Najčítanejšie

Posilnenie mechanizmu na znižovanie objemu nesplácaných úverov

7.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 28.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie právnej úpravy, ktorá preberá požiadavky ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2167 z 24. novembra 2021 o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2014/17/EÚ, a tým transponovať citovanú smernicu do vnútroštátneho právneho poriadku na dosiahnutie súladu s legislatívou Európskej únie.

Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 – 2028

7.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 30.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 – 2028. Ide v poradí o šiesty strategický dokument,  ktorý popisuje situáciu v oblasti obchodovania s ľuďmi so zhrnutím postupu a vývoja v Slovenskej republike v oblasti boja proti obchodovania s ľuďmi. Súčasťou materiálu v prílohe č. 1 je Akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 – 2028 a v prílohe č. 2 aj implementačná stratégia.

Elektronický vyšetrovací spis v trestnom konaní

13.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 06.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi.