochrany osobných údajov kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy office@iservispreludi.sk
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:
  1. poskytovania služieb registrovaným používateľom, a to najmä sprístupnením  odbornej doktríny dostupnej na portáli a
  2. informovania používateľov o pripravených a zverejnených novinkách prostredníctvom pravidelne zasielaných newsletterov.
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov na základe právneho titulu, ktorým je plnenie zo zmluvy. Prevádzkovateľ je oprávnený realizovať priamy marketing smerovaný voči registrovaným používateľom, a to formou zasielania pravidelných newsletterov na základe jeho oprávneného záujmu.
 5. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať po dobu 10 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy s používateľom portálu.
 6. Príjemcom osobných údajov je firma CTA Develop s. r. o., so sídlom Pod Rovnicami 3669/54, Bratislava, IČO: 51 84 16 65, ktorá je poskytovateľom informačného systému.

Používateľ portálu je na účely spracovania ochrany osobných údajov dotknutou osobou, ktorá má nasledujúce práva:

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, a to spracovania vykonávaného na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo ktoré sa vykonáva za účelom priameho marketingu. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje za týmto účelom Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 2. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim osobným údajom. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví potvrdenie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: účely spracúvania, kategórie dotknutých údajov, príjemcovia, predpokladaná doba uchovávania, poučenie o právach osoby, informácie o zdroji osobných údajov, existencia automatizovaného rozhodovania.
 3. Prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
 4. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 5. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú za predpokladu, že:
  1. už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov za predpokladu, že Prevádzkovateľ jej námietke vyhovie,
  3. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  4. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti zo Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. Žiadosti o výmaz osobných údajov Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby potrebné na :
  1. na splnenie povinnosti plynúcej Prevádzkovateľovi zo zákona,
  2. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
  3. na uplatnenie právneho nároku.
 7. Dotknutá osoba má pravo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 8. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená právo preniesť osobné údaje, ktoré získal Prevádzkovateľ na základe súhlasu, a to ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 9. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.