Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Zmeny zákona o športe

Dňa 09.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“). Návrh zákona prináša viacero zásadných zmien. Nanovo sa definuje verejný záujem v športe. Ustanovuje sa, že profesionálny športovec bude vykonávať šport

a. na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak činnosť športovca spĺňa znaky závislej práce

b. na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu4) v rezortnom športovom stredisku alebo

c. na základe inej zmluvy, ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak činnosť športovca nespĺňa znaky závislej práce.

22.07.2024

 

Zmeny zákona o Fonde na podporu športu

Dňa 09.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu (ďalej len „návrh zákona“). Navrhuje sa úprava predmetu činnosti fondu, kde sa dopĺňajú vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenská činnosť v oblasti športu, upravuje sa postup v prípade nevymenovania predsedu správnej rady ako štatutárneho orgánu do funkcie, upravuje sa schvaľovanie príspevkov na projekt výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu vládou Slovenskej republiky, ak ide o poskytnutie príspevku na projekt nad 10.000.000 EUR, rozširuje sa počet členov dozornej rady o dvoch členov na celkový počet piatich členov dozornej rady.

22.07.2024

 

Zmena zákona o Horskej záchrannej službe

Dňa 09.07.2024 bol zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Podľa dôvodovej správy je cieľom návrhu zákona upraviť viaceré otázky vyplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré majú snahu  zabrániť zneužívaniu označenia „Horská záchranná služba“ a znaku Horskej záchrannej služby. V praxi často dochádza k aplikačným a výkladovým problémom vo vzťahu k možnosti pohybu príslušníkov Horskej záchrannej služby a iných osôb pri výcviku v teréne chránených území bez predchádzajúceho súhlasu orgánu ochrany prírody. Pravidelný výcvik príslušníkov Horskej záchrannej služby, ako aj osôb odborne spôsobilých na výkon záchrannej činnosti, je jedným z predpokladov úspešného výkonu záchrany v horách. Zároveň sa detailnejšie špecifikujú úlohy a oprávnenia Horskej záchrannej služby aby sa predchádzalo nesprávnym výkladom.

22.07.2024

 

Rozsiahle zmeny zákona o športe

Dňa 09.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej len „návrh zákona“). Návrh zákona prináša viacero zásadných zmien. Nanovo sa definuje verejný záujem v športe.

Ustanovuje sa, že profesionálny športovec bude vykonávať šport

a. na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak činnosť športovca spĺňa znaky závislej práce
b. na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu4) v rezortnom športovom stredisku alebo
c. na základe inej zmluvy, ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak činnosť športovca nespĺňa znaky závislej práce.

22.07.2024

 

Zmeny zákona o Fonde na podporu športu

Dňa 09.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu (ďalej len „návrh zákona“). Navrhuje sa úprava predmetu činnosti fondu, kde sa dopĺňajú vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenská činnosť v oblasti športu, upravuje sa postup v prípade nevymenovania predsedu správnej rady ako štatutárneho orgánu do funkcie, upravuje sa schvaľovanie príspevkov na projekt výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu vládou Slovenskej republiky, ak ide o poskytnutie príspevku na projekt nad 10.000.000 EUR, rozširuje sa počet členov dozornej rady o dvoch členov na celkový počet piatich členov dozornej rady. 

22.07.2024

 

Zmena zákona o Horskej záchrannej službe

Dňa 09.07.2024 bol zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Podľa dôvodovej správy je cieľom návrhu zákona upraviť viaceré otázky vyplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré majú snahu  zabrániť zneužívaniu označenia „Horská záchranná služba“ a znaku Horskej záchrannej službyV praxi často dochádza k aplikačným a výkladovým problémom vo vzťahu k možnosti pohybu príslušníkov Horskej záchrannej služby a iných osôb pri výcviku v teréne chránených území bez predchádzajúceho súhlasu orgánu ochrany prírody. Pravidelný výcvik príslušníkov Horskej záchrannej služby, ako aj osôb odborne spôsobilých na výkon záchrannej činnosti, je jedným z predpokladov úspešného výkonu záchrany v horách. Zároveň sa detailnejšie špecifikujú úlohy a oprávnenia Horskej záchrannej služby aby sa predchádzalo nesprávnym výkladom.

22.07.2024

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Vydanie náhradného cestovného dokladu

Dňa 19.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa upravujú okolnosti, za ktorých môže zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí vydať náhradný cestovný doklad Európskej únie občanovi členského štátu Európskej únie, okrem Slovenskej republiky, ktorý sa na území nečlenského štátu Európskej únie ocitol bez cestovného dokladu z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia, skončenia doby platnosti riadneho cestovného dokladu či nemožnosti získania riadneho cestovného dokladu, najmä z dôvodu, že v danom štáte sa nenachádza zastupiteľský úrad štátu jeho štátnej príslušnosti, ktorý by mu efektívne bol schopný poskytnúť v konkrétnom prípade náležitú konzulárnu ochranu vydaním národného cestovného dokladu alebo národného náhradného cestovného dokladu, ktorý by mu umožnil vrátiť sa do vlasti, resp. do štátu pobytu.

22.07.2024

 

Zmeny zákona o športe

Dňa 09.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“). Návrh zákona prináša viacero zásadných zmien. Nanovo sa definuje verejný záujem v športe. Ustanovuje sa, že profesionálny športovec bude vykonávať šport

a. na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak činnosť športovca spĺňa znaky závislej práce

b. na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu4) v rezortnom športovom stredisku alebo

c. na základe inej zmluvy, ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak činnosť športovca nespĺňa znaky závislej práce.

22.07.2024

 

Zmeny zákona o Fonde na podporu športu

Dňa 09.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu (ďalej len „návrh zákona“). Navrhuje sa úprava predmetu činnosti fondu, kde sa dopĺňajú vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenská činnosť v oblasti športu, upravuje sa postup v prípade nevymenovania predsedu správnej rady ako štatutárneho orgánu do funkcie, upravuje sa schvaľovanie príspevkov na projekt výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu vládou Slovenskej republiky, ak ide o poskytnutie príspevku na projekt nad 10.000.000 EUR, rozširuje sa počet členov dozornej rady o dvoch členov na celkový počet piatich členov dozornej rady.

22.07.2024

 

Zmena zákona o Horskej záchrannej službe

Dňa 09.07.2024 bol zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Podľa dôvodovej správy je cieľom návrhu zákona upraviť viaceré otázky vyplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré majú snahu  zabrániť zneužívaniu označenia „Horská záchranná služba“ a znaku Horskej záchrannej služby. V praxi často dochádza k aplikačným a výkladovým problémom vo vzťahu k možnosti pohybu príslušníkov Horskej záchrannej služby a iných osôb pri výcviku v teréne chránených území bez predchádzajúceho súhlasu orgánu ochrany prírody. Pravidelný výcvik príslušníkov Horskej záchrannej služby, ako aj osôb odborne spôsobilých na výkon záchrannej činnosti, je jedným z predpokladov úspešného výkonu záchrany v horách. Zároveň sa detailnejšie špecifikujú úlohy a oprávnenia Horskej záchrannej služby aby sa predchádzalo nesprávnym výkladom.

22.07.2024

 

Rozsiahle zmeny zákona o športe

Dňa 09.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej len „návrh zákona“). Návrh zákona prináša viacero zásadných zmien. Nanovo sa definuje verejný záujem v športe.

Ustanovuje sa, že profesionálny športovec bude vykonávať šport

a. na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak činnosť športovca spĺňa znaky závislej práce
b. na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu4) v rezortnom športovom stredisku alebo
c. na základe inej zmluvy, ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak činnosť športovca nespĺňa znaky závislej práce.

22.07.2024

 

Zmeny zákona o Fonde na podporu športu

Dňa 09.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu (ďalej len „návrh zákona“). Navrhuje sa úprava predmetu činnosti fondu, kde sa dopĺňajú vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenská činnosť v oblasti športu, upravuje sa postup v prípade nevymenovania predsedu správnej rady ako štatutárneho orgánu do funkcie, upravuje sa schvaľovanie príspevkov na projekt výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu vládou Slovenskej republiky, ak ide o poskytnutie príspevku na projekt nad 10.000.000 EUR, rozširuje sa počet členov dozornej rady o dvoch členov na celkový počet piatich členov dozornej rady. 

22.07.2024

 

Zmena zákona o Horskej záchrannej službe

Dňa 09.07.2024 bol zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Podľa dôvodovej správy je cieľom návrhu zákona upraviť viaceré otázky vyplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré majú snahu  zabrániť zneužívaniu označenia „Horská záchranná služba“ a znaku Horskej záchrannej službyV praxi často dochádza k aplikačným a výkladovým problémom vo vzťahu k možnosti pohybu príslušníkov Horskej záchrannej služby a iných osôb pri výcviku v teréne chránených území bez predchádzajúceho súhlasu orgánu ochrany prírody. Pravidelný výcvik príslušníkov Horskej záchrannej služby, ako aj osôb odborne spôsobilých na výkon záchrannej činnosti, je jedným z predpokladov úspešného výkonu záchrany v horách. Zároveň sa detailnejšie špecifikujú úlohy a oprávnenia Horskej záchrannej služby aby sa predchádzalo nesprávnym výkladom.

22.07.2024

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Vydanie náhradného cestovného dokladu

Dňa 19.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa upravujú okolnosti, za ktorých môže zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí vydať náhradný cestovný doklad Európskej únie občanovi členského štátu Európskej únie, okrem Slovenskej republiky, ktorý sa na území nečlenského štátu Európskej únie ocitol bez cestovného dokladu z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia, skončenia doby platnosti riadneho cestovného dokladu či nemožnosti získania riadneho cestovného dokladu, najmä z dôvodu, že v danom štáte sa nenachádza zastupiteľský úrad štátu jeho štátnej príslušnosti, ktorý by mu efektívne bol schopný poskytnúť v konkrétnom prípade náležitú konzulárnu ochranu vydaním národného cestovného dokladu alebo národného náhradného cestovného dokladu, ktorý by mu umožnil vrátiť sa do vlasti, resp. do štátu pobytu.

22.07.2024