Najčítanejšie

Reštart cestovného ruchu SR

1.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 24.02.2022 bola zverejnená predbežná informácia k pripravovanej novele zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Cieľom novely je úprava a harmonizácia legislatívnych rámcov s aktuálnymi potrebami sektoru cestovného ruchu.

Spôsob určenia platobnej neschopnosti

25.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.03.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti, medzere krytia a hroziacej platobnej neschopnosti.

„LEX UKRAJINA“

25.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.03.2022 NRSR schválila návrh zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, tzv. „Lex Ukrajina“, ktorým sa novelizujú viaceré zákony, ako zákon o bankách, zákon o vysokých školách, zákon o sociálnom poistení, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon o službách zamestnanosti, zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zákon o zdravotnom poistení, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zákon o sociálnych službách apod.

Zmena vyhlášky ku konkurzu a reštrukturalizácii

25.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.03.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 665/2005 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v rámci ktorého dochádza aj k zmene právnej úpravy formy a spôsobu prihlasovania pohľadávok a vedenia zoznamu pohľadávok.

Posilnenie práv detí a ich rodičov v CMP

11.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 09.03.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok, ktorého cieľom je naplniť tézu v oblasti práv detí, v zmysle ktorej „v oblasti ľudských práv bude vláda Slovenskej republiky podporovať ochranu práv detí vo všetkých politikách štátu.“ Návrh zákona má súčasne prispieť k posilneniu práv detí a ich rodičov, ktoré garantuje Ústava Slovenskej republiky v článku 41 ods. 1 a 4.