Najčítanejšie

Zánik daňových nedoplatkov pri osobnom bankrote

26.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Daňový subjekt požiada obec ako správcu dane o vydanie potvrdenia, že obec voči nemu neeviduje daňové nedoplatky. Daňový subjekt má daňové nedoplatky, avšak bol oddlžený v osobnom bankrote. Ako má obec postupovať? Môže takéto potvrdenie vydať alebo má vykonanie úkonu odmietnuť?

Poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR

27.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 27.07.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Cieľom návrhu zákona je ustanoviť komplexný právny základ pre poskytovanie dotácií a iných foriem pomoci v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva.

Cenová regulácia v tepelnej energetike

11.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 04.07.2022 bola v MPK zverejnená Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike. Návrh vyhlášky upravuje vykonávanie cenovej regulácie v tepelnej energetike počas regulačného obdobia 2023 až 2027.

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR na rok 2021

10.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 09.08.2022 bola v MPK zverejnená Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2021. Správa podáva informáciu o stave v poľnohospodárstve a potravinárstve  a informáciu o efektívnosti poskytovania podpôr a dotácií podľa zákona č. 280/2017 Z. z. za kalendárny rok 2021.