Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Predĺženie lehoty na predkladanie návrhov verejnej obchodnej súťaže

Akým správnym spôsobom vykonať zmenu obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona o majetku obcí? Súťaž už bola vyhlásená, avšak v zmysle terajších nariadení (zákaz vychádzania) je nutné lehotu na predkladanie ponúk predlžiť. Obec si v podmienkach súťaže vyhradila právo na zmenu podmienok. Je nutné, aby takúto zmenu schválilo aj obecné zastupiteľstvo?

26.1.2021

Ako zaviesť zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov od 1.1.2021

Prinášame praktický návod ako je možné riešiť situáciu so zmenami v problematike odpadov, ktoré sú účinné od 1.1.2021.

25.1.2021

Pracovný úväzok zamestnanca obce v rozsahu 1,5?

Je možné, aby jeden zamestnanec mal u toho istého zamestnávateľa (obec) úväzok vo výške 1,5? Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvy v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme na úväzok 1,0. Zamestnávateľ pripravuje realizáciu projektu, v rámci ktorého by pripadalo do úvahy zvýšenie úväzku u zamestnanca o 0,5.

25.1.2021

Zoznam prijímateľľov 2% dane na rok 2021 už zverejnený

Notárska komora už zverejnila zoznam prijímateľov 2% dane na rok 2021.

25.1.2021

Rozsiahla novela školstva v MPK

Dňa 19.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) spolu s inými právnymi predpismi (ďalej ako „Pripravovaná novela“). S poukazom na pripravovanú rozsiahlu novelu zákona v oblasti školstva, ktorou sa menia viaceré právne predpisy[1] prinášame prehľad najpodstatnejších zmien.

[1] Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a predovšetkým  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

25.1.2021

Záručná doba pri nákupe tovaru právnickou osobou podnikateľom

V máji 2019 som zakúpila práčku ako podnikateľ právnická osoba. V priloženej faktúre je uvedená záručná doba v dĺžke 24mesiacov. V novembri 2020 sa práčka pokazila. Predajcovi som tovar reklamovala. Následne mi bolo oznámené, že ide o pozáručnú opravu, nakoľko záručná doba je 12 mesiacov. Po sťažnosti mi bol prisľúbený odvoz a vybavenie reklamácie, avšak nič nesplnili. O mesiac neskôr prišla odpoveď, že reklamácia bola zamietnutá. Aká záručná doba je pre nákupe právnickou osobou podnikateľom?

25.1.2021

Stratégia rovnosti mužov a žien na roky 2020-2025

Dňa 28.12.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnená Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025.

5.1.2021

Predĺženie lehoty na predkladanie návrhov verejnej obchodnej súťaže

Akým správnym spôsobom vykonať zmenu obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona o majetku obcí? Súťaž už bola vyhlásená, avšak v zmysle terajších nariadení (zákaz vychádzania) je nutné lehotu na predkladanie ponúk predlžiť. Obec si v podmienkach súťaže vyhradila právo na zmenu podmienok. Je nutné, aby takúto zmenu schválilo aj obecné zastupiteľstvo?

26.1.2021

Ako zaviesť zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov od 1.1.2021

Prinášame praktický návod ako je možné riešiť situáciu so zmenami v problematike odpadov, ktoré sú účinné od 1.1.2021.

25.1.2021

Pracovný úväzok zamestnanca obce v rozsahu 1,5?

Je možné, aby jeden zamestnanec mal u toho istého zamestnávateľa (obec) úväzok vo výške 1,5? Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvy v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme na úväzok 1,0. Zamestnávateľ pripravuje realizáciu projektu, v rámci ktorého by pripadalo do úvahy zvýšenie úväzku u zamestnanca o 0,5.

25.1.2021

Zoznam prijímateľľov 2% dane na rok 2021 už zverejnený

Notárska komora už zverejnila zoznam prijímateľov 2% dane na rok 2021.

25.1.2021

Rozsiahla novela školstva v MPK

Dňa 19.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) spolu s inými právnymi predpismi (ďalej ako „Pripravovaná novela“). S poukazom na pripravovanú rozsiahlu novelu zákona v oblasti školstva, ktorou sa menia viaceré právne predpisy[1] prinášame prehľad najpodstatnejších zmien.

[1] Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a predovšetkým  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

25.1.2021

Záručná doba pri nákupe tovaru právnickou osobou podnikateľom

V máji 2019 som zakúpila práčku ako podnikateľ právnická osoba. V priloženej faktúre je uvedená záručná doba v dĺžke 24mesiacov. V novembri 2020 sa práčka pokazila. Predajcovi som tovar reklamovala. Následne mi bolo oznámené, že ide o pozáručnú opravu, nakoľko záručná doba je 12 mesiacov. Po sťažnosti mi bol prisľúbený odvoz a vybavenie reklamácie, avšak nič nesplnili. O mesiac neskôr prišla odpoveď, že reklamácia bola zamietnutá. Aká záručná doba je pre nákupe právnickou osobou podnikateľom?

25.1.2021

Stratégia rovnosti mužov a žien na roky 2020-2025

Dňa 28.12.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnená Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025.

5.1.2021